Za wychowanie co najmniej czwórki dzieci dodatkowa emerytura dla rodziców w trudnej sytuacji
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com

Za wychowanie co najmniej czwórki dzieci dodatkowa emerytura dla rodziców w trudnej sytuacji

Emerytura za urodzenie czwórki i więcej dzieci to nowe zjawisko i świadczenie, o którym wie niewiele osób. Można z tego tytułu otrzymać dodatkowe środki, według podanych poniżej zasad. Podstawowymi warunkami dla wnioskodawców są m.in.: osiągnięcie wieku emerytalnego i brak dochodu dającego podstawowe środki utrzymania lub pobieranie emerytury (renty) niższej od najniższej emerytury.
 

Pieniądze dla rodziców w trudnej sytuacji materialnej

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, zwane też emeryturą za urodzenie dzieci (albo emeryturą Mama 4 plus, lub oficjalnie - Rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym - MAMA 4+) jest dodatkiem do emerytury dla matek (i ojców), którzy wychowali przynajmniej czworo dzieci. Zostało wprowadzone w 2019 r., a od marca 2022 roku dodatek w jego ramach wynosi do 1338,44 zł brutto.
 
770 KADR pexels 9956811
 
Emeryturę za urodzenie dziecka mogą otrzymywać zarówno matki, jak i samotni ojcowie. Urodzenie i wychowanie (lub tylko wychowanie) czworga dzieci to nie jedyny warunek, aby ubiegać się i otrzymać świadczenie.
 
Oto lista najważniejszych kryteriów:
 
• ukończone 60 (kobiety) bądź 65 (mężczyźni) lat,
• dla matek - urodzenie i wychowanie lub tylko wychowanie co najmniej 4 dzieci,
• dla ojców - wychowanie co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała,
• brak dochodu dającego podstawowe środki utrzymania lub emerytura (renta) niższa od najniższej emerytury,
• posiadanie od 16 roku życia przez 10 lat (lub więcej) ośrodka interesów życiowych w Polsce,
• polskie obywatelstwo lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wraz z prawem pobytu lub prawem stałego pobytu w Polsce (bądź zalegalizowany pobyt),
• jakiekolwiek ubezpieczenie społeczne lub jego brak (w przypadku KRUS - okresy z ubezpieczeniem lub pracą w gospodarstwie rolnym, ale nie dłuższe niż 25 lat i bez uprawnień do emerytury rolniczej).
• pełnia praw rodzicielskich,
• przebywanie na wolności (ewentualnie kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego),
• brak długotrwałych przerw w wychowywaniu dzieci.
 
870 pexels guduru ajay bhargav 939700
 

Gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku do emerytury?

Wniosek o przyznanie świadczenia uzupełniającego należy złożyć w stacjonarnej placówce ZUS. Formularz można otrzymać w placówce bądź pobrać ze strony internetowej ZUS - rodzinne świadczenie uzupełniające.
 
Oprócz podania w nim danych osobowych, teleadresowych i wyboru sposobu przekazywania pieniędzy ze świadczenia przez ZUS, do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty i zaświadczenia:
 
• oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej,
• numery PESEL dzieci,
• zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka (gdy akt urodzenia dziecka jest zagraniczny),
• orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem,
• dokument o źródłach osiąganych dochodów i przychodów wraz z ich wysokością,
• zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu bądź prowadzeniu innej działalności zarobkowej wraz z osiąganymi dochodami (przychodami),
• zaświadczenie o innych pobieranych świadczeniach,
• dokumenty o rodzaju i wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego i dochodach z niego uzyskiwanych.
 
800 woman 5377783 1280
 

Jaka jest wysokość świadczenia i kiedy można je stracić

Wysokość świadczenia po waloryzacji nie może być wyższa od najniższej emerytury. Oznacza to, że jeśli rodzic otrzyma świadczenie w wysokości dopełnienia do najniższej emerytury, to suma rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego i emerytury albo renty, którą pobiera, nie może być wyższa od najniższej emerytury.
 
Kiedy ustaną okoliczności, które były podstawą przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (np. podjęcie zatrudnienie i korzystna zmiana sytuacji materialna) ZUS podejmie decyzję i poinformuje o ustaniu prawa do świadczenia i jego przyczynach oraz wskaże datę, od której wypłata świadczenia nie będzie przysługiwać.
 
Więcej informacji TUTAJ.
 
CZYTAJ TAKŻE:
 
 
Oprac.: wit
Źródło: edziecko.pl, zus.pl
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com
Fixed Bottom Toolbar