Wojewoda wielkopolski unieważnił zarządzenie Miasta Poznania w sprawie dodatkowych zajęć antydyskryminacyjnych w szkołach
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com

Wojewoda wielkopolski unieważnił zarządzenie Miasta Poznania w sprawie dodatkowych zajęć antydyskryminacyjnych w szkołach

,,Wojewoda Wielkopolski jako organ nadzoru, dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowego zarządzenia, w dniu 26 maja 2021 r, wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym orzekł nieważność zarządzenia ze względu na istotne naruszenie prawa.” – czytamy w komunikacie ogłoszonym przez Roberta Gawła, wielkopolskiego kuratora oświaty, który zawiadomił wojewodę o możliwości naruszenia przepisów przez miejskich urzędników i zwrócił się o analizę w tej sprawie.

Chodzi o zarządzenie nr 4/2021 z 23 lutego 2021 wydane przez Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania w sprawie regulaminu konkursu na organizację zajęć dodatkowych ukierunkowanych na przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu. Sprawa stała się głośna także z powodu wadliwej – zdaniem specjalistów - ankiety skierowanej przez urzędników miejskich do rodziców i uczniów, o czym informowaliśmy na naszych łamach. Protestowały środowiska rodziców.

Regulamin określał warunki konkursu na zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych ogólnodostępnych prowadzonych przez Miasto Poznań. Celem konkursu było wyłonienie ofert na prowadzenie zajęć w dwóch obszarach:

I. Zindywidualizowana praca z uczniem zdolnym i zainteresowanym, kształcenie umiejętności przedmiotowych, realizowanie różnorodnych form pracy z uczniem i wsparcie uczniów w edukacji zdalnej.
II. Przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu.

Szczególne wątpliwości i dyskusje wzbudził drugi obszar planowanych działań.

Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński podaje, że odnośne zarządzenie wydane zostało przez Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, ,,tj. pracownika samorządowego, który nie posiadał kompetencji w obszarze decydowania o organizacji zajęć dodatkowych w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań.

Powołując się na przepisy ustawy Prawo oświatowe wojewoda stwierdził, że o zajęciach dodatkowych w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań powinni decydować i organizować je dyrektorzy tych szkół po zasięgnięciu opinii rad pedagogicznych i rad rodziców oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

Decyzja wojewody stwierdzająca nieważność zarządzenia wstrzymuje jego wykonanie. Może być ona zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od doręczenia.

Sprawę tzw. zajęć antydyskryminacyjnych poruszaliśmy i komentowaliśmy na naszych łamach kilkakrotnie. Zobacz TUTAJ, TUTAJ, TUTAJ i TUTAJ.
 
rozstrzygniecie jpeg
 
Regulamin s1
 
(wt)

Źródło: ko.poznan.pl, poznan.pl
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com
Fixed Bottom Toolbar