Rodzina w Polskim Ładzie w pytaniach i odpowiedziach (cz. 1)
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com

Rodzina w Polskim Ładzie w pytaniach i odpowiedziach (cz. 1)

Polski Ład wprowadził szereg zmian dla rodzin nie tylko w sferze podatkowej. Stopień skomplikowania dokumentu jest duży. Na stronie podatki.gov.pl znajdziemy odpowiedzi na najważniejsze pytania.
 
Będę chciał rozliczyć się wspólnie z żoną z PIT za 2022 rok. Żona będzie zatrudniona wyłącznie na umowę o pracę i osiągnie przychody ze stosunku pracy w kwocie ok. 50 tys. zł. Ja prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną według skali i osiągam znacznie wyższe dochody. Co będzie w przypadku, gdy żadne z nas nie spełni prawa do ulgi dla klasy średniej, ale łącznie je spełnimy? Czy we wspólnym rozliczeniu za 2022 rok będziemy mogli zastosować ulgę dla klasy średniej?
 
Tak, oboje (zarówno Ty, jak i żona) będziecie mogli zastosować ulgę we wspólnym rozliczeniu, pod warunkiem że spełnicie limit przychodowy.
 
Chciałabym zmienić wysokość pobieranego rodzinnego kapitału opiekuńczego. Czy istnieje taka możliwość?
 
Tak. Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym przewiduje, że wysokość pobieranego kapitału może zostać zmieniona – czyli podwyższona z 500 zł do 1000 zł miesięcznie albo obniżona 1000 zł do 500 zł miesięcznie, na wniosek rodzica tylko raz w okresie otrzymywania kapitału.
 
Co to jest rodzinny kapitał opiekuńczy i kto będzie do niego uprawniony?
 
Rodzinny kapitał opiekuńczy to nowy rodzaj świadczenia kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem w wieku od ukończenia 12. do ukończenia 36. miesiąca życia. Do świadczenia będą uprawnieni rodzice (matka lub ojciec), a także osoby, które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.
 
Czy będę musiał składać wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy? Czy będzie ono wypłacane automatycznie na wszystkie dzieci (od drugiego) od 12. do 36. miesiąca życia?

Tak jak w przypadku świadczeń z programu „Rodzina 500+” czy „Dobry start”, aby uzyskać prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego konieczne będzie złożenie wniosku.
 
Czy darowizna wykupionego z leasingu samochodu na rzecz członka rodziny z I grupy podatkowej powoduje jakieś obciążenia podatkowe w PIT?
 
Nie, taka darowizna nie wywołuje obciążeń w PIT.
 
Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym zakłada również wprowadzenie stałego dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci nieobjętych rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Komu będzie przysługiwać dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna?

Dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna będzie przysługiwać rodzicom, opiekunom prawnym, innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, jeżeli na dziecko nie został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy.

Dofinansowanie będzie przysługiwać: na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie; na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym; na dziecko w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca i po ukończeniu 35. miesiąca życia.

Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Czy dofinansowanie zawsze będzie wynosić 400 zł miesięcznie? Co w sytuacji, gdy opłata za pobyt dziecka w instytucji opieki wynosi mniej niż 400 zł?
 
Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w instytucji. Przez opłatę za pobyt dziecka rozumie miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty nie wlicza się opłaty za wyżywienie. Przykład: jeżeli opłata rodzica wynosi 300 zł miesięcznie, to dofinansowanie również będzie wynosić 300 zł miesięcznie.
 
Czy i kiedy będą dostępne wzory oświadczeń wymaganych w Polskim Ładzie, np. oświadczenie rodzica co najmniej 4 dzieci, które ma być złożone wg ustalonego wzoru? Co powinno zawierać oświadczenie o rezygnacji z preferencji dla klasy średniej, aby było skuteczne?
 
Oświadczenie o niestosowaniu preferencji dla klasy średniej oraz oświadczenie rodzica co najmniej czworga dzieci nie mają urzędowego (formalnego) wzoru. Podatnicy sami je redagują, podobnie jak dotychczas czynili, gdy na przykład zwracali się do płatnika (zakładu pracy) o uwzględnianie wyższych KUP przysługujących pracownikom dojeżdżającym do pracy spoza miejscowości, w której znajduje się zakład pracy.
 
Czy jakieś ulgi roczne dla przedsiębiorcy wykluczają się wzajemnie? Np. czy jak przedsiębiorca skorzysta z ulgi na dzieci to czy może skorzystać z preferencji dla klasy średniej?
 
Nie, nie ma zależności między tymi odliczeniami. Korzystanie z preferencji dla klasy średniej (odliczenie od dochodu) nie wyklucza korzystania z ulgi na dzieci przez podatnika, który ma do tego prawo.
 
Czy należne jest zwolnienie z podatku, jeśli 4 dziecko pojawiło się w rodzinie w trakcie roku lub najstarsze kończy określony w przepisach wiek w trakcie roku? Jeżeli przysługuje zwolnienie, to czy w pełnej wysokości czy liczone proporcjonalnie, np. za pełne miesiące, kiedy jest 4 dzieci?

Ulga dla rodzin 4+ ma zastosowanie również wtedy, gdy czworo dzieci podatnik posiadał tylko przez część roku. Dla potrzeb tej ulgi warunek czworga dzieci nie musi być bowiem spełniony przez cały rok, lecz w roku podatkowym (wystarczy dzień, tydzień, miesiąc). Przy czym niezależnie od długości tego okresu w roku podatkowym, podatnikowi przysługuje prawo do ulgi dla rodzin 4+ za cały rok podatkowy, a nie proporcjonalnie do liczby dni/tygodni/miesięcy, w których sprawował pieczę nad czworgiem dzieci.
 
oprac.: kjp
źródło: podatki.gov.pl
zdjęcie: pixabay.com
 
CZYTAJ TAKŻE:
 
Fixed Bottom Toolbar