Czym jest rodzina według władz miasta Poznania?
Zdjęcie: Pixabay.com

Czym jest rodzina według władz miasta Poznania?

Do 7 marca br trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki Miasta Poznania na rzecz rodzin na lata 2022- 2025". Przedstawiamy kilka uwag na temat tego projektu.
 

Definicja rodziny nie do zaakceptowania

- Kontrowersyjna jest przyjęta w dokumencie definicja rodziny, która jest nie do zaakceptowania – mówi dr Krzysztof Szwarc, demograf z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Naukowiec zgłosił także kilkanaście innych uwag do projektu.
 
Każdy zainteresowany może zapoznać się z projektem uchwały zamieszczonym w formie załącznika na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania:
 
oraz przedstawić swoje uwagi i propozycje na zamieszczonym tam wzorze Formularza konsultacyjnego. Następnie wypełniony formularz należy przesłać do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 
Dodatkowych wyjaśnień udziela Oddział Programów Rodzinnych i Senioralnych w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. Projekt dotyczy „kontynuacji prowadzenia działań na rzecz poznańskich rodzin” do roku 2025.
 
870 family 6831052 1280
 

Opinie i uwagi dotyczą kilkunastu punktów projektu

Swoje opinie na temat projektu przedstawił m.in. dr Krzysztof Szwarc, demograf z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jego uwagi dotyczą pewnych dyskusyjnych zapisów projektu, a zwłaszcza zawartej w nim definicji rodziny.
 
W projekcie na str. 8 czytamy, że „Przez rodzinę rozumie się rodziców lub opiekunów wychowujących dzieci wspólnie w ramach tworzonych związków małżeńskich, partnerskich (pozostając we wspólnym pożyciu), a także wychowujących dzieci samodzielnie.”
 
Z taką definicją rodziny nie zgadza się dr Krzysztof Szwarc. Według naukowca: - Podana w dokumencie definicja jest wybitnie deklaratywna, a to jest niedopuszczalne w jakichkolwiek dokumentach, opracowaniach. Zgodnie z podaną definicją w zasadzie każda grupa osób może uznać się za rodzinę.
 
- Przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione lub spowinowacone, utrzymujące się wspólnie, bezdzietne lub wychowujące co najmniej jedno dziecko – precyzuje naukowiec.
 
Wątpliwości demografa budzą też inne zapisy projektu. Wskazuje on kilka nieprecyzyjnych zapisów, wymagających zmian i uzupełnień.
 

Potrzeba bardziej precyzyjnych zapisów dotyczących dzieci ze związków pozamałżeńskich

Na str. 2 projektu zapisano, że „Obecnie około 30 proc. dzieci w Poznaniu rodzi się w związkach pozamałżeńskich.”
 
- Należy zaznaczyć, że odsetek urodzeń pozamałżeńskich wzrasta. – twierdzi dr K. Szwarc. - Informacja, że stanowią one 30 proc. jest niewystarczająca do zdiagnozowania i oceny tego zjawiska. To więcej czy mniej niż jeszcze niedawno? – pyta demograf.
 
I proponuje zapis tego punktu w formie: „Obecnie około 30 proc. dzieci w Poznaniu rodzi się w związkach pozamałżeńskich, co stanowi wzrost w porównaniu z rokiem…. o … punktów procentowych.”, gdzie zawarte będą konkretne dane, będące w posiadaniu urzędu.
 
870 mother and child 6686420 1280
 

W sprawach migracji i demografii tylko ogólniki

Sporo uwag poświęca dr K. Szwarc zagadnieniom migracji, Od lat obserwuje się odpływ mieszkańców Poznania, którzy przeprowadzają się do ościennych gmin i miejscowości. To bardzo poważny problem dla miasta.
 
W projekcie zapisano podjęcie działań „mogących przyczynić się do zmniejszenia odpływu ludności z Miasta do gmin ościennych w powiecie”.
 
- Koniecznie muszą być zawarte dane na temat migracji, szczególnie wewnętrznych – uważa dr. K. Szwarc. - Zastanawia mnie, dlaczego wcześniej napisano o urodzeniach, przyroście naturalnym, strukturze społeczeństwa, a tu nagle pojawia cel zupełnie nie związany z wyżej przytoczonymi danymi? – dodaje.
 
Naukowiec zarzuca projektodawcom, że skupiają zbytnią uwagę na migracjach, a nie proponują rozwiązań związanych z przyrostem naturalnym.
Tematykę demografii porusza punkt na str. 8 projektu: „Poprawa sytuacji demograficznej Miasta i odwrócenie trendu odpływu poznańskich rodzin”.
 
Jak zauważa dr K. Szwarc: - Na sytuację demograficzną składa się ruch naturalny i ruch wędrówkowy. Skoro wspomniano o odpływie to należy też uwzględnić dzietność. I proponuje następujący zapis: „Poprawa sytuacji demograficznej Miasta poprzez wzrost dzietności i odwrócenie trendu odpływu poznańskich rodzin”.
 

Dorośli mniej priorytetowi?

Zwraca też uwagę na pewne błędy w zapisie punktów. Np. na str. 8 zapisano: „każda rodzina i dzieci są wartością priorytetową.”
 
- A czy dorośli z rodzin już nie są wartością priorytetową? – pyta naukowiec. - Jeśli mówimy o rodzinie to mówimy też o ich członkach, zarówno dorosłych, jak i dzieciach. Ten fragment powinien być sformułowany w następujący sposób: „każda rodzina jest wartością priorytetową” – uważa dr K. Szwarc.
 
870 poznan 3597198 1280
 

Nieścisłości i nieuporządkowanie

Specjalista znajduje też nieścisłości w projekcie uchwały. Na str. 3 wspomina się w niej o „wypełnianiu funkcji prokreacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych i emocjonalnych”, podczas gdy, jak twierdzi dr K. Szwarc funkcja opiekuńcza nie została opisana we wcześniejszym fragmencie projektu.
- Konieczne jest konsekwentne opisywanie wszystkich funkcji – podkreśla demograf.
 
Pozostałe uwagi naukowca dotyczą m.in. takich pojęć jak ,,trwałość społeczna” (str. 3), „inne rodziny” (do której to kategorii wrzucono rodziny cudzoziemców – str. 3), niejasności określenia „zróżnicowanie pod względem struktury” (str. 11).
 
- Tekst wydaje się być mało uporządkowany – podsumowuje dr K. Szwarc.
 
Oprac.: wit
Źródła: poznan.pl, własne
Zdjęcia: Pixabay.com
Fixed Bottom Toolbar