W związku z aktualną sytuacją w Ukrainie została uchwalona ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wprowadzone przepisy stanowią rozwinięcie już istniejących regulacji, a ich celem jest ułatwienie kształcenia uczniów obywatelstwa ukraińskiego w polskich szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Więcej szczegółów znajduje się w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.


Czym są oddziały przygotowawcze

Dla uczniów przybywających z zagranicy, którzy nie znają języka polskiego lub znają go na poziomie niewystarczającym do nauki można organizować oddziały przygotowawcze.
 
870 pexels andrea piacquadio 3768126


Dla kogo są oddziały przygotowawcze

Do oddziałów przygotowawczych mogą być kierowane osoby niebędące obywatelami polskimi oraz osoby będące obywatelami polskimi, które:
1. podlegają obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki,
2. pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
3. nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki,
4. wykazują trudności w komunikacji oraz trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.


Organizacja oddziałów przygotowawczych w szkołach

1. szkolny oddział przygotowawczy – może być tworzony przez organ prowadzący szkołę, w której uczniowie realizują naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego;
2. międzyszkolny oddział przygotowawczy – w przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w której utworzono oddział, w ramach posiadanych środków, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły;
3. międzygminny oddział przygotowawczy – powstałe w wyniku porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego.


Organizacja zajęć w oddziałach przygotowawczych

Kształcenie uczniów realizowane jest zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego oraz dostosowane pod względem treści nauczania, metod i form do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w miarę możliwości organizacyjnych i kadrowych poszczególnych szkół.


Liczba uczniów w oddziałach przygotowawczych oraz łączenie klas

Liczba uczniów w oddziale przygotowawczym nie może przekraczać 25. Klasy mogą być łączone w następujący sposób::
• I-III oraz IV-VI, a także VII-VIII szkół podstawowych;
• I i II liceum ogólnokształcącego,
• I–III technikum i branżowej szkoły I stopnia;
• III i IV liceum ogólnokształcącego;
• III–V technikum.
 
Zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów, którzy mogą być wspomagani przez pomoc nauczyciela władającą rodzimym językiem ucznia.

 

870 1408x594


Liczba godzin zajęć w oddziałach przygotowawczych

Na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych przeznaczona została następująca liczba godzin:
• w szkole podstawowej dla klas I–III – nie mniejsza niż 20 godzin tygodniowo;
• w szkole podstawowej dla klas IV–VI – nie mniejsza niż 23 godziny tygodniowo;
• w szkole podstawowej dla klas VII i VIII – nie mniejsza niż 25 godzin tygodniowo;
• w szkole ponadpodstawowej – nie mniejsza niż 26 godzin tygodniowo.


Nauka języka polskiego w oddziałach przygotowawczych

Nauka języka polskiego odbywa się według programu nauczania opracowanego na podstawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców w wymiarze nie niższym niż 6 godzin tygodniowo.


Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
• Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.
 
CZYTAJ TAKŻE:
 
 
 
 
 
 
 
Oprac.: wit
Źródło: gov.pl/MEiN
Zdjęcie: Pixabay.com