Ulga podatkowa
Zdjęcie: Pexels.com

Ulga dla rodzin 4+ w pytaniach i odpowiedziach

W związku ze zbliżającym się terminem rozliczeń podatkowych za rok 2021, za ministerstwem finansów publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z ulgą dla dużych rodzin i jej rozliczaniem. Przeczytaj koniecznie!

Kto może skorzystać z ulgi?

Ulga przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. A w przypadku pełnoletnich, uczących się dzieci: wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej.

Ulga dotyczy rodziców, w tym rodziców zastępczych, oraz opiekunów prawnych, bez względu na ich stan cywilny. Mogą z niej korzystać zarówno samotni rodzice (opiekunowie prawni), jak i małżonkowie oraz rodzice pozostający w związkach nieformalnych.

Jakich dzieci dotyczy ulga?

Ulga przysługuje podatnikowi w związku z wychowywaniem dzieci: małoletnich, bez względu na wysokość ich rocznych dochodów; pełnoletnich, otrzymujących zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, bez względu na wysokość ich rocznych dochodów, oraz pełnoletnich do ukończenia 25. roku życia, uczących się.

Przy czym podatnik skorzysta z ulgi, jeśli dzieci pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się, w roku podatkowym:

  • nie stosowały przepisów dotyczących 19% podatku liniowego lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem przepisów dotyczących tzw. najmu prywatnego, w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń;
  • nie podlegały opodatkowaniu podatkiem tonażowym na zasadach określonych w ustawie o podatku tonażowym lub tzw. podatkiem okrętowym na zasadach określonych w ustawie o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,
  • nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub 19% podatkiem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów (akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych lub przychodów zwolnionych od podatku w ramach tzw. ulgi dla młodych czy ulgi na powrót, w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU POD MATERIAŁEM WIDEO:

{source}<iframe width="683" height="384" src="https://www.youtube.com/embed/QIbtrpRR3vA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>{/source}

Jakie przychody obejmuje ulga?

Ulga obejmuje przychody: z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy); z umów zlecenia zawartych z firmą; z działalności gospodarczej, opodatkowane według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga podatowa

Jakich przychodów nie obejmuje ulga?

Ulga nie obejmuje m.in. przychodów: z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłków chorobowych, macierzyńskich); z umów o dzieło; z praw autorskich (z wyjątkiem tych uzyskanych w ramach umowy o pracę); podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; zwolnionych od podatku dochodowego (innych niż zwolnione na podstawie ulgi dla rodzin 4+, np. diet i innych świadczeń z tytułu podróży służbowej, zapomogi otrzymanej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby wypłaconej z ZFŚS, świadczeń 500+); od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia.

Jaka kwota podlega zwolnieniu?

Zwolnieniu podlega kwota przychodu nieprzekraczająca 85 528 zł w roku podatkowym u każdego z rodziców lub opiekunów prawnych.

Kiedy ulga może być stosowana?

Ulga może być zastosowana już w trakcie roku, ale ostateczne jej rozliczenie nastąpi w zeznaniu rocznym.

Ulga dla rodzin 4+ stosowana w trakcie roku

Jeśli podatnik zobowiązany jest do samodzielnego obliczania zaliczki lub podatku w związku z osiąganiem: zagranicznych przychodów z pracy na etacie czy umów zlecenia zawartych z firmą; przychodów z działalności gospodarczej; to samodzielnie stosuje ulgę, wyłączając przychody nią objęte z przychodów podlegających opodatkowaniu.

Ulga dla rodzin 4+ w rozliczeniu rocznym

Korzystając z ulgi dla rodzin 4+, w terminie określonym na złożenie zeznania, składasz informację o liczbie dzieci i ich numerach PESEL, a jeśli dzieci nie mają tego numeru, w informacji wskazujesz ich imiona, nazwiska oraz daty urodzenia. Nie składasz tej informacji, jeśli w zeznaniu podatkowym skorzystałeś z ulgi na dzieci i oświadczyłeś w nim, że równocześnie skorzystałeś z ulgi dla rodzin 4+, a prawo zarówno do ulgi na dzieci, jak i ulgi dla rodzin 4+, przysługiwało na te same dzieci.

Jesteśmy małżeństwem. Mój mąż jest rodzicem czworga małoletnich dzieci z pierwszego związku. Wychowujemy je wspólnie, ale ja ich nie przysposobiłam. Czy oboje możemy skorzystać z ulgi dla rodzin 4+, czy tylko mój mąż?

Po spełnieniu pozostałych warunków dotyczących źródeł przychodu z ulgi dla rodzin 4+ będzie mógł skorzystać wyłącznie mąż, który wykonuje wobec swoich dzieci władzę rodzicielską.

Z mężem wychowujemy piątkę wspólnych dzieci. Troje dzieci małoletnich i dwoje dorosłych, z których jedno pobiera rentę socjalną, a drugie, 23-letnie, studiuje i pracuje na umowę zlecenie (uzyskując z tego tytułu przychód objęty ulgą dla młodych w kwocie 8000 zł). Ja pracuję na etacie, a mąż prowadzi działalność gospodarczą, opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Mój przychód z pracy wyniósł 65 000 zł, a przychód męża z prowadzonej działalności gospodarczej wyniósł 115 000 zł. Czy obydwoje będziemy mogli skorzystać z ulgi dla rodzin 4+?

Tak, każde z Was będzie mogło skorzystać z ulgi dla rodzin 4+, bowiem czworo z piątki Waszych dzieci (troje małoletnich i pełnoletnie dziecko otrzymujące rentę socjalną), spełnia warunki uprawniające do zastosowania ulgi przez każdego z Was. W konsekwencji Twój cały przychód w kwocie 65 000 zł będzie zwolniony (mieści się w limicie), natomiast przychód Twojego męża będzie zwolniony wyłącznie do wysokości limitu 85 528 zł.

Jestem wdową i samotnie wychowuję czwórkę dzieci. Dwoje z nich jest pełnoletnich i uczy się w szkole ponadpodstawowej. Dzieci pełnoletnie pobierają rentę rodzinną na własne nazwisko i ich dochód roczny z renty przekroczy kwotę 3089 zł. Pracuję na etacie i dorabiam okazjonalnie na podstawie umów zlecenia zawartych z firmą. Mój łączny przychód wyniesie 50 000 zł. Czy mogę korzystać z ulgi dla rodzin 4+?

Tak, możesz skorzystać z ulgi dla rodzin 4+. Renta rodzinna nie jest uwzględniana w limicie dochodów dziecka (3089 zł), od którego zależy prawo skorzystania z ulgi, w związku z jego wychowywaniem.

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU POD MATERIAŁEM WIDEO:

{source}<iframe width="683" height="384" src="https://www.youtube.com/embed/QJ1m1g03l-Y" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>{/source}

Od kilku lat korzystam z ulgi na dzieci. Jeżeli spełniam wszystkie warunki, to czy w 2022 r. mogę skorzystać jednocześnie z dwóch ulg – na dzieci i dla rodzin 4+?

Tak, możesz. Korzystanie z ulgi dla rodzin 4+ nie wyklucza możliwości skorzystania z ulgi na dzieci.

Wraz z partnerem wychowujemy czworo małoletnich dzieci. Przy czym każdy z nas jest rodzicem dwojga dzieci. Obydwoje uzyskujemy przychody z pracy. Czy możemy skorzystać z ulgi dla rodzin 4+?

Nie. Żadne z Was nie spełnia warunków, ponieważ nie jest rodzicem czwórki dzieci.

Jesteśmy rodzicami trójki małoletnich dzieci. W październiku urodzi się nam czwarte dziecko. Oboje pracujemy w szkole na etacie. Czy będziemy mogli skorzystać z ulgi dla rodzin 4+?

Tak, z chwilą narodzin czwartego dziecka spełnicie warunki do skorzystania z ulgi dla rodzin 4+.

Mam dwójkę dzieci i jestem w ciąży bliźniaczej (jestem od początku roku na zwolnieniu). Termin porodu mam wyznaczony na sierpień. Czy po urodzeniu dzieci będę mogła wystąpić do ZUS-u o stosowanie ulgi dla rodzin 4+?

Nie, nie będziesz mogła stosować tej ulgi. Zasiłek wypłacany przez ZUS nie jest objęty zwolnieniem dla rodzin 4+.

Spełniam warunki do ulgi dla rodzin 4+, ale nie złożyłam pracodawcy oświadczenia o stosowaniu ulgi. Czy mogę z niej skorzystać w zeznaniu rocznym?

Tak, możesz skorzystać ze zwolnienia w zeznaniu rocznym, jeśli spełniasz warunki. To, że pracodawca nie stosował tej ulgi w trakcie roku, nie wyklucza możliwości skorzystania z niej w zeznaniu rocznym.

Jesteśmy młodym małżeństwem (mamy po 25 lat), mamy czworaczki. Obydwoje pracujemy na etacie, każde z nas zarobi w tym roku podatkowym 110 000 zł. Czy każde z nas może wykorzystać po dwa limity (2 x 85 528 zł), bo każde z nas ma prawo do dwóch ulg?

Nie, każde z Was może skorzystać z obu ulg (z ulgi dla młodych i ulgi dla rodzin 4+), ale tylko w ramach jednego limitu przysługującego każdemu z Was. Limit w kwocie 85 528 zł jest jeden dla podatnika, łączny dla ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla młodych oraz ulgi na powrót, ulgi dla pracujących seniorów.

Wychowuję czworo małoletnich dzieci i prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Czy mogę skorzystać z ulgi dla rodzin 4+?

Tak, ulga dla rodzin 4+ obejmuje także przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym.

Wychowuję czwórkę dzieci. Na początku roku złożyłam pracodawcy oświadczenie o spełnieniu warunków do korzystania z ulgi dla rodzin 4+. Czy stracę uprawnienia do ulgi w sytuacji, gdy pełnoletnie, uczące się dziecko uzyska w wakacje dochód z pracy ponad 3089 zł?

Tak, stracisz prawo do ulgi. W sytuacji, gdy pełnoletnie, uczące się dziecko przekroczy w ciągu roku limit dochodów 3089 zł, tracisz prawo do ulgi dla rodzin 4+ za cały rok podatkowy. Pamiętaj, że w takiej sytuacji musisz poinformować pracodawcę o zmianie stanu faktycznego.

Czy moje przychody ze sprzedaży akcji będą zwolnione w ramach ulgi dla rodzin 4+?

Nie. Ulgą nie są objęte przychody z kapitałów pieniężnych. W ramach ulgi dla rodzin 4+ zwolnienie obejmuje przychody z pracy na etacie, z umowy zlecenia zawartej z firmą oraz z działalności gospodarczej z wyłączeniem przychodów opodatkowanych w formie karty podatkowej.

Wychowuję czworo małoletnich dzieci. Mój przychód z pracy na etacie w roku podatkowym przekroczy 85 528 zł. Czy mimo przekroczenia wyżej wspomnianego limitu będę mógł skorzystać z ulgi dla rodzin 4+ i czy mogę złożyć swojemu pracodawcy oświadczenie o spełnieniu warunków do stosowania ulgi dla rodzin 4+?

Jeśli spełniasz warunki do skorzystania z ulgi dla rodzin 4+, to Twoje przychody z pracy na etacie do wysokości 85 528 zł korzystają ze zwolnienia i możesz złożyć oświadczenie swojemu pracodawcy.

CZYTAJ TAKŻE:

Podatki. Ulga na dziecko w pytaniach i odpowiedziach. Sprawdź!

Ulga dla rodzin 4+ za cały rok, nawet gdy czwarte dziecko urodzi się pod koniec roku!

Za rok ulga na dziecko nie dla każdego

__________
oprac. kjp
źródło: Ministerstwo Finansów
zdjęcie: Pixabay

Fixed Bottom Toolbar