Studia medyczne
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com

Ważna informacja dla studentów medycyny z Ukrainy [ARTYKUŁ TAKŻE W JĘZ. UKRAIŃSKIM]

12 marca 2022 r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która wprowadziła szereg ważnych zmian do ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, których celem jest umożliwienie kontynuowania nauki na studiach w Polsce dotychczasowym studentom – obywatelom Polski i Ukrainy – uczelni ukraińskich. Resort zdrowia podaje szczegóły.

1. Przyjęcia na studia i kontynuacja studiów – szczególne zasady funkcjonowania uczelni (art. 45, art. 93 i art. 96 ustawy)

Ustawa wprowadza rozwiązania, które pozwalają uczelniom na określenie szczególnych zasad ich organizacji i funkcjonowania w związku z koniecznością umożliwienia odbywania studiów przez osoby, które w wyniku działań wojennych na terytorium Ukrainy były zmuszone opuścić ten kraj:

a) umożliwienie polskim uczelniom przyjmowania na studia na podstawie szczególnego przepisu (art. 45) – w celu kontynuacji kształcenia – obywateli polskich i obywateli Ukrainy, będących w dniu 24 lutego 2022 r. studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy, także w szczególnej sytuacji, tj. gdy nie będą oni dysponować dokumentami potwierdzającymi odbywane dotychczas kształcenie. Przepisy przewidują, że osobom tym mogą zostać uznane odpowiednie okresy studiów w drodze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się. Niezbędne w tym celu jest złożenie oświadczenia, że w dniu 24 lutego 2022 r. osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia studiowała na określonym roku studiów na danym kierunku i poziomie studiów w uczelni działającej na terytorium Ukrainy i nie dysponuje dokumentami poświadczającymi okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe, wydanymi przez tę uczelnię. Następnie uczelnia, w której student ubiega się o przyjęcie, przeprowadza weryfikację osiągniętych efektów uczenia się. Zasady przeprowadzania tej weryfikacji ustala uczelnia samodzielnie i są to zasady szczególne, odrębne od tych, które mogły przed 24 lutego 2022 r. obowiązywać w przepisach wewnętrznych uczelni. W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów lub efektach uczenia się uczelnia będzie mogła zobowiązać studenta do ich uzupełnienia m.in. poprzez złożenie określonych egzaminów lub odbycie praktyk zawodowych.

b) możliwość dokonania przez uczelnie w roku akademickim 2021/2022 zmian w już podjętych uchwałach rekrutacyjnych (ustalających warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji) na studia rozpoczynające się w drugim semestrze roku akademickiego 2021/2022 oraz w roku akademickim 2022/2023 – pozwoli to uczelniom na bieżące regulowanie kwestii przyjęć na studia w związku z sytuacją osób opuszczających terytorium Ukrainy. Zmiany mogą przykładowo polegać na obniżeniu progów punktowych dla wyników z matury uprawniających do podjęcia studiów w danej uczelni.

c) możliwość dokonywania do dnia 30 września 2022 r. zmian w regulaminach studiów zakresie niezbędnym do przyjęcia na studia  osób, które w dniu 24 lutego 2022 r. były studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy - z wyłączeniem stosowania niektórych przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W przypadku tych zmian nie obowiązuje wymóg zachowania terminu ich uchwalenia na co najmniej 5 miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego i wejścia ich w życie z początkiem roku akademickiego. Pozwoli to uczelniom określić lub zmienić obowiązujące procedury przyjęć na studia, w trybie przeniesienia, tak aby uwzględnić sytuację osób, które w dniu 24 lutego 2022 r. były studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy. Ponadto termin uzgodnienia regulaminu z samorządem studenckim wynosi w takim przypadku 5 dni roboczych, a w przypadku braku uzgodnienia, regulamin wchodzi w życie na mocy ponownej uchwały senatu podjętej zwykłą większością głosów jego statutowego składu.

studenci z Ukrainy

d) rektor będzie mógł zmienić organizację roku akademickiego 2021/2022 określoną w aktach wewnętrznych uczelni m.in. zmienić terminy sesji egzaminacyjnej w drugim semestrze bieżącego roku akademickiego dla całości lub części grup studenckich w uczelni;

e) w roku akademickim 2021/2022 możliwe będzie także prowadzenie w uczelni zajęć łącznie dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie niezbędnym do umożliwienia odbywania studiów przez osoby, które w dniu 24 lutego 2022 r. były studentami uczelni działających na terytorium Ukrainy.

f) wprowadzono nowelizację przepisu dot. potwierdzania przez polskie uczelnie ukończenia studiów na określonym poziomie, osobom które nie dysponują dyplomem ukończenia studiów (art. 93 ustawy). Rozwiązanie to zostanie rozszerzone na obywateli polskich, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy. Dzięki temu osoby, które nie dysponują dyplomem ukończenia studiów, będą mogły mieć potwierdzone ukończenie studiów na określonym poziomie w drodze postępowania przeprowadzonego przez uprawnioną uczelnię.

Rozwiązania te zapewnią możliwość płynnego dostosowana regulacji wewnątrzuczelnianych do sytuacji związanej ze skutkami wojny w Ukrainie, w szczególności pozwolą na dokonanie zmian ułatwiających przyjęcia studentów z uczelni ukraińskich do uczelni polskich oraz na dostosowanie sposobu organizacji zajęć do sytuacji z tym związanej. Uczelnie w ramach gwarantowanej autonomii, w ramach wprowadzonych przepisów, są upoważnione do dokonywania zmian w przepisach wewnętrznych przewidując szczególne rozwiązania, nawet jeśli byłyby one niespójne z dotychczas obowiązującymi rozwiązaniami.

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU POD MATERIAŁEM WIDEO:

{source}<iframe width="661" height="372" src="https://www.youtube.com/embed/TIDjEias_lg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>{/source}

Opłaty za studia

2.1. Opłaty za studia dla obywateli Ukrainy – studentów kierunków medycznych w uczelniach działających na terytorium Ukrainy:

Brak opłat na studiach stacjonarnych w języku polskim: zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy obywatela Ukrainy objętego tą ustawą uznaje się za osobę korzystającą w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej w rozumieniu art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niepobieranie opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim od cudzoziemca, który korzysta z ochrony czasowej, wynika z art. 324 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Obejmuje to okres kiedy obywatele Ukrainy będą objęci ochroną czasową. Dotyczy obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego nie wcześniej począwszy od 24 lutego 2022 r. oraz Obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy opuścili Ukrainę począwszy od 24 lutego 2024 r.

Program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) dla obywateli Ukrainy, którzy nie znają języka polskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie nauki na studiach stacjonarnych w języku polskim. Dla Obywateli Ukrainy, którzy podejmą naukę na studiach na kierunkach medycznych w języku angielskim NAWA, na zlecenie Ministrów: Zdrowia oraz Edukacji I Nauki, przygotowała program, którego celem jest m.in. współfinansowanie kosztów kształcenia na studiach w języku angielskim do wysokości 18 tys. PLN za semestr. Pozostałą część opłaty za studia student ponosi samodzielnie.

Obywatele Ukrainy objęci ustawą będą mieli możliwość ubiegania się o stypendium socjalne (art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) i kredyt studencki (art. 98 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), przy czym ubieganie się o te świadczenia odbywać się będzie na podstawie dołączonego do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej.

Obywatele Ukrainy objęci specustawą będą również mieli prawo ubiegać się o stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę na ogólnych zasadach obowiązujących w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce studiujących cudzoziemców, z zastrzeżeniem, że w stosunku do nich zniesione będzie ograniczenie w zakresie liczby zapomóg (art. 92 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), które może przyznać uczelnia.

2.2. ​Opłaty za studia dla obywateli Polskich - studentów kierunków medycznych w uczelniach działających na terytorium Ukrainy

Od obywateli polskich, którzy w dniu 24 lutego 2022 r. byli studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy na kierunkach lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, położnictwo, analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia oraz ratownictwo medyczne i zostali przyjęci przez uczelnię polską na studia na kierunku odpowiadającym odbywanym przez nich studiom, opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach odpłatnych (niestacjonarnych w języku polskim lub studiach w języku angielskim) będą pobierane w wysokości nieprzekraczającej wysokości udokumentowanych przez studenta dotychczas ponoszonych opłat za te studia w uczelni w Ukrainie.

W roku akademickim 2021/2022, w przypadku gdy osoby te wniosły już przed dniem 24 lutego 2022 r. opłatę za kształcenie w drugim semestrze tego roku w uczelni działającej na terytorium Ukrainy – nie pobiera się opłaty za studia.

Na wniosek uczelni, która nie pobrała od studenta ww. opłaty, lub pobrała tę opłatę w niższej wysokości niż wynosi wysokość opłaty za te usługi ustalona przez uczelnię, złożony w określonych terminach do ministra nadzorującego daną uczelnię – przysługuje refundacja, na łączny okres nie dłuższy niż 12 semestrów. Refundacja nie przysługuje za okres udzielonych studentowi urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W związku z tym okresu tych urlopów nie wlicza się do łącznego okresu refundacji.

Mając powyższe na uwadze, począwszy od 15 marca br. dokonany zostanie podział zgłoszonych osób na poszczególne uczelnie według następujących zasad:

  • Obywatele Ukrainy, którzy posługują się językiem polskim na studia stacjonarne w języku polskim,
  • Obywatele Ukrainy, którzy nie posługują się językiem polskim, a posługują się językiem angielskim – na studia stacjonarne lub niestacjonarne w języku angielskim,
  • Obywatele Polski na studia odpłatne w języku polskim lub angielskim (niestacjonarne w języku polskim lub studia w języku angielskim).

Dokonując podziału zostaną uwzględnione w miarę możliwości zgłoszone preferencje co do uczelni. Uczelnie, do których zostaną przekazane dane osób objętych procedurą przeniesienia będą kontaktować się w celu ustalenia szczegółowej procedury kwalifikacji i przyjęcia na studia. Przydzielenie dokonane przez Ministra Zdrowia nie jest równoznaczne z decyzją o przyjęciu na studia w danej uczelni. Decyzja ta pozostaje w ramach autonomii w wyłącznej kompetencji uczelni.

Pomoc Ukrainie

INFORMACJA W JĘZYKU UKRAIŃSKIM:

Інформація щодо подальших дій, які дозволяють продовжувати навчання на напрямку лікувальної справи і стоматологічному напрямку (та інших медичних напрямках) у Польщі студентам, які раніше навчалися в Україні

12 березня 2022 р. набрав чинності Закон про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави (Вісник законодавства «Дзеннік Устав», позиція 583), який передбачив низку важливих змін до Закону «Право про вищу освіту та науку», метою яких є уможливлення продовження навчання у вищих навчальних закладах у Польщі студентам (громадянам Польщі та України), які раніше навчалися в українських вищих навчальних закладах.

1. Прийом до вищих навчальних закладів і продовження навчання у вишах – особливі правила роботи ВНЗ (ст. 45, ст. 93 i ст. 96 Закону)

Закон передбачає механізми, які дозволяють вищим навчальним закладам встановлювати особливі правила їхньої організації та роботи у зв'язку з необхідністю уможливлення навчання особам, які внаслідок воєнних дій на території України були змушені покинути цю країну:

a) уможливлення польським вищим навчальним закладам приймати на навчання на підставі особливої норми (ст. 45) - з метою продовження навчання - громадян Польщі та України, які були станом на 24 лютого 2022 р. студентами вищого навчального закладу на території України, в тому числі в особливій ситуації, тобто якщо вони не матимуть документів, які підтверджують вже пройдене навчання. Норми передбачають, що таким особам можуть бути зараховані відповідні періоди навчання шляхом перевірки результатів попереднього навчання. Для цього необхідно подати декларацію (заяву), що станом на день 24 лютого 2022 р. особа, яка звернулася з проханням при прийом на навчання, навчалася на відповідному курсі на даному напрямку і рівні навчання вищого навчального закладу на території України, i не має документів, що підтверджують періоди навчання, складені іспити, заліки або професійну практику, виданих цим вищим навчальним закладом. Після цього виш, до якого звернувся студент, проводить перевірку досягнень і результатів навчання. Правила проведення такої перевірки вищий навчальний заклад встановлює самостійно і ці правила є особливими, відмінними від тих, які могли діяти до 24 лютого 2022 р. у внутрішніх правилах вишу. У випадку виявлення розбіжностей у програмі навчання або результатах навчання вищий навчальний заклад матиме право зобов'язати студента скласти певні іспити або пройти професійну практику.

b) можливість внесення вищими навчальними закладами в навчальному 2021/2022 році змін до вже ухвалених документів щодо прийому студентів (документів, які передбачають умови, порядок та терміни початку і закінчення прийому студентів) на навчання, яке починається в другому семестрі навчального 2021/2022 року або в навчальному 2022/2023 році – це дозволить вищим навчальним закладам в поточному порядку регулювати питання прийому до вищих навчальних закладів у зв'язку з ситуацією осіб, які покидають територію України. Зміни можуть, наприклад, полягати в зниженні порогу кількості балів, отриманих на іспиті зрілості, яка дає право на навчання в даному вищому навчальному закладі.

c) можливість внесення до 30 вересня 2022 р. змін до правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу в обсязі, необхідному для прийому на навчання осіб, які 24 лютого 2022 р. були студентами українського вищого навчального закладу - за винятком застосування деяких норм Закону від 20 липня 2018 р. «Право про вищу освіту та науку». У випадку цих змін не діє вимога дотримання терміну їх ухвалення щонайменше за 5 місяців до перед початком навчального року і набрання ними чинності на початку навчального року. Це дозволить вищим навчальним закладам запровадити або змінити чинні процедури прийому на навчання в порядку переведення так, щоб врахувати ситуацію осіб, які 24 лютого 2022 р. були студентами вищого навчального закладу на території України. Крім того, термін погодження правил внутрішнього розпорядку зі студентським самоврядуванням становить у такому разі 5 робочих днів, а у випадку відсутності погодження правила внутрішнього розпорядку набирають чинності в силу повторної ухвали сенату, прийнятої звичайною більшістю голосів його статутного складу.

d) ректор зможе змінити організацію навчального 2021/2022 року, передбачену у внутрішніх документах ВНЗ, зокрема змінити дати сесії в другому семестрі поточного навчального року для всіх або частини студентських груп у вищому навчальному закладі;

e) у навчальному 2021/2022 році буде можливим також проведення у ВНЗ занять разом для студентів стаціонарної і нестаціонарної форми навчання в обсязі, необхідному для уможливлення навчання особам, які станом на 24 лютого 2022 р. були студентами вищих навчальних закладів на території України.

f) внесено зміни до норми, яка стосується підтвердження польськими вищими навчальними закладами закінчення навчання на конкретному рівні особам, які не мають диплому про здобуття вищої освіти (ст. 93 закону). Цей механізм буде поширено на громадян Польщі, які в’їхали на територію Республіки Польща безпосередньо з території України в період з 24 лютого 2022 р. до дня, визначеного в положеннях, ухвалених на підставі п. 3 ст. 2 Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави, та громадян України, які перебувають на  території Республіки Польща, перебування яких на території Республіки Польща вважається легальним на підставі п. 1. ст. 2 згаданого вище закону. Завдяки цьому особи, які не мають диплому про здобуття освіти, зможуть мати підтвердження здобуття освіти на певному рівні шляхом проведення процедури відповідним вищим навчальним закладом.

Ці механізми забезпечать можливість плавної адаптації внутрішніх норм вищих навчальних закладів до ситуації, пов’язаної з наслідками війни в Україні, зокрема дозволять здійснити зміни, що полегшать прийом студентів українських вишів до польських вишів та адаптувати порядок організації занять до такої ситуації. Вищі навчальні заклади в рамках гарантованої автономії мають право вносити зміни у внутрішні норми, запроваджуючи спеціальні механізми, навіть якщо вони не відповідатимуть чинним раніше механізмам.

2. Плата за навчання

2.1. Плата за навчання для громадян України – студентів медичних напрямків вищих навчальних закладів на території України:

Відсутність плати за стаціонарну форму навчання польською мовою: відповідно до п. 4 ст. 2 закону, громадянин України, на якого поширюється цей закон, вважається особою, яка користується в Республіці Польща тимчасовим захистом у значенні, передбаченому п. 1 ст. 106 Закону від 13 червня 2003 р. про надання іноземцям захисту на території Республіки Польща. Нестягування плати за стаціонарну форму навчання польською мовою з іноземця, який користується тимчасовим захистом, випливає з пп. 4 п. 2 ст. 324 Закону від 20 липня 2018 р. «Право про вищу освіту та науку». Це охоплює період, коли на громадян України поширюватиметься тимчасовий захист. Це стосується громадян України, які прибули на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв'язку з воєнними діями, що ведуться на території цієї держави, починаючи з 24 лютого 2022 р., а також громадян України, що мають Карту поляка, які покинули Україну починаючи з 24 лютого 2024 р.

Програма Національного агентства з питань академічного обміну (NAWA) для громадян України, які не знають польської мови на рівні, що дозволяє навчатися на стаціонарній формі навчання у вищому навчальному закладі польською мовою. Для громадян України, які навчатимуться у вищих навчальних закладах на медичних напрямках навчання англійською мовою NAWA, за дорученням міністрів охорони здоров'я та освіти і науки, підготувала програму, метою якої є, зокрема, співфінансування витрат на навчання англійською мовою до розміру 18 тис. PLN за семестр. Решту плати за навчання студент оплачує самостійно.

Громадяни України, на яких поширюється закон, матимуть можливість звертатися за отриманням соціальної стипендії (пп. 1 п. ст. 86 Закону «Право про вищу освіту та науку») i студентського кредиту (п. 1 ст. 98 Закону «Право про вищу освіту та науку»), при цьому для отримання такої фінансової допомоги необхідно буде долучити до відповідної заяви декларацію про сімейну та матеріальну ситуацію.

Громадяни України, на яких поширюється спецзакон, матимуть також право звертатися для отримання стипендії ректора, стипендії для осіб з інвалідністю та допомоги на загальних засадах, передбачених Законом «Право про вищу освіту та науку» щодо студентів-іноземців, з тим, що стосовно них буде скасовано обмеження щодо кількості допомоги (п. 2 ст. 92 Закону «Право про вищу освіту та науку»), яку може надати вищий навчальний заклад.

Pomagamy Ukrainie

2.2. Плата за навчання для громадян Польщі – студентів медичних напрямків в українських вищих навчальних закладах

Від польських громадян, які станом на 24 лютого 2022 р. були студентами вищого навчального закладу на території України на напрямку лікувальної справи, стоматології, медсестринської справи, акушерства, медичної аналітики, фармацевтики, фізіотерапії та парамедичному напрямку і були прийняті польським вищим навчальним закладом на навчання на відповідному напрямку, плата за освітні послуги, пов'язані з платним навчанням (нестаціонарною формою навчання польською мовою або навчанням англійською мовою) буде прийматися в розмірі, що не перевищує розміру документально підтвердженої студентом плати, яку раніше студент сплачував за навчання у ВНЗ в Україні.

У навчальному 2021/2022 році, у випадку, якщо ці особи сплатили вже станом на 24 лютого 2022 р. плату за навчання в другому семестрі цього року в українському ВНЗ, – плата за навчання не стягується.

На підставі відповідної заяви вищого навчального закладу, який не накладав на студента згаданої вище плати або прийняв цю плату в нижчому розмірі, ніж розмір плати за навчання, встановлений за ці послуги вищим навчальним закладом, поданої у визначений термін до міністра, який здійснює нагляд за даним ВНЗ, – передбачено компенсацію на загальний період, що не перевищує 12 семестрів. Компенсацію не передбачено за період наданих студенті відпусток, згаданих у пп. 3 п. 1 ст. 85 Закону від 20 липня 2018 р. «Право про вищу освіту та науку». У зв’язку з цим період цих відпусток не зараховується до загального періоду компенсації.

Враховуючи наведене вище, починаючи з 15 березня поточного року буде здійснено поділ осіб, які звернулися, на вищі навчальні заклади відповідно до таких засад:

  • Громадяни України, які володіють польською мовою, на стаціонарну форму навчання польською мовою,
  • Громадяни України, які не володіють польською мовою, але володіють англійською мовою – на стаціонарну або нестаціонарну форму навчання англійською мовою,
  • Громадяни Польщі на платне навчання польською або англійською мовою (нестаціонарне польською мовою або навчання англійською мовою).

Здійснюючи поділ, будуть враховуватися по мірі можливості заявлені побажання щодо конкретного навчального закладу.

Вищі навчальні заклади, в які передаватимуться дані осіб, на яких поширюється процедура переведення, будуть зв’язуватися зі студентами з метою визначення детальної процедури прийому на навчання. Направлення до вищого навчального закладу Міністром охорони здоров’я не є рівнозначним рішенню про прийняття на навчання в конкретному ВНЗ. Це рішення відповідно до принципу автономії вищих навчальних закладів належить до виключної компетенції самого ВНЗ.

CZYTAJ TAKŻE:

Pomagamy Ukrainie. Co zrobić, by kontynuować w Polsce studia rozpoczęte w Ukrainie?

Jak uzyskać numer PESEL oraz profil zaufany – usługa dla obywateli Ukrainy

Dzieci z Ukrainy w polskich szkołach i przedszkolach

__________

oprac.: kjp
źródło: Ministerstwo Zdrowia
zdjęcie: Pixabay

Fixed Bottom Toolbar