Rodzina w Polskim Ładzie w pytaniach i odpowiedziach (cz. 4)

Rodzina w Polskim Ładzie w pytaniach i odpowiedziach (cz. 4)

Zapraszamy do lektury kolejnego odcinka ważnych dla rodziców pytań i odpowiedzi związanych z wprowadzonym Polskim Ładem.

1. Każdy rodzic co najmniej czwórki dzieci, którego przychód wynosi do 85.528 zł, nie będzie płacić PIT. A co z opodatkowaniem zarobków ponad tę kwotę?

– PIT-O dla rodzin 4+ dotyczy kwoty przychodów, a nie dochodów. W związku z tym rodzic czwórki dzieci będzie korzystać ze zwolnienia z PIT dla kwoty przychodu w wysokości do 85.528 zł. Jeśli natomiast jego przychód będzie większy, a rodzic rozlicza się na zasadach ogólnych, to wówczas skorzysta dodatkowo z 30 tys. kwoty wolnej.

2. Komu będzie przekazywane dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna?

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przekazywać dofinansowanie bezpośrednio do instytucji opieki, do której uczęszcza dziecko, czyli odpowiednio do żłobka, klubu dziecięcego lub do opiekuna dziennego. Podmiot prowadzący instytucję opieki będzie zobowiązany do obniżenia, o kwotę dofinansowania, opłaty rodzica/opiekuna za pobyt dziecka.

3. Skąd ZUS będzie posiadał informacje o wysokości opłaty rodzica za pobyt dziecka w instytucji opieki?

– ZUS co miesiąc będzie otrzymywać listę dzieci uczęszczających do instytucji opieki, na której będzie podana m.in. wysokość miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Listę będzie przygotowywać instytucja opieki.

4. Kto wnioskuje o dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna?

– O dofinansowanie będzie mógł wnioskować rodzic, opiekun prawny lub inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Wniosek będzie rozpatrywać Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

5. Przez jaki czas obowiązywać będzie dofinansowanie?

– Dofinansowanie będzie przysługiwać przez okres uczęszczania dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub objęcia opieką przez dziennego opiekuna.

6. Latem 2021 roku wyszłam za mąż. Czy wspólnie z mężem możemy skorzystać z preferencyjnego rozliczenia dla małżeństw?

– Tak, ponieważ Polski Ład rozszerza możliwości preferencyjnego opodatkowania dochodów małżonków. Teraz będą oni mogli złożyć wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów również za rok, w którym został zawarty związek małżeński (pod warunkiem, że małżeństwo i wspólność majątkowa trwały do końca roku podatkowego). Rozwiązanie wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r., ale ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2021 r.

7. Moje drugie dziecko urodziło się 15 czerwca 2019 roku (ukończy 12. miesiąc życia po wejściu w życie ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym). Kiedy będę musiała złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy, żeby otrzymać to świadczenie w pełnej wysokości?

– Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał rodzicom na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, w okresie od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko to ukończyło 12. miesiąc życia, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko ukończy 36. miesiąc życia. Zatem na dziecko urodzone 15 czerwca 2021 r. kapitał będzie przysługiwał w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2024 r. Aby uzyskać kapitał w pełnej wysokości 12 tys. zł, rodzic powinien złożyć wniosek w określonym oknie czasowym obejmującym okres między pierwszym dniem trzeciego miesiąca poprzedzającego: miesiąc ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia a ostatnim dniem pierwszego; miesiąca przypadającego po miesiącu ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. W przypadku dziecka urodzonego 15 czerwca 2021 r. oznacza to, że rodzic powinien złożyć wniosek pomiędzy 1 lutego 2022 r. a 31 lipca 2022 r. Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie powyższego okna czasowego, łączna wysokość kapitału ulegnie obniżeniu o kwotę 500 zł za każdy miesiąc, który upłynął od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc życia. Powyższy mechanizm daje rodzicom aż 5 miesięcy na złożenie wniosku, aby uzyskać kapitał w pełnej wysokości.

8. Od kiedy będzie funkcjonować Polski Ład? Czy rodzina 2+4 otrzyma zwrot całego podatku w 2022 roku, już po złożeniu zeznania podatkowego za rok 2021?

– Zwolnienie od podatku w ramach PIT-0 dla rodzin 4+ wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r. i będzie mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia. Oznacza to, że będzie mieć zastosowanie po raz pierwszy przy rozliczaniu podatku za 2022 r., natomiast w trakcie 2022 r. przy obliczaniu i poborze miesięcznych zaliczek na podatek (o ile zadecyduje o tym sam podatnik uprawniony do zwolnienia).

oprac.: kjp
źródło: podatki.gov.pl
zdjęcie: pixabay.com

CZYTAJ TAKŻE:

 
 
Fixed Bottom Toolbar