Nadchodzi czas rocznego rozliczenia podatkowego za rok 2022. Należy go dokonać między 15 lutego, a 2 maja 2023 r. Jakie ulgi przysługują aktualnie rodzicom? Poniżej przedstawiamy ich listę i warunki uprawniające do skorzystania z takich rozwiązań.
 
870 pexels mikhail nilov 6964105
 

Wsoparcie dla rodziców i podatkowe ulgi

Każdy rodzic wie doskonale jakie koszty związane są z opieką nad dziećmi, ich wychowaniem oraz edukacją. W ostatnich latach państwo wspiera rodziny z dziećmi różnego rodzaju dodatkami finansowymi, w tym najbardziej rozpoznawalnym programem „Rodzina 500+”. Także w rocznym rozliczeniu podatkowym rodzice mogą liczyć na pewnego rodzaju upusty. Podobnego typu wsparcie istnieje od dziesiątków lat w krajach cywilizowanych, gdzie już dawno zdano sobie sprawę z wagi rodzicielstwa i wpływu demografii na stan gospodarki i bezpieczeństwa.
 
870 Dzialaj z nami
 
Wśród preferencji podatkowych dla rodziców obowiązujących obecnie w Polsce są m.in. ulga na dziecko, zwolnienie zasiłku macierzyńskiego z podatku dochodowego, wspólne rozliczenie z dzieckiem dla samotnego rodzica oraz odliczenie wydatków poniesionych na rehabilitację dziecka. W rocznym zeznaniu PIT osoby posiadające dzieci mogą zmniejszyć wysokość kwoty podatku do zapłaty.
Rodzice w rozliczeniu rocznym PIT mogą skorzystać z ośmiu preferencji podatkowych dostępnych z racji posiadania dzieci. Wśród nich jest m.in. ulga prorodzinna i rehabilitacyjna. W ubiegłym roku za sprawą przepisów „Polskiego ładu" do grupy przywilejów dołączono zwolnienie zasiłku macierzyńskiego z podatku dochodowego.

Oto lista preferencji podatkowych dostępnych aktualnie dla rodziców:
1. ulga na dziecko,
2. ulga dla rodzin 4+,
3. ulga na internet,
4. ulga rehabilitacyjna,
5. wspólne rozliczenie z dzieckiem dla samotnego rodzica,
6. wyższy limit dochodów dla dziecka,
7. zwolnienie z PIT zasiłku macierzyńskiego,
8. odliczenie darowizny przekazanej na rzecz szkoły lub przedszkola.
 
870 pexels anna shvets 11368546

Rodzice rozliczający się według skali podatkowej, czyli na tzw. zasadach ogólnych, mogą skorzystać z odliczeń oraz ulg wymienionych powyżej, jeśli spełniają określone kryteria. Jakie są to warunki – szczegółowo wyjaśniamy poniżej.


1. Ulga na dziecko w PIT

Ulga prorodzinna jest najbardziej znanym i popularnym odliczeniem w PIT. Rodzice w rocznej deklaracji podatkowej mogą pomniejszyć podatek dochodowy do zapłaty. Wysokość ulgi waha się od 1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko, przez 2000,04 zł na trzecie, do 2700 zł na czwarte i każde kolejne. Ulga nie posiada limitów dochodowych dla opiekunów dwójki i więcej dzieci. Limit dochodów występuje w przypadku posiadania jednego dziecka przez rodziców. Natomiast jeżeli w danym roku kalendarzowym pełnoletnie dziecko zarobiło więcej niż 16 061,28 zł, rodzice tracą prawo do skorzystania z tego odliczenia.
 

2. Ulga dla rodzin 4+

Kolejna preferencja dostępna jest tylko dla określonej grupy pracowników - tych, którzy posiadają co najmniej czwórkę dzieci. Ulga dla rodzin 4+ polega na zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów pochodzących:
• z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
• z umów zlecenia zawartych z firmą,
• z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, 19 proc. podatkiem liniowym, stawką 5 proc./ (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
 
870 pexels pexels user 12745793

Zwolnieniu z PIT podlegają przychody nieprzekraczające 85 528 zł w danym roku. Z ulgi może skorzystać każdy z rodziców lub opiekunów prawnych czy rodziców zastępczych. Preferencję można zastosować na koniec roku przy rozliczeniu podatkowym lub złożyć odpowiednie oświadczenie, aby pracodawca pomniejszał miesięczne zaliczki na PIT w trakcie roku.

Ulga dla rodzin 4+ nie obejmuje zasiłków chorobowych, macierzyńskich, ojcowskich i opiekuńczych. Dodatkowo przychody: z umów o dzieło, z praw autorskich (z wyjątkiem tych uzyskiwanych na podstawie umowy o pracę), podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz zwolnione od podatku dochodowego nie są objęte ulgą.


3. Zasiłki macierzyńskie bez podatku

W ramach najnowszej reformy podatkowej zwolniono z opodatkowania również zasiłki macierzyńskie. Obowiązku zapłaty daniny publicznej nie będą rodziły zasiłki otrzymywane przez podatników, do których dziś adresowana jest ulga PIT-0, a więc:
• ulga dla młodych,
• ulga na powrót,
• ulga dla rodzin 4+,
• ulga dla pracujących seniorów.
 
870 pexels rodnae productions 6849528

Jest jeden warunek, który należy spełnić, aby skorzystać z preferencji. Podatnik otrzyma zwolnienie z podatku dochodowego, jeżeli wszystkie jego przychody nie przekroczą w skali roku kwot 85 528 zł. Do łącznego limitu liczy się także kwota wolna od podatku - 30 tys. zł. W praktyce oznacza to, że osoba otrzymująca zasiłek macierzyński zapłaci daninę, gdy przekroczy kwotę 115 tys. zł rocznie.


4. Wspólne rozliczenie z dzieckiem dla samotnych rodziców

Ministerstwo Finansów przywróciło preferencję podatkową dla samotnych rodziców. Zmiany w „Polskim ładzie”, które weszły w życie 1 lipca 2022 r., ponownie umożliwiają opodatkowanie dotyczące dochodów jednego rodzica lub opiekuna, który w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:
• małoletnie,
• pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
• pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie, o ile dziecko to spełnia kryterium dochodowe.
 
870 pexels karolina grabowska 6255627

Nowe przepisy mają zastosowanie do dochodów (przychodów) osoby samotnie wychowującej dziecko albo dzieci uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r., przy czym osoba samotnie wychowująca dziecko albo dzieci do dochodów (przychodów) uzyskanych w 2022 r. będzie mogła zastosować przepisy zmienianej ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2022 r., jeżeli uzna, że ten sposób rozliczania będzie dla niej korzystniejszy.


5. Ulga rehabilitacyjna

Rodzice dzieci z niepełnosprawnością mają możliwość dokonania w rocznym zeznaniu podatkowym odliczeń związanych wydatkami na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Odpisów z tytułu ulgi rehabilitacyjnej można dokonać przy rozliczaniu PIT-37, PIT-36 i PIT-28.

Warunkiem skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez rodziców niepełnosprawnego dziecka jest przede wszystkim posiadanie przez dziecko, którego dotyczą wydatki na cele określone w ramach tej ulgi, orzeczenia o niepełnosprawności. Wymagane są też dowody pokrewieństwa z osobą z niepełnosprawnością, np. dowody osobiste, akty urodzenia, akt małżeństwa.

Odliczyć w ramach ulgi można wydatki m.in. na używanie samochodu osobowego do przejazdów na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, wydatki na leki, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, adaptację i wyposażenie mieszkań stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, opłacenie pobytu na turnusach rehabilitacyjnych, koloniach i obozach.
 
870 financial 4560047 1280


6. Wzrost dochodów dziecka w 2023 r.

Nowe przepisy podatkowe wprowadzone w ramach "Polskiego ładu" przewidują także podwyższenie dochodów dziecka, który nie zabierze możliwości wspólnego rozliczenia z rodzicami. Dochód dziecka za 2023 r. podwyższono do równowartości dwunastokrotności renty socjalnej.

Roczny limit zarobków brutto pełnoletniego (do ukończenia 25. roku życia), uczącego się dziecka, uprawniający do skorzystania przez jego rodziców (lub opiekunów prawnych) z ulgi na dziecko wynosi 16 061,28 zł. Zmiana w tym zakresie weszła w życie od 1 lipca 2022 r. i obejmuje rozliczenie roczne za cały 2022 r.


7. Ulga na internet

Rodzice dzieci uczących się często muszą ponieść koszty wydatków na internet. Stąd warto przypomnieć o tym, że po spełnieniu określonych warunków można skorzystać z preferencji podatkowej, która pozwala wydatki te ująć w rozliczeniu rocznym. Opłaty za internet można odliczyć od dochodu, jednak wyłącznie w dwóch następujących po sobie latach podatkowych.
 
870 pexels mikhail nilov 6963914

Podatnik, który nie skorzystał z odliczenia za 2021 rok i nie korzystał z niego wcześniej, ma prawo w dowolnym roku rozpocząć korzystanie z ulgi. Jeżeli skorzysta po raz pierwszy z odliczenia, prawo do ulgi przysługiwać mu będzie za dany rok oraz za rok następny, bezpośrednio po tym roku. W przypadku kiedy rodzic po raz pierwszy odliczy wydatki na internet za 2022 r., będzie miał prawo do skorzystania z odliczenia również za 2023 rok.

Lat korzystania z ulgi nie można rozdzielać. Oczywiście można korzystać z internetu nie odliczając go i dopiero po kilku latach rozpocząć korzystanie z odliczeń. Jak co roku podatnik ma prawo skorzystać z odliczenia w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. W przypadku małżonków jest to maksymalnie 1520 zł.


8. Odliczenie darowizny na rzecz szkoły w PIT

Ulga na edukację obowiązuje wyłącznie w rozliczeniu podatkowym za lata 2019-2022. Maksymalna kwota odliczenia w rocznym odliczeniu PIT nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu. Darowiznę można przekazać m.in. na szkoły artystyczne, pięcioletnie technika, trzyletnie szkoły branżowe I stopnia oraz dwuletnie szkoły branżowe II stopnia.

CZYTAJ TAKŻE:

Oprac.: wit
Źródło: bankier.pl
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com
 
870 Dzialaj z nami