17 maja odbyła się I Międzynarodowa Konferencja ,,Projekt Rodzina”, której tematem były „Rozwiązania prorodzinne w czasach powszechnej cyfryzacji". Zorganizowana została przez Fundację Projekt PL (pełen program konferencji TUTAJ), a dotyczyła przede wszystkim zagadnień wpływu zjawiska szerokiego zastosowania technik cyfrowych na funkcjonowanie rodzin.


Ekonomia i rodzina ściśle ze sobą powiązane

Idea konferencji – jak zaznaczono na wstępie - nawiązała do obchodzonego 15 maja Międzynarodowego Dnia Rodziny. Tegoroczne wydarzenie ma być pierwszym z cyklu corocznych konferencji poświęconych roli rodziny we współczesnym świecie. W toku tych spotkań ma wyłonić się koncepcja wsparcia rodzin w obliczu różnych wyzwań współczesności.

Otwierający spotkanie Adam Zych, prezes Fundacji Projekt PL, zauważył, że kwestie kryzysu rodziny, o którym mówi się od 60 lat oraz kryzysów ekonomicznych, do których dochodzi cyklicznie, powinno się rozpatrywać łącznie, bo sprawy te są ściśle ze sobą powiązane. I właśnie Fundacja, poprzez swoje działania, chce te zagadnienia łączyć, na co dowodem jest zorganizowana konferencja.

- Nie można projektować poprawy systemów ekonomicznych w oderwaniu od problematyki rodziny. Nie można mówić o silnej gospodarce bez silnej rodziny – stwierdził prezes A. Zych.

- Tworzona jest szeroka koalicja dla rodziny i przedsiębiorcy są w niej ważnym partnerem – stwierdziła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

- Rodziny stanowią rdzeń naszego społeczeństwa, a gospodarka, rodzina i społeczeństwo są ze sobą bezwzględnie powiązane. Polityka rodzinna pozostaje w gestii państw członkowskich Unii Europejskiej, ale jej organy przyglądają się procesom społecznym i starają się wspierać środowisko rodzinne – powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Dubravka Šuica.


Czy polskie firmy stosują rozwiązania prorodzinne?

M 2021 05 19 11
 
Uczestniczący w konferencji dyskutanci zastanawiali się nad sposobami przezwyciężania problemów, jakie stwarza tak szeroko dziś obserwowane zjawisko cyfryzacji na poziomie rodzin, przedsiębiorstw i państw.

Podczas konferencji podjęto też temat prorodzinnych rozwiązań wykorzystywanych w firmach.

O tym właśnie mówił prof. UAM Michał A. Michalski, prezes Fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, partnera konferencji, który znalazł się w gronie znakomitych gości – obok minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg, pełnomocnik rządu ds. demografii minister Barbary Sochy, byłej wicepremier poseł Jadwigi Emilewicz, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Dubravki Šuicy, przedstawicieli firm i urzędów oraz naukowców z Meksyku, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch.


Gospodarka i biznes zaczynają się w rodzinie

M 2021 05 19 18
Prof. Michalski zaprezentował badania dotyczące rozwiązań prorodzinnych w sektorze prywatnym w Polsce. Materiały do tej prezentacji przygotował zespół naukowców z kilku uczelni wyższych oraz instytucji, wśród nich dr Krzysztof Szwarc z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, demograf, członek Fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie i ekspert Polskiego Forum Rodziców.

- Rynek pracy i przedsiębiorstwa to najważniejsze miejsca do rozwijania polityki społecznej dedykowanej rodzinom – stwierdził na wstępie prof. M.A. Michalski.

Celem wystąpienia naukowca była prezentacja badań przeprowadzonych wspólnie z Projekt PL i skupiających się na najważniejszych punktach polityki prorodzinnej prowadzonej w sektorze przedsiębiorców prywatnych.
Wynik tych badań będą opublikowane w specjalnym raporcie w czerwcu br.

Prof. M.A. Michalski rozpoczął od podkreślenia roli rodziny w rozwoju gospodarki i biznesu. – Gospodarka i biznes zaczynają się w rodzinie – stwierdził prelegent. - Wpływ rodziny na całe otoczenie społeczno-ekonomiczne jest decydujący. W Polsce jesteśmy dziś w zupełnie innym punkcie niż 5-10 lat temu, ponieważ zauważono wzajemne związki biznesu i rodziny, mówił naukowiec.
Bez rodziny społeczeństwo się kurczy, bo to właśnie rodzina zapewnia ciągłość pokoleniową, a równocześnie jest podstawową jednostką społeczno-ekonomiczną. W każdej rodzinie na co dzień zachodzi produkcja towarów i usług, nie uwzględniana w danych dotyczących PKB.

Wiele przedsięwzięć biznesowych zaczyna się w rodzinie – wystarczy spojrzeć na historię rozwoju wielu firm, które startowały od małego przedsięwzięcia rodzinnego do wielkiego projektu biznesowego. A więc bez wątpienia przyszli przedsiębiorcy wychowują się w rodzinie, która wprowadza jednostkę w szerszą strukturę społeczną.


Rozwiązania stosowane, ale niedostatecznie rozpowszechnione

M 2021 05 19 12
 
Według prof. M. Michalskiego wyniki badań polskich przedsiębiorstw prywatnych w zakresie prowadzenia polityki prorodzinnej uprawniają do wyciagnięcia następujących wniosków:

1. Najbardziej popularne rozwiązania prorodzinne są stosowane w 2/3 polskich przedsiębiorstw.
2. Wdrożenie pracy zdalnej zanotowano zaledwie w 1/3 przedsiębiorstw.
3. Ponad 70 proc. przedsiębiorstw nie komunikuje na zewnątrz, że stosuje jakąkolwiek politykę prorodzinną w obrębie swojej firmy.
4. Wśród zastosowanych w firmach 22 różnych narzędzi polityki prorodzinnej dodatkowa ochrona rodziców powracających do pracy po urlopach macierzyńskich jest dopiero na dziesiątym miejscu, choć z perspektywy przedsiębiorców stoi ona na drugiej pozycji.

Naukowiec zauważył, że potrzebne są dodatkowe rozwiązania w dziedzinie polityki prorodzinnej firm. Większość z nich przekazuje ok. 3 proc. na realizację działań skierowanych do rodzin swoich pracowników, a w wielu przedsiębiorstwach nie ma w ogóle funduszy na ten cel, mimo, iż wiadomo, że zadowolenie pracowników wynikające także z faktu stosowania działań prorodzinnych niejednokrotnie wpływa na decyzje o pozostaniu w firmie.


Kto był badany i jakie zadano pytania

M 2021 05 19 9
 
Wśród badanych znaleźli się dyrektorzy firm, prezesi, osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie pracowników oraz główni księgowi.
 
W badaniu pytano ich m.in. o najbardziej popularne rozwiązania prorodzinne stosowane w firmach, takie jak:
- wpływ pracowników na decyzje w zakresie nadgodzin;
- dodatkowy urlop tacierzyński;
- możliwość zatrudnienia na część etatu przy zachowaniu warunków pracy w pełnym wymiarze pełnym (zagadnienie szczególnie ważne w kontekście kobiet na rynku pracy).

Stosowanie powyższych rozwiązań wskazano przynajmniej w połowie badanych przedsiębiorstw.

Wśród kolejnych elementów działań firm na rzecz rodzin znalazły się: prezenty świąteczne dla dzieci pracowników, zgoda na pracę częściowo zdalną na prośbę pracownika, elastyczny czas pracy, praca zdalna w szerszym wymiarze, indywidualne planowanie czasu pracy, regulowanie czasu pracy zależnie od zadań oraz zabezpieczenia dla osób powracających z urlopów macierzyńskich, tacierzyńskich i opiekuńczych.
 
Im większa firma tym więcej wdrożonych rozwiązań prorodzinnych i większa ich popularność – kontynuował mówca. Ale nie tylko wielkość przedsiębiorstwa decyduje o stosowaniu wymienionych powyżej praktyk. Istotna jest także usytuowanie firmy - wielkość jej siedziby. Najlepsze wyniki w działaniach na rzecz rodzin zaobserwowano w zakładach położonych w dużych miastach o populacji 500 tys. mieszkańców. Dobre praktyki prorodzinne istnieją też w firmach usytuowanych w miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców.

Najpopularniejsze rozwiązania prorodzinne wynikają z troski o młodych rodziców i do nich są głównie do nich skierowane. Stanowią one prawie 45 proc. wszelkich działań dedykowanych rodzinom.
 
Nie chodzi jednak o samą liczbę zastosowanych rozwiązań, ale o ich skuteczność – zauważył prof. M. Michalski. Pracodawcy powinni wiedzieć które polityki prorodzinne będą skutecznie i korzystne dla ich firmy, a sami rodzice powinni decydować jak te korzyści rozdysponować.
 
W podsumowaniu naukowiec przedstawił wnioski, korzyści i zalecenia, jakie płyną z przeprowadzonych badań. Najważniejsze z nich to:

1. Uznanie istotnej roli przedsiębiorstwa w kształtowaniu polityki prorodzinnej i demograficznej;
2. Odbiór rozwiązań prorodzinnych jako ważny po pandemii COVID-19. – To rodzina ma być siłą, która przezwycięży niekorzystne skutki pandemii – zauważył badacz.
3. Ważne i użyteczne są kampanie społeczne, które promują i wspierają rozwiązania prorodzinne na poziomie firm i jednocześnie budują świadomość społeczną tych kwestii.
 
Pozostałe rekomendacje dotyczą czasu pracy, rozwój form ochrony rodziców powracających z urlopów macierzyńskich, tacierzyńskich i opiekuńczych oraz promowanie urlopów dla rodziców.

Prof. M.A. Michalski zauważył, że trzeba przeprowadzać kolejne badania w tym obszarze oraz wprowadzać dalsze rozwiązania, m.in. takie jak program certyfikacji firm prorodzinnych i system grantów dla nich, by uaktywnić przedsiębiorców chcących wprowadzać rozwiązania prorodzinne w swoich firmach.


Organizatorzy i partnerzy

Organizatorem konferencji była Fundacja Projekt PL. Patronat honorowy nad konferencją objęła Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Partnerami wydarzenia byli: Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, Centralny Dom Technologii, Instytut Tertio Millennio, Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, Instytut Dyskursu i Dialogu oraz International Federation for Family Development (IFFD).
 
Pełen zapis konferencji można znaleźć TUTAJ.
 
(wt)
 
Źródło: Projekt PL

Zdjęcia: Facebook/Projekt PL