Powstaje Ruch Ochrony Szkoły
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com

Powstaje Ruch Ochrony Szkoły

Tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego nie ustaje gorąca dyskusja na temat polskiej edukacji. Najbardziej zacięty spór koncentruje się wokół kilku spraw – m.in. kwestii programowych, nowego podręcznika do przedmiotu „historia i teraźniejszość”, zasad obecności w szkołach organizacji pozarządowych, podziału kompetencji samorządów i państwa, zakresu obowiązków kuratorów oświaty i dyrektorów szkół, roli rodziców w procesie edukacji oraz sprawach ideologicznych. Gdzieś na dalszym planie pozostaje dyskusja systemowa – o generalnym kształcie polskiej oświaty. Czy powstający właśnie Ruch Ochrony Szkoły (ROS) przyczyni się do szerokiej debaty na ten temat, czy będzie raczej głosem w obronie pewnych wartości?
 

Apel do rodziców, nauczycieli i środowisk oświatowych

 
870 pexels thisisengineering 3862370
 
„W trosce o stan polskiej oświaty, który nieustannie się pogarsza i wobec kolejnych realnych zagrożeń podjęliśmy inicjatywę powołania Ruchu
Ochrony Szkoły. Zachęcamy do wstąpienia do Ruchu! Razem ochrońmy polskąszkołę przed upadkiem!” – pisze w imieniu Grupy Założycielskiej Ruchu Ochrony Szkoły Hanna Dobrowolska, ekspert oświatowy.
 
Apel o przystępowanie do ROS skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych kwestiami oświatowymi, w tym obecnych na I Forum
Organizacji Prorodzinnych, wzywa też do aktywności rodziców, nauczycieli oraz środowisk zawodowo związanych z oświatą.
 

Zagrożenia według ROS

 
870 checklist 2470549 1280
 
Organizatorzy nowego ruchu dostrzegają pilną potrzebę działania w obliczu zdefiniowanych przez nich zagrożeń, do których – w ich opinii - należą przede wszystkim:
 
„– brak w prawie oświatowym ochrony uczniów przed toksycznymi NGO;
– promowania wulgarnej edukacji seksualnej według wytycznych WHO;
– wprowadzanie edukacji włączającej mającej docelowo zlikwidować
obecne formy szkolnictwa, m.in. szkoły specjalne, programy nauczania i
system oceniania, doprowadzając do zapaści oświaty;
– groźby ponownej edukacji zdalnej.”
 

Proponowane priorytety działania

 
870 school 5937783 1280
 
Organizatorzy ROS zarysowali priorytety działania i główne formy aktywności, które proponują podjąć we współpracy organizacji i osób, które zgłoszą akces do Ruchu Ochrony Szkoły. Wymieniają podstawowe z nich:
 
„1. Rodzic współodpowiedzialny za edukację swoich dzieci (obecny w Trójce
klasowej, Radzie rodziców) – promocja aktywności rodziców, kolportaż
materiałów informacyjnych w mediach społecznościowych, na stronach
organizacji, w szkołach; współudział w formułowaniu programów
wychowawczo-profilaktycznych w szkołach, monitoring działań dyrekcji,
samorządów, NGO (organizacji pozarządowych – dop. red.) – wzorem akcji z poprzednich lat.
 
2. Stop demoralizacji i seksualizacji (pod dyktando WHO) – akcja
profilaktyczno-informacyjna w szkołach, kolportaż materiałów,
oświadczenia rodzicielskie, stały monitoring NGO obecnych w szkołach
przez rodziców, promocja WDŻ (wychowanie do życia w rodzinie – dop. red.) – wzorem akcji z poprzednich lat z mocniejszym akcentem na szkolenie kadr WDŻ.
 
3. Zatrzymanie edukacji włączającej – akcja informacyjna o edukacji
włączającej zarówno wśród rodziców, jak i wśród nauczycieli, jej
charakterze i ukrytych celach oraz skutkach dla kształcenia
ogólnodostępnego, lobbing na rzecz roztropnej integracji oraz utrzymania
szkół specjalnych; pozyskanie środowisk rodziców dzieci z
niepełnosprawnościami, psychologów i pedagogów oraz kadr szkół
specjalnych na rzecz publicznej dyskusji o zagrożeniach edukacji
włączającej.
 
4. Lekcje prowadzone w szkole, a nie zdalnie przed ekranem – wszelkie
akcje na tę okoliczność wzorem dwóch ostatnich lat, ścisła współpraca ze
środowiskiem psychologów.
 
5. Prawo oświatowe – monitoring zapisów nowej ustawy, gdy zostanie
zaproponowana.
 

Co zawiera Deklaracja ROS

 
860 board 3700116 1280
 
Deklaracja ROS (patrz poniżej) zawiera opis zagrożeń w formie programu pozytywnego. W założeniu ma zjednoczyć środowiska i ukazać
kluczowe do osiągnięcia cele. Każdy z wymieniowych punktów – zdaniem Grupy Założycielskiej ROS - powinien mieć przełożenie w postaci stanowionego prawa, przestrzegania obecnych zapisów lub ich pożądanej zmiany. Ruch ma lobbować w tym zakresie m.in. wobec organów państwa odpowiedzialnych za edukację.
 
Grupę Założycielską Ruchu Ochrony Szkoły tworzą:
 
– Stowarzyszenie Rodzice Chronią dzieci;
– Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk;
– Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla
Wolności”;
– Hanna Dobrowolska – ekspert oświatowy.
 
Poniżej pełna Deklaracja Ruchu Ochrony Szkoły
 
„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” /Jan Zamojski/
 

Ruch Ochrony Szkoły - DEKLARACJA

W obliczu licznych zagrożeń polskiej oświaty, jakie dostrzega środowisko świadomych rodziców, nauczycieli, psychologów i pracowników oświaty, powołujemy Ruch Ochrony Szkoły.
 
Naszym celem jest konsolidacja środowiska i tworzenie szkolnych wspólnot na zasadach dobrowolnego i bezinteresownego zaangażowania wszystkich, którym leży na sercu dobro szkoły i uczniów.
 
Dobro to rozumiemy jako:
– jasne zdefiniowanie pożądanej funkcji szkoły,
– budowanie autorytetu nauczyciela-mistrza w bezpośrednim kontakcie z uczniem,
– ścisłą współpracę nauczycieli, instytucji szkolnych i rodziców,
– organizację lekcji w szkole, a nie zdalnie,
– ochronę szkoły przed ideologizacją i podważaniem prawdy obiektywnej,
– oparcie organizacji kształcenia, programów oraz metod nauczania o realizm naukowy hołdujący prawdzie,
– ukierunkowanie edukacji na zdobywanie wiedzy oraz rozwój myślenia przyczynowo skutkowego,
– wychowanie uczniów do odpowiedzialności, w duchu antropologii chrześcijańskiej,
– ochronę przed wulgarną edukacją seksualną i demoralizacją,
– wychowanie patriotyczne osadzone w polskiej tradycji i kulturze,
– wspieranie i integracja uczniów z dysfunkcjami w sposób adekwatny do ich problemów i możliwości oraz unikanie nadużywanej szkodliwej metody włączającej,
– skuteczną kontrolę i nadzór pedagogiczny organów państwa i prawa.

Wywodzimy się z różnych organizacji, stowarzyszeń, grup zawodowych i społecznych, lecz łączy nas jeden cel – nowoczesna bezpieczna szkoła nawiązująca do najlepszych tradycji polskiej oświaty.
 
Wierzymy, że nasza wspólna odpowiedzialna troska i zaangażowanie przywróci polskiej szkole należną rangę i ochroni ją przed szkodliwymi wpływami współczesnych antyhumanistycznych ideologii.
 
Chrońmy polską szkołę!
 
Lista Sygnatariuszy Ruchu Ochrony Szkoły
 
Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci – prezes Magdalena Czarnik
Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty "Nauczyciele dla Wolności" – prezes Agnieszka Pawlik-Regulska
Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk – prezes Marek Skiba
Hanna Dobrowolska – ekspert oświatowy
 
Oprac.: wit
Źródło: Hanna Dobrowolska
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com
 
Fixed Bottom Toolbar