Nauka zdalna do końca ferii zimowych – znamy szczegóły
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com

Nauka zdalna do końca ferii zimowych – znamy szczegóły

Właśnie weszło w życie rozporządzenie Minister Edukacji i Nauki w sprawie wprowadzenia obowiązku nauki zdalnej od 27 stycznia do 27 lutego 2022 r. dla uczniów szkół podstawowych klas V-VIII i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, co zapowiadaliśmy w artykule „Stało się. Do końca ferii nauka zdalna!”. Poznaliśmy jego szczegółowe zapisy.

Szkoły i placówki artystyczne

Jak podaje MEN, szkoły artystyczne realizujące wyłącznie kształcenie artystyczne, placówki artystyczne, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w klasach V-VIII lub liceum ogólnokształcącego przechodzą na tryb nauki zdalnej.

Szkoły specjalne

Tymczasem w szkołach podstawowych specjalnych (klasy V-VIII), a w także szkołach ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, zajęcia będą mogły być prowadzone stacjonarnie, a ostateczną decyzję w tym zakresie podejmować będzie dyrektor takiej placówki.

MOW, MOS, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, zajęcia rewalidacyjne

Tak jak do tej pory z kolei będą pracowały takie instytucje jak: młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze i poradnie psychologiczno-pedagogiczne ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kształcenia specjalnego, w tym realizacji zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem i uczniem.

Zajęcia szkolne dla uczniów z niepełnosprawnościami

– W przypadku szkół, których funkcjonowanie zostało ograniczone – w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować zajęć w miejscu zamieszkania – dyrektor jest zobowiązany do zorganizowania zajęć stacjonarnie na terenie szkoły lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – w budynku szkoły – podaje MEN.

Bursy, internaty, placówki oświatowo-wychowawcze

Burs i internaty będą działały na dotychczasowych zasadach.

Konsultacje dla uczniów przygotowujących się do tegorocznych egzaminów ósmoklasisty i maturalnego

Dla uczniów przygotowujących się do egzaminu odpowiednio ósmoklasisty czy maturalnego pozostawiono możliwość zorganizowania konsultacji na terenie szkoły. Jak informuje resort edukacji, dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego. Udział w takich konsultacjach jest dobrowolny, a ich organizacja jest uzależniona od potrzeb uczniów i warunków pracy szkoły.

– Uczeń przygotowujący się do egzaminu odpowiednio ósmoklasisty lub maturalnego powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Dodatkowo, w ramach konsultacji, dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego – precyzuje ministerstwo.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

Dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego – ze względu na specyfikę kształcenia zawodowego – będą mogli zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie). Z tym jednak zastrzeżeniem, że zajęcia te będą odbywać się w wybranych dniach tygodnia, a ich wymiar nie może przekroczyć 16 godzin tygodniowo.

Jak wynika z rozporządzenia, możliwe jest również odbywanie praktyk zawodowych stacjonarnie, w miejscu ich prowadzenia. – Jednocześnie zachowana została również możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii (np. w formule wirtualnego przedsiębiorstwa lub projektu edukacyjnego) – czytamy.

Z kolei zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile oczywiście nie występują tam zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Jak czytamy, przewidziane rozwiązania mają również zastosowanie do kształcenia praktycznego realizowanego w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Zajęcia praktyczne młodocianych pracowników

Uczniowie (wszystkich) klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy – jak wspomniano wyżej – nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Turnusy dla młodocianych pracowników

Jak sprecyzowano, turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które rozpoczęły się przed dniem 27 stycznia 2022 roku i nie były prowadzone zdalnie, aż do czasu ich zakończenia będą mogły być realizowane w miejscu ich prowadzenia. Jeśli natomiast chodzi o turnusy, które rozpoczęły się od 27 stycznia do 27 lutego, nadal mogą być prowadzone zdalnie.

Konsultacje dla uczniów i słuchaczy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe

Jeśli chodzi o szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, centra kształcenia zawodowego oraz placówki kształcenia ustawicznego – dla uczniów i słuchaczy, którzy przystępują odpowiednio do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 – dyrektor będzie mógł zorganizować konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których dany uczeń przystępuje do egzaminu.

Egzamin dyplomowy w szkole artystycznej

Jak wyjaśnia MEN, w klasie programowo najwyższej szkoły artystycznej, w której jest przeprowadzany egzamin dyplomowy lub egzamin końcowy, dyrektor może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne artystyczne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu dyplomowego lub egzaminu końcowego.

Olimpiady, konkursy i turnieje

Na koniec jeszcze, za wcześniejszą zgodą dyrektora szkoły, centrum lub placówki uczniowie mogą brać udział w trybie stacjonarnym w konkursach, olimpiadach i turniejach przeprowadzanych na podstawie ustawy o systemie oświaty.

autor: kjp
źródło: gov.pl
zdjęcie: gov.pl

Fixed Bottom Toolbar