REGULAMIN PORTALU

I. Definicje:

a) IWORiS – fundacja Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Klin 9/2, 60-602 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców i Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000810232, posiadająca numer NIP 7812002754.
b) Portal - niniejsza strona internetowa wraz z podstronami.
c) Użytkownik - użytkownik Portalu
d) Konsument - konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
e) Regulamin Portalu - niniejszy regulamin, stanowiący jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r.
f) Umowa UDE - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną obejmująca Usługi.
g) Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną w Portalu polegające na:
i. obsłudze pytań kierowanych do IWORIS za pomocą formularza kontaktowego,
ii. wysyłce newslettera
iii. obsłudze wpłat darowizn za pomocą formularza dostępnego w Portalu.

II. Postanowienia ogólne dotyczące Usług

1. Niniejszy regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia przez IWORiS usług drogą elektroniczną w ramach Portalu a także zasady uiszczania darowizn na rzecz IWORiS.
2. Usługi są nieodpłatne.
3. Usługi są świadczone drogą elektroniczną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. IWORiS zastrzega sobie możliwość przerwy lub ograniczenia w świadczeniu Usług w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych. W takim przypadku informacja o przerwie lub ograniczeniu w świadczeniu Usług zostanie zamieszczona w Portalu z 2 dniowym wyprzedzeniem.
4. W sytuacjach nagłych, grożących utratą danych przechowywanych przez IWORiS lub uszkodzeniem Portalu IWORiS zastrzega sobie prawo przerwy lub ograniczenia w świadczeniu Usług bez uprzedniego informowania Użytkowników.
5. Przerwa lub ograniczenia w świadczeniu Usług w sytuacji wskazanej w pkt 3 i 4 powyżej nie stanowi podstawy jakichkolwiek roszczeń Użytkownika względem IWORiS.
6. IWORiS nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub ograniczenia w świadczeniu Usług spowodowane awarią lub nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzeń lub infrastruktury teleinformatycznej pośredniczącej między Portalem a urządzeniem Użytkownika.
7. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Portalu.
8. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu Portalu przez cały okres korzystania z Usług świadczonych w ramach Portalu.

III. Zawarcie i rozwiązanie Umowy UDE

9. Korzystanie z Usług wymaga akceptacji Regulaminu Portalu. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Portalu.
10. Do zawarcia Umowy UDE dochodzi z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z danej Usługi.
11. Użytkownik, w tym Użytkownik będący Konsumentem może w każdej chwili, bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek kosztów zrezygnować z Usług.
12. W celu rezygnacji z Usługi w zakresie newsletter Użytkownik, w tym Użytkownik będący Konsumentem powinien wysłać wniosek o rezygnację z newslettera na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
13. Zakończenie korzystania z Usług obejmujących formularz kontaktowy następuje z chwilą opuszczenia Portalu.
14. IWORiS może wypowiedzieć Umowę UDE ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika zakazu wskazanego w pkt 7 Regulaminu Portalu. W przypadku wypowiedzenia Umowy UDE w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym IWORiS przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika zawiadomienie o rozwiązaniu Umowy UDE.

IV. Odstąpienie od Umowy Użytkowników będących Konsumentami


15. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy UDE, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
16. W celu odstąpienia od Umowy Użytkownik powinien złożyć IWORiS jednoznaczne oświadczenie o woli odstąpieniu od Umowy UDE. Oświadczenie to może być złożone w dowolnej formie, w tym w formie pisemnej na adres IWORiS ul. Klin 9/2, 60-602 Poznań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Oświadczenie można również złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu Portalu.
17. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wskazanego w pkt 15 Regulaminu Portalu, wystarczy wysłać oświadczenie przed upływem tego terminu.
18. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy UDE za pośrednictwem poczty elektronicznej, IWORiS prześle niezwłocznie temu Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy UDE na adres jego poczty elektronicznej.


V. Wymogi Techniczne

19. W celu korzystania z Usług sprzęt komputerowy Użytkownika powinien posiadać następujące minimalne parametry:
a) dostęp do internetu,
b) przeglądarkę Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej, Chrome 7.00 lub wyższej, FireFox 7.1 lub wyższej, z włączoną obsługą JavaScript i plików Cookies,
c) obsługiwać minimum JavaScript, Macromedia Flash, XML, PHP, DHTML, Cookies, HTML, CSS,
d) zainstalowaną aplikację pozwalającą na odczytywanie plików w formacie PDF oraz plików audiowizulanych w formacie mp4, avi.
20. Dane przesyłane do IWORiS poprzez Portal chronione są bezpiecznym protokołem Secure Socket Layer (SSL).
21. Aktywacja obsługi plików Cookies nie jest niezbędna dla świadczenia Usług lecz IWORiS rekomenduje jej aktywację. Dezaktywacja obsługi plików Cookies może wpłynąć na jakość Usługi, a nawet na jej zablokowanie. IWORiS nie ponosi odpowiedzialności za jakość Usług, w razie dezaktywacji przez Użytkownika obsługi plików Cookies.

VI. Zagrożenia związane z korzystaniem z Usług


22. Korzystanie z Usług odbywa się za pośrednictwem sieci internet nie pociąga za sobą szczególnych zagrożeń. Niemniej korzystanie z Usług obarczone jest ryzykiem typowym dla sieci internet.

VII. Zasady dokonywania darowizn

23. Użytkownicy, chcący wesprzeć działalność statutową IWORiS, w tym działalność i rozwój Portalu, mogą dokonywać darowizn.
24. Darowizn mogą dokonywać jedynie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
25. Darowizny dokonywane są poprzez serwis PayU lub samodzielnie, zarówno przelewem elektronicznym jak i tradycyjnym, na następujące dane:
Fundacja Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie
ul. Klin 9/2, 60-902 Poznań
Santander Bank Polska S.A.
89 1090 1854 0000 0001 4775 2911
(tytułem: na cele statutowe – Polskie Forum Rodziców)

26. W celu dokonania wpłaty poprzez serwis PayU należy zaznaczyć zielony napis ‘PayU’, znajdujący się na samym dole każdej podstrony Portalu, który zawiera przekierowanie do formularza wpłat.
27. W formularzu wpłat należy wpisać kwotę darowizny oraz obowiązkowo podać następujące dane: imię, nazwisko oraz adres poczty elektroniczne, a następnie zaznaczyć opcję ‘Wspieram’. Po zaznaczeniu opcji ‘Wspieram’ Użytkownik zostaje przekierowany do serwisu poland.payu.com w celu finalizacji wpłaty.

VIII. Reklamacje

28. Reklamacje dotyczące jakości Usług Użytkownik może zgłaszać pisemnie na adres IWORiS ul. Klin 9/2, 60-602 Poznań, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
29. Reklamacje dotyczące darowizn można zgłaszać w przypadkach określonych w przepisach prawa, w tym w szczególności w przypadku dokonania darowizny pod wpływem błędu.
30. W treści reklamacji należy wskazać której Usługi dotyczy reklamacja i podać okoliczności ją uzasadniające. Reklamacja powinna zawierać także dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem wnoszącym reklamację.
31. IWORiS rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty jej zgłoszenia.
32. IWORiS pozostawia bez rozpoznania reklamację, w której nie zawarto danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem wnoszącym reklamację.

IX. Polityka prywatności

33. IWORiS realizuje własną Politykę prywatności dostępną w zakładce „Polityka prywatności”. Treść klauzuli informacyjnej dla Użytkowników, w tym osób dokonujących darowizny, zawarta jest w Polityce prywatności.

X. Postanowienia końcowe

34. Regulamin Portalu może być zmieniany przez IWORiS w każdym czasie. Zmieniony Regulamin Portalu ma zastosowanie do Umów UDE zawartych po wejściu w życie tych zmian i publikacji zmienionego Regulaminu Portalu.
35. Regulamin Portalu udostępniany jest nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi w Portalu, w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie oraz odtwarzanie Regulaminu Portalu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
36. Formularz odstąpienia od Umowy UDE dostępny w Portalu w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.
37. Wszelkie spory z Użytkownikami będącymi Konsumentami będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne, a spory z Użytkownikami niebędącymi Konsumentami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby IWORiS.
38. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Portalu stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 

 

załącznik do Regulaminu Portalu

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY UDE
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat oświadczenia odstąpieniu od umowy

Fundacja Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Klin 9/2, 60-602 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców i Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000810232, posiadająca numer NIP 7812002754

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od zawartej z Państwem Umowy UDE

Dane Użytkownika odstępującego od umowy

Imię i nazwisko: - _________________________________

Adres: - _________________________________

e-mail użyty do Rejestracji - _________________________________

Data

 

_____________________________________________
Podpis
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)