Przedszkole

Zwiększamy liczbę dzieci w oddziale przedszkolnym oraz w klasach I-III szkoły podstawowej

Z uwagi na chęć szybkiego włączenia dzieci z Ukrainy do polskiego sytemu oświaty, szczególnie w sytuacji kiedy nie można utworzyć dla nich oddziału przygotowawczego, minister edukacji i nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Dzięki temu już w roku szkolnym 2021/2022 będzie można zwiększyć liczbę dzieci w oddziale przedszkolnym oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.
 
Zdaniem resortu edukacji, nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502) jest konieczna ze względu na duży napływ dzieci obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 
W oddziale przedszkolnym do 28 dzieci
 
– Zmiana przepisów pozwoli na przyjęcie do oddziału przedszkolnego w publicznym przedszkolu na terenie danej gminy większej liczby dzieci niż to ma miejsce obecnie. W sytuacji konieczności objęcia opieką przedszkolną dziecka przybyłego z Ukrainy, będącego obywatelem Ukrainy, rozporządzenie zakłada możliwość przyjęcia do oddziału przedszkolnego dodatkowo maksymalnie 3 dzieci będących obywatelami Ukrainy. Oznacza to, że liczba dzieci w oddziale przedszkolnym w takim przypadku będzie mogła wynosić maksymalnie 28 dzieci. Rozwiązanie do dotyczy także oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej – tumaczy MEN.
 
DALSZA CZĘŚĆ ARTYUŁU POD MATERIAŁEM WIDEO:
 
{source}<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/VHpdOdG4Xz8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>{/source}
 
W klasach I-III szkoły podstawowej do 29 uczniów
 
Analogiczne rozwiązanie dot. także uczniów klasy I, II lub III publicznej szkoły podstawowej w sytuacji konieczności przyjęcia do tych oddziałów uczniów z Ukrainy.
 
– Obecnie liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej wynosi maksymalnie 25. Liczbę tą można zwiększyć o nie więcej niż 2 w sytuacji, gdy w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych zostaje przyjęty z urzędu uczeń mieszkający w obwodzie tej szkoły. Wprowadzone przepisy dopuszczają możliwość zwiększenia liczby uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej powyżej 25, tj. o 4 uczniów będących obywatelami Ukrainy (dopuszczalna liczba uczniów w tych oddziałach nie może przekraczać 29).
 
{source}<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fministerstwo.edukacji.nauki%2Fposts%2F327910212699950&show_text=true&width=500" width="500" height="693" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>{/source}
 
– Podobne rozwiązanie przyjęto w sytuacji, gdy oddział klas I–III szkoły podstawowej został już wcześniej zwiększony na podstawie § 5 ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia o nie więcej niż 2 uczniów (czyli ma obecnie 26 albo 27 uczniów w oddziale), gdyż został przyjęty z urzędu uczeń lub uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły. W takim przypadku projekt dopuszcza także możliwość zwiększenie liczby osób o maksymalnie 2 uczniów będących obywatelami Ukrainy (w sytuacji gdy oddział liczy 27 uczniów) albo 3 uczniów, którzy są obywatelami Ukrainy (w sytuacji, gdy oddział liczy 26 uczniów). Oznacza to, że w wymienionych przypadkach w oddziale będzie mogło być maksymalnie 29 uczniów – podaje resort edukacji.
 
CZYTAJ TAKŻE:
 
 
 
__________
 
oprac.: kjp
źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki
zdjęcie: Pixabay
Fixed Bottom Toolbar