Kształcenie na odległość – bezpieczeństwo, epidemia, temperatura
Zdjęcie: Pexels.com

Kształcenie na odległość – bezpieczeństwo, epidemia, temperatura

Ostatnie lata są pasmem trudności i wyzwań także dla uczniów, rodziców, nauczycieli, samorządów i władz oświatowych. Najpierw wielomiesięczna nauka zdalna w okresie pandemii, teraz widmo krysysu energetycznego. Znów trzeba przygotowac się na ewentualność zdalnego nauczania.
 

Zajęcia zdalne zmodyfikowane

Minister edukacji i nauki określił warunki nauki zdalnej. Takie rozwiązanie może zostać wprowadzone już nie tylko z powodu pandemii i zagrożenia bezpieczeństwa uczniów, ale także w związku ze zbyt niska temperaturą. Dyrektorzy mogą także zmodyfikować zakres treści nauczania oraz regulować czas prowadzenia zajęć. 
 
870 pexels energepiccom 313690
 
W przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych na okres powyżej dwóch dni dyrektor placówki ma obowiązek zorganizować zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – takie rozwiązanie przewiduje rozporządzenie ministerstwa edukacji i nauki w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 
Dyrektor może także w uzasadnionych przypadkach czasowo zmodyfikować zakres treści nauczania oraz - uzasadnionych przypadkach - dopuścić do prowadzenia zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut.
 

Obowiązki dyrektorów szkół

Rozporządzenie MEiN określa szczegółowe warunki organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach, w przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w art. 125a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
 
870 ice 1244927 1280
 
W myśl tego artykułu „zajęcia zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie: zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych, temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów, zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,  nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż określone w punktach 1 -3”.
 
W przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych na okres powyżej dwóch dni dyrektor placówki ma obowiązek zorganizować zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 

Dostęp do nauczyciela i czas lekcji

Dokument zakłada również, że w ramach organizowania zajęć na odległość przez okres powyżej 30 dni dyrektor szkoły zapewnia uczniom i rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne.
 
870 pexels mikhail nilov 8923075
 
Zajęcia na odległość mają być organizowane z uwzględnieniem:  
• równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;
• zróżnicowania zajęć w każdym dniu;
• łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;
• konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć.
 
Dokument przewiduje, że czas zajęć to 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może dopuścić prowadzenie zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut, a w przypadku zajęć prowadzonych w przedszkolu i innej formie wychowania przedszkolnego – w czasie nie krótszym niż 15 minut i nie dłuższym niż 45 minut. 
 
Dyrektor może także w uzasadnionych przypadkach czasowo zmodyfikować zakres treści nauczania.
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 września 2022 r. w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 9 września br.
 
870 Kadr 2022 09 19
CZYTAJ TAKŻE:
 
 
 
Oprac.; wit
Źródło: portalsamorzadowy.pl, gov.pl
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com
 
 
 
Fixed Bottom Toolbar