,,Luka płacowa i dyskryminacja ze względu na płeć na rynku pracy. Analiza rzeczywistych przyczyn nierówności” to najnowszy raport przygotowany przez specjalistów z Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Stanowi on punkt wyjścia do dzisiejszej debaty z udziałem kobiet, która skupi się na ocenie, czy polityka Unii Europejskiej na rzecz równości i równouprawnienia, w zakresie dotyczącym wynagrodzeń kobiet i mężczyzn, jest skuteczna. Do dyskusji zaproszona została redaktor naczelna Polskiego Forum Rodziców Elżbieta Lachman.
 
,,Dyskryminacja na rynku pracy i różnicy w poziomie płac kobiet i mężczyzn (gender pay gap), stanowiący istotny element koncepcji gender equality, jest obecnie tematem popularnym w debacie publicznej, jednak dalece zideologizowanym, w dużej mierze pozbawionym merytorycznej dyskusji. Jak wykazujemy poniżej, instytucje międzynarodowe nawołują do wyeliminowania dyskryminacji kobiet, jednak w rzeczywistości nie podejmują działań na rzecz równouprawnienia czy eliminacji niesprawiedliwych ograniczeń prawnych wobec nich, ale dążą do wyeliminowania wszelkich różnic między kobietami i mężczyznami” – piszą autorzy raportu Gabriela Szewczak, dr Tymoteusz Zych, dr Filip Furman i Katarzyna Gęsiak.
 
Jak wykazują autorzy analizy realizacja postulatu absolutnej równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy jest utopią, która wypływa z ideologii dążącej do uniformizacji obu płci w obszarze daleko szerszym niż tylko rynek pracy. Jednak nawet na tym polu postulat absolutnej równości jest jednocześnie zagrożeniem dla efektywności ekonomicznej.
 
,,W gospodarce płeć jest czynnikiem nieistotnym, za to kluczowa jest wydajność pracowników. Natomiast postulat zrównania poziomu zatrudnienia kobiet i mężczyzn w poszczególnych zawodach lub przed¬siębiorstwach oznacza, że pracownicy mieliby być zatrudniani nie ze względu na swoją wysoką wydajność, doświadczenie i kompetencje, lecz ze względu na płeć, co de facto stanowi przejaw dyskryminacji” – czytamy w opracowaniu.
 
Uczestniczki dyskusji zastanowią się m.in. nad odpowiedzią na pytanie czy luka płacowa ze względu na płeć jest realnym problemem, czy tylko konstruktem ideologicznym. Podejmą też próbę przeanalizowania problemu z czego wynikają różnice w średnich płacach kobiet i mężczyzn i czy należy tym różnicom przeciwdziałać, a jeśli tak, to w jaki sposób?
 
Problem różnic płacowych dyskutowany też będzie pod kątem sytuacji w różnych grupach zawodowych, poziomu i rodzaju wykształcenia, wieku, migracji, rozwoju osobistego i zawodowego.
 
Debata poruszy zagadnienia związane z modelami kariery młodych kobiet, ich preferencjami i predyspozycjami zawodowymi, które znaczenie różnią się od tych reprezentowanych przez mężczyzn. Kobiety poświęcają się macierzyństwu, mają większe skłonności do pracy domowej i opiekuńczej oraz do wykonywania zawodów przypisywanych naukom społecznym i huma¬nistycznym, Czy zatem te funkcje, wynikające z naturalnie pełnionych ról społecznych i predyspozycji mogą być postrzegane jako mniej wartościowe? Czy to nie jest prawdziwym powodem dyskryminacji?
 
W debacie uczestniczyć będą:
 
prof. Zofia Pomirska - Chrześcijański Kongres Społeczny 
Joanna Kruk - NSZZ ,,Solidarność"
Elżbieta Lachman - redaktor naczelna Polskiego Forum Rodziców
Edyta Witczak - Narodowa Organizacja Kobiet
Karolina Pawłowska - Konfederacja Kobiet RP
Gabriela Szewczuk - Instytut Ordo Iuris
 
Początek dyskusji o godz. 11.30. Jej przebieg można śledzić TUTAJ (Zoom), lub TUTAJ (YouTube).
 
(wit)
 
Źródło: Ordo Iuris
Zdjęcie: Ordo Iuris