Rodzina w Polskim Ładzie w pytaniach i odpowiedziach (cz. 3)

Rodzina w Polskim Ładzie w pytaniach i odpowiedziach (cz. 3)

Przed nami kolejna seria ważnych pytań i odpowiedzi związanych z wprowadzonym właśnie Polskim Ładem, a dotyczącym rodziców. Serdecznie zapraszamy do lektury!

1. Ile będzie miał czasu ZUS na przyznanie i wypłatę kapitału? Jak szybko rodzic otrzyma pieniądze?

Przepisy ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym określają maksymalny termin dla ZUS na rozpatrzenie wniosku o kapitał. Wynosi on 2 miesiące od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Z kolei wypłata przysługującego kapitału następuje nie wcześniej niż w miesiącu, od którego przysługuje prawo do kapitału.

Jeśli kapitał zostanie przyznany, to rodzic otrzyma informację o przyznaniu świadczenia, która będzie znajdować się w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Jeśli kapitał nie będzie przysługiwać, to ZUS wyda decyzję odmowną. Decyzję odmowną w takim przypadku rodzic otrzyma elektronicznie na PUE ZUS. Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do Prezesa ZUS, a następnie skarga do sądu administracyjnego.

2. Jak będzie w przypadku rodziców, których stosunek pracy obejmuje np. dwie lub więcej umowy, są zatrudnieni na umowę o pracę oraz jednocześnie umowę o dzieło lub umowę zlecenie?

O prawie do zwolnienia nie decyduje liczba umów zawartych przez podatnika. Zwolnienie dotyczy przychodów z pracy, a także z umów zlecenia zawartych z firmą, niezależnie od tego, od ilu pracodawców czy zleceniodawców uzyskiwane są przychody z tego źródła. Przy czym pracownik będzie mógł upoważnić każdego z płatników (przez złożenie pisemnego oświadczenia) do stosowania zwolnienia przy poborze zaliczki na podatek.

3. Jak będzie wyglądało rozliczenie roczne małżeństwa, w którym dwoje małżonków pracuje na podstawie umowy o pracę, ale tylko jeden małżonek będzie miał stosowaną preferencję dla klasy średniej ze względu na wysokość miesięcznych zarobków. W jakiej wysokości w rozliczeniu rocznym będą mogli zastosować preferencję dla klasy średniej? Wyliczonej od łącznych dochodów czy w kwocie ulgi zastosowanej od jednego małżonka?

Zgodnie z generalną zasadą małżonkowie rozliczają się indywidualnie. W stanie faktycznym podanym w pytaniu, jeśli małżonkowie złożą odrębne zeznania PIT-36 lub PIT-37, z preferencji dla klasy średniej skorzysta ten małżonek, który uzyskał roczne przychody z pracy na etacie w wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł (chodzi o przychody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej). Jeżeli małżonkowie złożą wniosek o łączne opodatkowanie dochodów (w konsekwencji wspólne zeznanie), z preferencji dla klasy średniej może skorzystać każdy małżonek pod warunkiem, że połowa rocznych, łącznych przychodów z pracy na etacie obojga małżonków mieści się we wspomnianym przedziale przychodów, czyli od 68 412 zł do 133 692 zł, lub ten małżonek (również każdy z nich), którego przychody mieszczą się we wskazanym przedziale.

4. Jaki kapitał będzie wypłacany w przypadku rodziców, którzy są po rozwodzie?

Jeśli rodzice są po rozwodzie – kapitał na dane dziecko będzie przysługiwał temu z jego rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu pozostaje dziecko. W przypadku gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, każdy z rodziców będzie mógł złożyć wniosek na dziecko, nad którym sprawuje opiekę naprzemienną i w takim przypadku zostanie przyznany mu kapitał w wysokości połowy kwoty przysługującego kapitału.

5. Jak w praktyce wyglądać będzie Polski Ład. Czy podatnicy (rodzice czwórki dzieci, których będzie obejmował zerowy PIT) od razu nie będą płacić podatku, czy będą płacić podatek jak do tej pory, z tą różnicą, że po złożeniu zeznania podatkowego za poprzedni rok oraz weryfikacji przez urząd skarbowy – będzie on zwracany?

Podatnik ma wybór co do tego, czy chce stosować zwolnienie w trakcie roku, czy też dopiero przy składaniu rocznego zeznania podatkowego.

6. Jak zmienią się wspólne rozliczenia małżonków? Czy nadal będą możliwe?

Polski Ład upraszcza wspólne opodatkowanie dochodów małżonków. Z tej preferencji będą mogli skorzystać małżonkowie, którzy w trakcie roku zawarli związek małżeński i pozostają w nim do końca roku podatkowego, w którym zawarto związek małżeński. Możliwość ta obejmie małżonków, którzy zawarli związek małżeński już w 2021 r. i zechcą swoje dochody uzyskane w tym roku opodatkować łącznie. Także w przypadku śmierci jednego z małżonków w roku zawarcia związku małżeńskiego lub w roku następnym, zanim złożono zeznanie podatkowe za ten rok podatkowy, wdowiec/wdowa będą mogli skorzystać z łącznego opodatkowania dochodów małżonków.

Prawo takie rozszerzono również na podatników: do których mają zastosowanie przepisy o 19% podatku liniowym lub przepisy ustawy o ryczałcie, w zakresie opodatkowania przychodów innych niż z tytułu tzw. najmu prywatnego; którzy przez cały rok podatkowy nie osiągnęli przychodów, ani nie ponieśli kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w tych przepisach; nie mają obowiązku lub nie korzystają z prawa na podstawie tych przepisów do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, lub do innych doliczeń/odliczeń; tj. podatników, którzy złożą „zerowy” PIT–36L lub PIT–28.

7. Jaka będzie należna ulga nietrwającego pełny rok (ślub lub śmierć w trakcie roku) – jeśli zmarł małżonek, który rozliczał ją miesięcznie. A co, jeśli zmarł ten z niskimi dochodami, który nie miał prawa do ulgi?

Staż małżeński nie ma znaczenia dla stosowania preferencji dla klasy średniej, tylko to, czy małżonkowie rozliczają się wspólnie czy oddzielnie. Jeśli składają wspólne zeznanie, to prawo do ulgi dla klasy średniej przysługuje, temu małżonkowi (również każdemu z nich), którego przychody mieszczą się we wskazanym przedziale, albo jeżeli połowa rocznych, łącznych przychodów małżonków: z pracy na etacie oraz dochodów z działalności gospodarczej, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej, mieści się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

8. Jaki urząd/organ będzie się zajmował rozpatrywaniem wniosków i przyznawaniem rodzinnego kapitału opiekuńczego?

Przyjmowaniem wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy, ich rozpatrywaniem oraz wypłatą tego świadczenia będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zakłada się, że ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.

9. Jestem obywatelem Ukrainy i na podstawie zezwolenia na pobyt stały mieszkam i pracuję w Polsce. Czy będzie należał mi się rodzinny kapitał opiekuńczy?

Tak, w takim przypadku cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt stały, ponieważ jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego. Co ważne, podstawowym warunkiem otrzymania rodzinnego kapitału opiekuńczego jest zamieszkiwanie z dziećmi w Polsce.

oprac.: kjp
źródło: podatki.gov.pl
zdjęcie: pixabay.com

CZYTAJ TAKŻE:

Rodzina w Polskim Ładzie w pytaniach i odpowiedziach (cz. 1)

Rodzina w Polskim Ładzie w pytaniach i odpowiedziach (cz. 2)

Fixed Bottom Toolbar