Plany rodzinne młodych Polek i Polaków – ogłoszono raport Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie
Zdjęcie: Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie

Plany rodzinne młodych Polek i Polaków – ogłoszono raport Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie

Wczoraj zaprezentowany został raport z przeprowadzonych przez Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie badań „Młode Polki, młodzi Polacy i ich plany rodzinne”. Autorami opracowania są dr Dorota Gizicka oraz dr Krzysztof Szwarc.

 
870 Dzialaj z nami
 

Jak będzie wyglądać przyszła rodzina?

Przeprowadzone badanie miało odpowiedzieć na pytania związane z poglądami młodych osób na temat rodziny i posiadania dzieci, miało też poznać ich plany na życie w kontekście zakładania rodziny oraz potomstwa. Usystematyzowane badawczo odpowiedzi zestawiono ze statystykami dotyczącymi rodzin w Polsce oraz poziomem dzietności.
 
Konferencję prowadził dr hab. prof. UAM Michał A. Michalski – prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, który na wstępie stwierdził, że żyjemy w burzliwych czasach i wiele wpływa na to jakim społeczeństwem będziemy. Pytanie o przyszłość każdego z nas jest istotne, ponieważ każdy z nas żyje w rodzinie lub będzie żył w rodzinie.
 
- Nasz raport stara się odpowiedzieć na pytanie jak ta rodzina będzie wyglądać – powiedział naukowiec.
 

Plany życiowe młodzieży

Pierwszym obszarem zainteresowania badaczy były plany życiowe młodzieży. Czy uwzględniają w nich założenie rodziny, posiadanie dzieci, jak postrzegają małżeństwo. Na zadane badanym pytanie jak postrzegają swoje życie w kontekście przyszłego małżeństwa 70 proc. młodych wskazało małżeństwo jako właściwą formę życia wraz z posiadaniem potomstwa. 10 proc. określiło, że mogą funkcjonować w związku małżeńskim bez dzieci. Natomiast 13 proc. badanych wskazało na możliwość na tzw. single life, bez partnera i bez dzieci.
 
01 WYKR najw 2023 06 14 1
 
Poza tym co 3-ci młody człowiek nie widzi się obecnie w roli rodzica. Akceptuje małżeństwo, ale bez dzieci.
 
Na ciekawą kategorię badania wskazała dr Dorota Gizicka. Otóż badani stwierdzili, że szczęście można osiągnąć także poza małżeństwem. Jedynie 1/3 uznaje, że małżeństwo pomaga w osiągnięciu szczęścia. Można odpowiedni poziom szczęścia osiągnąć poprzez pracę zawodową, samorealizację, realizację swoich zainteresowań.
 
Nie było zaskoczeniem dla badaczy, że młode osoby wiedzę o tym jak tworzyć związki i realizować wybrany model rodziny czerpią głównie z internetu. Zaskoczeniem była jednak skala tego zjawiska. Aż 81 proc. młodzieży dowiaduje się o relacjach, rodzicielstwie, wychowaniu za pośrednictwem treści w sieci. Niemniej cały czas znaczące miejsce w pozyskiwaniu wiedzy o relacjach rodzinnych mają rodzice i opiekunowie.
 
02 WYKR wiedza 2023 06 14 3
 
Osoby, które gorzej oceniają wzorzec rodziny pochodzenia (tzn. krytycznie oceniają własną rodzinę) otrzymują od niej mniej wiedzy na tematy związane z rodziną. Im ocena wzorca rodziny pochodzenia jest lepsza – tym chęć powielania takich dobrych wzorców rodziny jest większa.
 

Młodzi a prokreacja

Zagadnieniami prokreacji i demografii zajął się w badaniu dr Krzysztof Szwarc. Ocenił on, że związki międzyludzkie są ważne i stanowią postawę pod względem prokreacyjnym. Młodzież pytana była o plany prokreacyjne, także o to ile chce mieć dzieci. Wyniki są – według naukowca - raczej optymistyczne. Zdecydowana część młodych chce mieć co najmniej jedno dziecko (76 proc.), a 65 proc. co najmniej dwójkę dzieci. 17 proc. badanych nie chce w ogóle mieć dzieci, a 9 proc. nie potrafiło się w tej kwestii określić.
 
04 WYKR ile dzieci 2023 06 14 8
 
Podejście prokreacyjne determinuje stosunek do wiary. Im wiara ma mniejsze znaczenie dla młodych, tym większy odsetek z nich nie chce mieć w ogóle dzieci, lub chce mieć ich mniej. Natomiast wśród osób głęboko wierzących ponad 40 proc. chce mieć dwójkę dzieci.
 
03 KADR wiara 2023 06 14 5
 
Na pytanie w jakim wieku powinno urodzić się pierwsze dziecko 50 proc. badanych odpowiada, że w przedziale 25-29 lat. Wynika to z wieloletniej prawidłowości – najpierw należy ukończyć naukę, ewentualnie studia, osiągnąć stabilizację zawodową i mieszkaniową. Co ciekawe, osoby które miały więcej niż troje rodzeństwa wskazywały niższy przedział wiekowy – 20-24 lata.
 

Podsumowanie

Podstawowym wnioskiem wyłaniającym się z przeprowadzonego badania jest twierdzenie, że młode Polki i Polacy chcą mieć dzieci. Postawy prokreacyjne są optymistyczne, ale zróżnicowane, Najczęściej różnicują je miejsce pochodzenia, wiara oraz ilość posiadanego rodzeństwa.
 
Jeśli chodzi o najbardziej pożądaną formę związku to nadal pozostaje nią małżeństwo z dziećmi.
 
870 zapowiedz 370 n
 

O badaniu i jego autorach

Badanie przeprowadzone zostało we wrześniu 2022 roku na próbie 909 respondentów w wieku 16-30 lat. Jest to badanie reprezentatywne ze względu na płeć, wiek i województwo zamieszkania. Uwzględnia m.in. liczbę rodzeństwa, stosunek do religii, miejsce zamieszkania – miasto, wieś, a także ocenę wzorca własnej rodziny.
 
Badanie przeprowadzono metodą CAVI – przez internet. Główne obszary badawcze to tworzenie związków i plany prokreacyjne związane z dzietnością oraz tworzeniem rodzin.
 
Autorami badania i raportu są:
 
Dr Dorota Gizicka jest badaczką, socjologiem rodziny i małżeństwa, adiunktem w Katedrze Teorii Społecznych i Socjologii Rodziny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL).
 
Dr hab. prof. UAM Michał A. Michalski jest kulturoznawcą, etykiem gospodarczym, ekspertem od polityki rodzinnej oraz badaczem wpływu rodziny na gospodarkę pracującym na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Etyki Gospodarczej Instytutu Kulturoznawstwa Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. Jest także prezesem fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie.
 
Dr Krzysztof Szwarc jest demografem i statystykiem pracującym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, członkiem Rady Rodziny przy MRiPS oraz ekspertem Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie.
 
Raport „Młode Polki, młodzi Polacy i ich plany rodzinne” powstał na podstawie danych z badania zrealizowanego w ramach programu „Po pierwsze Rodzina!" i przy wsparciu Fundacji Orlen.
 
 
Autor: wit
Zdjęcia i infografili: Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie
 
870 Dzialaj z nami
Fixed Bottom Toolbar