Zmiany w tegorocznych maturach

Zmiany w tegorocznych maturach

Jak będą wyglądały matury w 2021 roku. Informacje w formie aneksów opublikowała Centralna Komisja Egzaminacyjna, a wybór najważniejszych zmian podało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Komisja podała też szczegółowy harmonogram przeprowadzenia tegorocznego egzaminu dojrzałości.

Co zmienia się w egzaminie maturalnym
Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała odnośne aneksy do informatorów o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów. Zawierają zmienioną podstawę prawną, wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminie w 2021 r., wykaz zmian w formule egzaminu, jeżeli w danym przedmiocie wprowadzono zmiany oraz wykaz zadań anulowanych ze względu na niezgodność treści zadania z przyjętymi wymaganiami egzaminacyjnymi.

Jeśli chodzi o tegoroczne matury, to zostaną one przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych i ogłoszonych przez MEiN w grudniu 2020 r. Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych składa się wyłącznie z części pisemnej.

Do części ustnej egzaminów mogą przystąpić – podobnie jak w 2020 r. – absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Do nieobowiązkowego egzaminu na poziomie rozszerzonym w 2021 r. mogą przystąpić absolwenci, jeżeli potrzebują wyników z tego egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej. Obejmuje on 6 przedmiotów dodatkowych.

Harmonogram egzaminu maturalnego 2021

Terminy główne
4-20 maja – część pisemna
19-21 maja – część ustna

Terminy dodatkowe
1-16 czerwca – część pisemna
7-8 czerwca – część ustna

Termin poprawkowy
24 sierpnia, godz. 9.00 – tylko część pisemna

Czas trwania poszczególnych części pisemnych egzaminu (poziom podstawowy)
język polski 170 minut
matematyka 170 minut
język obcy nowożytny 120 minut

Dla poziomu rozszerzonego czasy te wynoszą odpowiednio: język polski - 180 minut, matematyka – 180 minut, język obcy nowożytny 150 minut (dla poziomu dwujęzycznego – 180 minut).

Czas trwania egzaminów dla pozostałych przedmiotów dla poziomu rozszerzonego (biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, języki: kaszubski, łaciński i kultura antyczna, łemkowski oraz wiedza o społeczeństwie) wynosi 180 minut.

Egzamin z informatyki dla poziomu rozszerzonego trwa odpowiednio 60 minut dla części pierwszej i 150 minut dla części drugiej (z przerwą 30 minut pomiędzy obiema częściami).

Na przedmioty zdawane w języku obcym (poziom rozszerzony - biologia, chemia, fizyka, geografia, historia; poziom podstawowy – matematyka) przeznaczono 80 minut.

Minimalny wynik egzaminu:


• co najmniej 30 proc. - tyle możliwych do uzyskania punktów musi otrzymać zdający z wszystkich przedmiotów obowiązkowych, zdawanych w części pisemnej, by uzyskać świadectwo dojrzałości.

Wyniki egzaminów zostaną ogłoszone 5 lipca, a egzaminu poprawkowego 10 września.

Szczegółowy harmonogram rozpisany na poszczególne dni, przedmioty i poziomy (podstawowy, rozszerzony i dwujęzyczny) jest dostępny TUTAJ.

Obecnie (3-12 marca) w niektórych szkołach odbywają się matury próbne. Według danych MEiN na przeprowadzenie tej formy sprawdzającej poziom wiedzy maturzystów zdecydowała się około połowa szkół w Polsce.

Szczegółowe omówienie zmian egzaminacyjnych
Dokładne omówienie zmian podajemy za Raportem Ministra Edukacji i Nauki ,,Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19” ogłoszonym w styczniu tego roku.

Wymagania egzaminacyjne w roku szkolnym 2020/2021
Minister Edukacji i Nauki zdecydował o ograniczeniu zakresu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego i przeprowadzeniu tegorocznego egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego na podstawie wymagań egzaminacyjnych, mających zastosowanie wyłącznie w 2021 r. Opracowaniem nowych wymagań egzaminacyjnych zajął się powołany przez ministra zespół ekspertów w zakresie każdego z przedmiotów, z których przeprowadzane są egzaminy.

EGZAMIN MTURALNY W 2021 R.

Egzamin maturalny w 2021 r. zostanie przeprowadzony, podobnie jak egzamin ósmoklasisty, na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

Ponadto przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym w 2021 r. nie będzie obowiązkowe. Natomiast zdający będzie mógł przystąpić do egzaminu z 6 przedmiotów dodatkowych, jeżeli potrzebuje wyników z tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Podobnie jak w 2020 r. w bieżącym roku nie będzie przeprowadzana część ustna egzaminu maturalnego. Będą mogli przystąpić do niej – podobnie jak w 2020 r. – absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Absolwent przystępujący do egzaminu maturalnego w 2021 r., aby uzyskać świadectwo dojrzałości, musi otrzymać co najmniej 30% możliwych do uzyskania punktów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych, zdawanych w części pisemnej.

Najważniejsze zmiany w formule arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym w 2021 r.

Język polski jako przedmiot obowiązkowy
Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

Czas trwania: 170 minut

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:
część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach)
część 2: wypracowanie – 50 pkt.

Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego.

Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.

Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Matematyka jako przedmiot obowiązkowy
Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów).

Czas trwania: 170 minut

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte.
Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9).

Język obcy jako przedmiot obowiązkowy
Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.


Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

Czas trwania: 120 minut

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.

Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Pełne teksty aneksów podających zmiany w informatorach dotyczących egzaminów maturalnych oraz informacje o sposobie ich organizacji i przeprowadzenia można znaleźć TUTAJ.

O zmianach dotyczących egzaminów maturalnych oraz ósmoklasisty pisaliśmy wcześniej TUTAJ.

Źródła: gov.pl, cke.gov.pl, oprac. wt
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com

Fixed Bottom Toolbar