„Lex Czarnek”, czy rodzice zyskają wpływ na oświatę?

teacher g428213c9a 1280Prace legislacyjne związane z przyjętym 16 listopada rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, zwanym roboczo „lex Czarnek” ruszyły właśnie w polskim parlamencie. Drugie czytanie projektu odbędzie się najprawdopodobniej 8 grudnia, a głosowanie nad całością – 9 grudnia.
 
Według nowych zapisów kurator, jako organ nadzoru pedagogicznego, będzie musiał otrzymać informacje na temat treści przekazywanych dzieciom w szkole.
Przemysław Czarnek, minister nauki i edukacji będzie miał prawo sprzeciwu, gdyby dochodziło do sytuacji, że te treści będą demoralizowały uczniów.
Nie będzie decydował w każdym przypadku o wejściu organizacji pozarządowej. O tym będą decydować rodzice. Rada rodziców będzie opiniować i ta konsultacja z radą rodziców będzie obowiązkowa, obligatoryjna po to, żeby rodzice decydowali o tym, jaka organizacja pozarządowa może być w szkole.
 

Opinia kuratora

Spójrzmy tymczasem, jak rola związana z opiniowaniem treści wspomnianego kuratora i rodziców wygląda w proponowanym projekcie. Otóż, jeżeli uzgodnione warunki działalności (…), przewidują prowadzenie zajęć z uczniami, organizacja i prowadzenie tych zajęć wymagają uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty (…). W celu uzyskania opinii, (…) dyrektor szkoły lub placówki nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć (…), przekazuje odpowiednio kuratorowi oświaty lub specjalistycznej jednostce nadzoru (…) program zajęć oraz materiały wykorzystywane do realizacji programu zajęć, a także pozytywne opinie rady szkoły lub placówki i rady rodziców (…).
I dalej: opinię (…) odpowiednio kurator oświaty lub specjalistyczna jednostka nadzoru (…) wydaje w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów (…). Niewydanie opinii w tym terminie jest równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej.
 

Pełna informacja dla rodzica

Kolejny zapis: dyrektor szkoły lub placówki po uzyskaniu pozytywnej opinii odpowiednio kuratora oświaty lub specjalistycznej jednostki nadzoru (…) jest obowiązany przed rozpoczęciem zajęć (…) przedstawić rodzicom ucznia, a w przypadku uczniów pełnoletnich – tym uczniom: pełną informację o celach i treściach realizowanego programu zajęć; pozytywną opinię odpowiednio kuratora oświaty lub specjalistycznej jednostki nadzoru (…); pozytywne opinie rady szkoły lub placówki i rady rodziców (…).
Idźmy dalej: dyrektor szkoły lub placówki udostępnia rodzicom ucznia, a w przypadku uczniów pełnoletnich – tym uczniom, na ich wniosek, materiały wykorzystywane do realizacji programu zajęć. Udział w zajęciach (…) wymaga pisemnej zgody rodziców uczniów, a w przypadku uczniów pełnoletnich – tych uczniów. Opinie (…) nie są wymagane w przypadku zajęć (…) organizowanych i prowadzonych w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.
 
Tekst: kjp
Źródło: PAP
Zdjęcie ilustracyjne: pixabay.com
Fixed Bottom Toolbar