Ukraina szkoła
Zdjęcie: Pexels.com

Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół

Informację na temat zasad przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie przekazał minister edukacji i nauki dyrektorom szkół i organom prowadzącym. W materiale znalazły się także dodatkowe informacje na temat wsparcia nauki uczniów przybywających z zagranicy oraz udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oto szczegóły.

Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół

Uczniowie z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowani do szkół publicznych oraz obejmowani opieką, a także nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. Przyjęcie do szkoły jest możliwe w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.

Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy jest uregulowane na poziomie ustawowym. W procesie tym nie ma znaczenia prawna podstawa pobytu ucznia na terenie Polski.

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU POD MATERIAŁEM WIDEO:

{source}<iframe width="683" height="384" src="https://www.youtube.com/embed/Ibsnvxzb6yU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>{/source}

Wsparcie nauki uczniów z zagranicy

Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole, mogą:

* uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego,

* realizować naukę w formie oddziału przygotowawczego, w którym proces nauczania jest * dostosowany do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów,

* korzystać z pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela,

* korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę.

Decyzję o przyznaniu danej formy wsparcia podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Ukraina szkoła

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Uczniowie cudzoziemscy mogą być objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym. Pomoc polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia.

W wielu szkołach i przedszkolach zajęcia integracyjne

Jak wynika z licznych informacji podawanych przez media polskie placówki oświatowe, zarówno szkoły i przedszkola, organizują w sposób spontaniczny zajęcia dla dzieci ukraińskich o charakterze integracyjnym. Dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele i wychowawcy dają tym samym dowód swej chęci pomocy dotkniętym wojenną tragedią ukraińskim dzieciom i młodzieży. Do dziś przez przejscia graniczne dotarło do Polski ok. 400 tys. uchodźców z Ukraniny - głównie kobiet i dzieci.

__________

oprac. kjp
źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki
zdjęcie: Pixabay

Fixed Bottom Toolbar