Zmiany w egzaminach ósmoklasisty

Zmiany w egzaminach ósmoklasisty

Jak będą wyglądały egzaminy ósmoklasisty w 2021 roku. Informacje w formie aneksów opublikowała Centralna Komisja Egzaminacyjna, a wybór najważniejszych zmian podało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Aneksy podają zmiany w informatorach dotyczących egzaminu ósmoklasisty.

Jakie zmiany w egzaminach
W egzaminach ósmoklasisty zmiany dotyczą języka polskiego, matematyki oraz kilku języków obcych (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski). Egzamin odbywać się będzie na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych i ogłoszonych przez MEiN w grudniu 2020 r.

W arkuszach egzaminacyjnych zmniejszona została liczba zadań, niektóre z nich anulowano. W arkuszu egzaminacyjnym do języka polskiego zmieniła się lista lektur obowiązkowych, a przy językach obcych w niektórych zadaniach obniżono średni oczekiwany poziom biegłości językowej.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2021

Terminy główne
język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

Terminy dodatkowe
język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00
matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

Czas trwania poszczególnych części egzaminu:
język polski 120 minut
matematyka 100 minut
język obcy nowożytny 90 minut

Wyniki egzaminów zostaną ogłoszone 2 lipca.

Co należy zabrać na egzamin, a czego mieć nie wolno
Przede wszystkim należy zabrać długopis lub pióro z czarnym tuszem. Nie wolno korzystać z długopisów ścieralnych lub zmazywalnych. Na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę do wykonania rysunków. Rysunki wykonuje się wyłącznie długopisem, nie wolno do tego celu używać ołówka.

 


Zdający nie mogą korzystać z kalkulatorów, słowników ani z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Pełne teksty aneksów można znaleźć TUTAJ.

O zmianach dotyczących egzaminów maturalnych oraz ósmoklasisty pisaliśmy wcześniej TUTAJ.

Tzw. próbny egzamin ósmoklasisty szkoły mogą przeprowadzić w dniach 17-19 marca:
 17 marca - język polski
 18 marca - matematyka
 19 marca - język obcy nowożytny

Szczegółowe omówienie zmian egzaminacyjnych
Dokładne omówienie zmian podajemy za Raportem Ministra Edukacji i Nauki ,,Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19” ogłoszonym w styczniu tego roku.

Wymagania egzaminacyjne w roku szkolnym 2020/2021
Minister Edukacji i Nauki zdecydował o ograniczeniu zakresu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego i przeprowadzeniu tegorocznego egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego na podstawie wymagań egzaminacyjnych, mających zastosowanie wyłącznie w 2021 r. Opracowaniem nowych wymagań egzaminacyjnych zajął się powołany przez ministra zespół ekspertów w zakresie każdego z przedmiotów, z których przeprowadzane są egzaminy.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W 2021 R.

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w innym terminie w porównaniu do ubiegłych lat. Dotychczas egzamin ósmoklasisty był przeprowadzany w kwietniu – termin główny i w czerwcu – termin dodatkowy. W 2021 r. wyjątkowo termin główny dla tego egzaminu został ustalony na maj, a termin dodatkowy na czerwiec.Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w komunikacie z 20 sierpnia 2020 r. określił daty przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w 2021 r.

Najważniejsze zmiany w formule arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów na egzaminie ósmoklasisty w 2021 r.

Język polski
Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.


Czas trwania: 120 minut.

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
część 2: wypracowanie – 20 pkt.

Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka


Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).


Czas trwania: 100 minut.Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6)

Język obcy nowożytny
Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.


Czas trwania: 90 minut.Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.

Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

28 grudnia 2020 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna na swojej stronie internetowej opublikowała aneksy do informatorów o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, uwzględniające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w 2021 r. Są dostępne TUTAJ.

Źródła: gov.pl, cke.gov.pl, oprac. wt
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com

Fixed Bottom Toolbar