Obliczanie punktów ósmoklasistów, czyli jak dostać się do wymarzonej szkoły średniej
Zdjęcie: Pexels.com

Obliczanie punktów ósmoklasistów, czyli jak dostać się do wymarzonej szkoły średniej

Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej rozdane, a ósmoklasiści znają już wyniki końcowego egzaminu sprawdzającego ich wiedzę z trzech przedmiotów (język polski, matematyka i nowożytny język obcy). 
 
Uczniowie, którzy chcą dostać się do wymarzonego liceum, powinni przyjrzeć się punktom, przyznawanym za wynik na egzaminie ósmoklasisty oraz stopnie na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, by ocenić swoje szanse. 
 

Jak obliczyć punkty za oceny na świadectwie?

 
870 pexels andy barbour 6684268
 
Każdy z ósmoklasistów może uzyskać maksymalnie 200 punktów. Połowę z nich można zdobyć za egzamin ósmoklasisty, drugą zaś – za oceny na świadectwie i dodatkową aktywność szkolną. Obliczanie punktów np. do liceum nie jest skomplikowane.
 
Jeżeli chodzi o punkty otrzymywane za oceny, to należy pamiętać, że w trakcie rekrutacji do liceum liczą się: język polski, matematyka oraz dwa inne przedmioty, które zamieszczone są w wykazie danej klasy w konkretnym liceum. Poniżej informacja, ile punktów otrzymuje się za poszczególne oceny:
 
• Ocena celująca – 18 punktów,
• Ocena bardzo dobra – 17 punktów,
• Ocena dobra – 14 punktów,
• Ocena dostateczna – 8 punktów,
• Ocena dopuszczająca – 2 punkty.
 
Dodatkowe punkty można otrzymać np. za świadectwo z czerwonym paskiem - uczeń dostaje jeszcze 7 dodatkowych punktów, a za udział w szkolnym wolontariacie – 3 punkty
 
Warto także wykazywać się w konkursach, olimpiadach, wydarzeniach sportowych czy artystycznych, ponieważ można otrzymać jednorazowo od 2 do 10 punktów (jednak nie więcej niż 18 za wszystkie dodatkowe aktywności).
 

Jak obliczyć punkty za egzamin ósmoklasisty?

 
870 pexels ivan samkov 5676743
 
Odmiennie oblicza się punkty za egzamin ósmoklasisty. To – jak podano wyżej - maksymalnie 100 punktów. Jak zatem przeliczyć punkty za egzamin ósmoklasisty? 
 
Procenty uzyskane za część z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35, a za egzamin z języka obcego przez 0,3. Tak więc np. 100 proc. x 0,3 to 30 punktów, a 80 proc. x 0,35 to 28 punktów. 
 

Jacy uczniowie mają pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły średniej?

 
870 pexels ivan samkov 5676739
 
Warto zaznaczyć, że pierwszeństwo przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej mają laureaci ogólnopolskich i wojewódzkich oraz finaliści krajowych olimpiad konkursów przedmiotowych.
 
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, najwięcej punktów można zdobyć za dobry wynik egzaminu ósmoklasisty
 
Następnie cenione są wymienione na świadectwie ukończenia podstawówki oceny z języka polskiego i matematyki, a także dwóch obowiązkowych przedmiotów wskazanych przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej w rekrutacji do danego oddziału.
 
Kolejne punkty kandydat otrzymuje za świadectwo z wyróżnieniem, nagrody w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły. 
 
Kilka dodatkowych punktów można także uzyskać dzięki aktywności społecznej, w tym wolontariatu. Wszelkie działania muszą być jednak wpisane w świadectwo ukończenia szkoły.
 
 
Oprac.: wit
Źródło: CKE/cke.gov.pl, MEiN/gov.pl, strefaedukacji.pl
Zdjęcia: Pexels.com 
 
Fixed Bottom Toolbar