Zmiany w egzaminach maturalnym i ósmoklasisty

pexels photo 3853300„W 2021 roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej” – można przeczytać na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Co to oznacza w praktyce? Chodzi o to, że biorąc pod uwagę zeszłoroczne wyniki matur i egzaminu ósmoklasisty, a także stan epidemii i związane z tym zdalne nauczanie (i w pewnym sensie trudności z realizacją podstawy programowej) podjęta została decyzja, że egzaminy w roku 2021 będą przeprowadzone na podstawie „zawężonego zakresu wymagań podstawy programowej”. Innymi słowy wiedza młodzieży nie będzie sprawdzana w całym zakresie obejmującym podstawę programową nauczanych przedmiotów, ale zostanie ustalony pewien (zmniejszony, ograniczony) zakres niezbędny do zaliczenia tych egzaminów.

Na stronie internetowej MEN zamieszczono również informację dotyczącą konkretnych zmian w arkuszach egzaminacyjnych, w której można przeczytać:

„Wprowadzenie na potrzeby egzaminów w 2021 r. wymagań egzaminacyjnych wiąże się z modyfikacją formuły arkuszy egzaminacyjnych. Zmiana ta będzie dotyczyła m.in.:
1. W przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego:
• zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczona będzie liczba lektur obowiązkowych, formy wypowiedzi ograniczone zostaną do dwóch: rozprawka albo opowiadanie,
• zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w pierwszej części arkusza egzaminacyjnego (czytanie ze zrozumieniem), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (120 minut),
• możliwości odwołania się przez ucznia w wypracowaniu do wybranej lektury obowiązkowej, spełniającej warunki zadania (nie będzie wskazana lektura obowiązkowa, do której uczeń musiałby się odwołać );
2. W przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki:
• zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczono wymagania dotyczące m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, elementów statystyki opisowej,
• zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (100 minut),
• zmniejszenia liczby zadań otwartych do rozwiązania (w porównaniu do arkuszy z lat 2019–2020);
3. W przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego:
• zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. obniżony zostanie ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej (poziom A2),
• zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (90 minut),
• ograniczenia/dostosowania zakresu struktur gramatycznych (opublikowanych w Informatorach o egzaminie z poszczególnych języków);
4. W przypadku egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym:
• zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym (przede wszystkim w zakresie zadań otwartych), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (170 minut);
5. W przypadku egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów na poziomie rozszerzonym:
• zniesienia obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu maturalnego”.

Więcej szczegółów tutaj.


Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay.com
Fixed Bottom Toolbar