Obszar edukacji i wychowania dzieci i młodzieży, to filar, na którym budowana jest przyszłość dzisiejszego społeczeństwa. Wymaga nie tylko aktywności, poświęcenia i pomysłowości uczniów, nauczycieli i rodziców, ale także działania szerszych kręgów społecznych, m.in. różnych organizacji zrzeszających osoby pracujące na rzecz kształcenia i wychowania młodych. W ramach „Programu Wsparcia Edukacji” ministerstwo edukacji i nauki oferuje organizacjom pozarządowym środki na działania w obszarze oświaty i wychowania. Do końca roku przeznacza na to 10 mln zł.
 

Atrakcyjne projekty edukacyjne celem programu

 
870 pexels pixabay 355948
 
Chodzi o finansowe wsparcie do wysokości aż 90 proc. kosztów takich zadań jak tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych i materiałów edukacyjnych, organizowanie zajęć pozalekcyjnych, imprez sportowo-rekreacyjnych, konkursów, wystaw i konferencji.
 
Głównym założeniem programu jest pobudzenie aktywności społecznej w obszarze edukacji i wychowania, poprzez opracowanie i zrealizowanie różnych atrakcyjnych pomysłów służących zdobyciu wiedzy, zwiększeniu umiejętności i ułatwieniu nauki młodemu pokoleniu.
 
Twórcom programu szczególnie zależy, by stworzone i realizowane projekty:

• wspierały wychowanie patriotyczne,
• włączyły uczniów w aktywne uczestnictwo w życiu społeczności rodzinnej, szkolnej, lokalnej i państwowej,
• formowały u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,
• wspierały system oświaty poprzez wykorzystanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych,
• wzmacniały poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,
• rozbudzały ciekawości poznawczej,
• promowały zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną,
• kształtowały dyscyplinę pracy, determinację, wytrwałość i konsekwencję,
• rozwijały kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości.
 

Zadania przeznaczone do finansowania

 
870 pexels mikhail nilov 8923793
 
Odpowiednio w ramach „Programu Wsparcia Edukacji” znalazły się trzy obszary działań: „Innowacyjna edukacja”, „Edukacja patriotyczna” i „Edukacja poprzez sport”.
 
Zgłoszone projekty mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości nawet 90 proc. przy 10 proc. wkładu finansowego wkładu własnego. Chodzi o takie zadania jak np.:

• tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz innowacyjnych materiałów o charakterze edukacyjnym,
• organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym rozwijających aktywność społeczną i zachęcających do aktywnego spędzania czasu wolnego,
• organizowanie współzawodnictwa sportowego szkół,
• organizowanie wydarzeń, w tym: konkursów, wystaw, prezentacji, warsztatów, odczytów, imprez sportowo-rekreacyjnych, seminariów, konferencji, rajdów,
• realizowanie innych przedsięwzięć wspierających przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, placówki artystyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
 
870 team 538078 1280
 
W ramach poszczególnych bloków programu można uzyskać wsparcie finansowe w wysokości:

• „Innowacyjna edukacja” – od 50 tys. zł do 250 tys. zł;
• „Edukacja patriotyczna” – od 20 tys. zł do 250 tys. zł;
• „Edukacja poprzez sport” – od 20 tys. zł do 250 tys. zł.
 
Łącznie na realizację programu MEiN przeznacza 10 mln zł, a działania można realizować do końca 2022 r.
 
Bardziej szczegółowy opis „Programu Wsparcia Edukacji” można znaleźć na stronie ministerstwa edukacji i nauki.
 
CZYTAJ TAKŻE:
 
 
 
oprac.: wit
źródło: MEiN/gov.pl
zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com