Ulga na dziecko

Podatki. Ulga na dziecko w pytaniach i odpowiedziach. Sprawdź!

– Wychowujesz dziecko? Dzięki uldze podatkowej na dziecko możesz płacić mniejszy podatek. Sprawdź, czy ulga na dziecko jest dla ciebie i jak z niej skorzystać – informuje Ministerstwo Finansów publikując odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Dla kogo ulga?

Prawo do ulgi przysługuje ci, jeżeli jesteś rodzicem, opiekunem prawnym lub pełnisz funkcję rodziny zastępczej i uzyskałeś dochody opodatkowane według skali podatkowej (zarówno jako rezydent jak i nierezydent podatkowy). Z ulgi nie możesz natomiast skorzystać , jeżeli uzyskujesz wyłącznie dochody:

  • opodatkowane 19% podatkiem liniowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej bądź działów specjalnych produkcji rolnej,
  • opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (ryczałtem ewidencjonowanym, kartą podatkową).

Jeżeli jednak oprócz ww. dochodów (przychodów) uzyskujesz w roku podatkowym także dochody opodatkowane według skali podatkowej (np. wynagrodzenie za pracę, zasiłek chorobowy, dochody z najmu prywatnego), to w zeznaniu podatkowym składanym w celu rozliczenia tych z tytułu uzyskiwania tych dochodów masz prawo wykazać kwotę przysługującej do odliczenia ulgi.

Kiedy przysługuje ulga?

Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej przysługuje jeżeli:

  • w stosunku do małoletniego dziecka: wykonywałeś władzę rodzicielską (dzieci własne i przysposobione); pełniłeś funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z tobą zamieszkiwało; sprawowałeś opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą;
  • utrzymywałeś pełnoletnie dzieci: bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną; do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b lub uzyskiwały przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 (w 2021 r. kwoty 3.089 zł), z wyjątkiem renty rodzinnej

Za dochód dziecka rozumie się przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu (bez uwzględnienia zapłaconych w roku podatkowym składek na ubezpieczenie społeczne i straty z lat poprzednich).

Jak obliczyć ulgę

Ulga przysługuje w wysokości: na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł); na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł); na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł); na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00zł (co daje rocznie 2 700,00 zł).

Informacje o dodatkowym zwrocie

W przypadku gdy zabraknie ci podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi, możesz otrzymać różnicę w postaci dodatkowego zwrotu. Kwota jaką możesz otrzymać, jest ograniczona tzn. nie może przekroczyć zapłaconych przez ciebie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu. Do składek tych zaliczyć można również składki zapłacone od przychodów objętych zwolnieniem PIT dla młodych. Przy obliczaniu kwoty dodatkowego zwrotu ulgi nie uwzględniasz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które: odliczyłeś w zeznaniu PIT-28; odliczyłeś w zeznaniu PIT-36L; zostały przez ciebie wykazane jako odliczone w PIT-16A lub PIT-19A.

Jak dokumentować prawo do ulgi?

Odliczenia dokonasz w składanym zeznaniu podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych jesteś obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności: odpisu aktu urodzenia dziecka; zaświadczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka; odpisu orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą; zaświadczeniu o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Jakie zeznanie złożyć?

W celu rozliczenia ulgi na dzieci musisz złożyć: właściwe zeznanie podatkowe tj. PIT-36 lub PIT-37; wraz z załącznikiem PIT/O. W załączniku PIT/O powinieneś podać numery PESEL dzieci, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty ich urodzenia. W przypadku gdy opodatkowujesz dochody łącznie z małżonkiem składacie jeden PIT/O. Jeżeli wam obojgu przysługuje ulga, ale składacie odrębne zeznania podatkowe, każde z was w załączniku PIT/O wpisuje kwotę, którą odlicza od podatku. Jeżeli odliczenia dokonuje tylko z jedno was, drugie nie dołącza PIT/O do swojego zeznania.

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU POD MATERIAŁEM WIDEO:

{source}<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/ZT9rFxXf3uc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>{/source}

Mam pełnoletnią córkę, która studiuje i nie ukończyła 25 lat. Córka, poza dochodami z pracy wykonywanej w Polsce, dodatkowo uzyskała dochody zwolnione z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dochody w Polsce nie przekroczyły 3089 zł, ale razem z zagranicznymi dochodami już tak. Czy mogę odliczyć ulgę prorodzinną?

Nie. Zagraniczne dochody córki doliczasz do limitu 3089 zł.

Mam pełnoletnie dziecko, które studiuje i pracuje na podstawie umowy o pracę. Wszystkie jego przychody w całości korzystają ze zwolnienia dla osób do 26 roku życia. Dochody dziecka przekroczyły 3089 zł. Czy na takie dziecko przysługuje ulga prorodzinna?

Nie. Zwolnione z opodatkowania przychody z tzw. ulgi dla młodych doliczasz do limitu dochodu dziecka 3089 zł.

Dochody moje i męża nie przekraczają łącznie 112 000 zł. Wychowujemy jedno dziecko i nie chcemy rozliczać się wspólnie. Złożymy do urzędu skarbowego odrębne zeznania. Czy do ulgi prorodzinnej przysługuje nam wspólny limit 112 000 zł? Czy też każdy z nas ma limit 56 000 zł, ponieważ nie rozliczamy się wspólnie?

Przysługuje wam limit 112 000 zł. Nie ma znaczenia w jaki sposób się rozliczycie – indywidualnie czy wspólnie.

Mam dwoje dzieci – starsze 4-letnie i młodsze, które urodziło się w kwietniu 2021 roku. Dochody moje i żony przekroczyły 112 tys. zł. Czy mogę rozliczyć ulgę na starsze dziecko za cały rok podatkowy?

Tak. W 2021 roku przysługuje ci ulga na dwoje dzieci. Na starsze za cały rok, a na młodsze za miesiące począwszy od miesiąca urodzenia, czyli od kwietnia. Łączna wysokość waszych dochodów nie ma wpływu na możliwość korzystania z ulgi.

Nasze pełnoletnie dziecko po zdaniu matury nie poszło na studia. Nie miało żadnych dochodów. W listopadzie urodziło się nam kolejne dziecko. Za ile miesięcy przysługuje nam ulga prorodzinna?

Ulga prorodzinna przysługuje wam: na pełnoletnie dziecko - za 8 miesięcy (także za miesiące wakacyjne - rok szkolny trwa do 31 sierpnia); na młodsze dziecko za 2 miesiące (od listopada).

Mój małoletni syn otrzymywał w 2021 roku stypendium socjalne. Łączna kwota stypendium przekroczyła 3089 zł. Czy mogę skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Tak, możesz. Dochody małoletnich dzieci nie wpływają na możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.

Ulga na dziecko

CZYTAJ TAKŻE:

Czy podatki rodziców będą zależeć od ilości dzieci? - tajemnicza zapowiedź minister rodziny

Złóż PIT-28 do 28 lutego. Poznaj szczegóły tego rozliczenia

Od dziś można składać roczne zeznania podatkowe: Złóż e-PIT, a otrzymasz zwrot podatku do 45 dni!

__________
oprac. kjp
źródło: Ministerstwo Finansów
zdjęcie: Pixabay

Fixed Bottom Toolbar