Nauka języka polskiego

Nauka polskiego dla obywateli Ukrainy w pytaniach i odpowiedziach

Jakie możliwości nauki języka mają nasi sąsiedzi? Na co może liczyć pracodawca zatrudniający obywatela Ukrainy? Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawia najważniejsze informacje.
 

Szkolenia indywidualne i grupowe

Szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym dla obywateli Ukrainy, są formą aktywizacji zawodowej finansowaną przez urzędy pracy. Kursy obejmują średnio 25 godzin w tygodniu. Uczestnik szkolenia może liczyć na stypendium – w wysokości 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych (1 489,00 zł), jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie (stypendium nie może być niższe niż 20 proc. zasiłku). Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie lub inny dokument wystawiony przez instytucję szkoleniową LINK.
 

Umowy trójstronne – co to znaczy?

Trójstronne umowy szkoleniowe to umowy zawierane na wniosek pracodawcy przez starostę z pracodawcą i instytucją szkoleniową. W umowach pracodawcy deklarują zatrudnienie bezrobotnego po odbytym szkoleniu.
 
DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU POD MATERIAŁEM WIDEO:
{source}<iframe width="683" height="384" src="https://www.youtube.com/embed/7BUHqRhkApI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>{/source}
 

Kto może być przeszkolony pod potrzeby pracodawcy?

Skierowanie na szkolenie w ramach umowy trójstronnej może dostać zarejestrowana w urzędzie pracy, w tym obywatel Ukrainy: osoba bezrobotna, osoba poszukująca pracy, pracująca w wieku 45 lat i powyżej.
 

W jaki sposób osoba bezrobotna może wziąć udział w szkoleniu realizowanym na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej?

Udział w szkoleniu realizowanym w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej może zaoferować osobie bezrobotnej urząd pracy. Osoba bezrobotna może też sama znaleźć pracodawcę zainteresowanego zatrudnieniem jej po odbytym szkoleniu. Pracodawca ten może w takiej sytuacji podpisać trójstronną umowę szkoleniową.
 

Jakie są korzyści z podpisania trójstronnej umowy szkoleniowej?

Osoba bezrobotna uczestnicząc w szkoleniu realizowanym na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej zdobywa nowe kompetencje i kwalifikacje przydatne przede wszystkim do podjęcia pracy na konkretnych stanowiskach pracy. Po ukończonym szkoleniu osoba ta podejmuje pracę u pracodawcy, który podpisał trójstronną umowę szkoleniową LINK.
 
Nauka polskiego

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Jeśli pracodawca zatrudnia obywateli Ukrainy może uzyskać wsparcie finansowe na jego kształcenie ustawiczne ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na: doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które będzie można zaspokoić dzięki środkom KFS; kursy (w tym szkolenia językowe) i studia podyplomowe oraz egzaminy, w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą; badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne; ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym finansowanym z KFS. Więcej informacji o KFS: TUTAJ.
 
CZYTAJ TAKŻE:
 
__________
oprac.: kjp
źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
zdjecie: PixabayFixed Bottom Toolbar