Zasady powrotu dzieci do szkoły

girl 774648 1280W związku z decyzją o powrocie uczniów klas I-III szkół podstawowych do nauki stacjonarnej opublikowano zasady, jakimi mają kierować się dzieci, ich rodzice i opiekunowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkół, obsługi gastronomicznej i inne osoby z zewnątrz.

Wytyczne mają zwiększyć ich bezpieczeństwo, przeciwdziałać możliwościom zakażenia się wirusem COVID-19. Odwołują się do zasad opracowanych jesienią ubiegłego roku i dotyczą zwłaszcza organizacji zajęć lekcyjnych, zachowania higieny, utrzymania czystości i dezynfekcji pomieszczeń, zasad funkcjonowania żywienia zbiorowego oraz wytycznych co do postępowania w przypadkach stwierdzenia zakażenia wirusem wśród pracowników szkoły.

Zasady zostały pogrupowane w zbiory tematyczne, choć wiele z nich jest wspólnych i dotyczy każdego z wymienionych tematów. To reguły dotyczące zachowania higieny osobistej, używania maseczek i innych osobistych środków ochronnych, zapewnienia dostępu do środków dezynfekcji, stosowania dezynfekcji i utrzymywania w czystości przestrzeni wspólnych, pomieszczeń lekcyjnych, sanitarnych, szatni, świetlic, sal gimnastycznych, stołówek i innych miejsc wydawania i spożywania posiłków oraz urządzeń w nich się znajdujących, zachowania dystansu, działań informacyjnych.

Właściwa organizacja funkcjonowania szkół w zgodzie z przyjętymi zasadami to spore wyzwanie dla dyrektorów i pracowników tych placówek. Na początku sprawę ułatwi nieco przebywanie w murach szkolnych tylko części uczniów z młodszych klas, ale docelowo będzie to dotyczyć wszystkich uczących się.

Z wieloma opisanymi regułami część społeczeństwa, posiadająca dzieci w wieku szkolnym (choć nie tylko), już się zapoznała i przez ostatnie miesiące je stosowała. Poniżej wybraliśmy te, naszym zdaniem, najbardziej istotne.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE

- jedna klasa nie powinna mieć możliwości kontaktowania się z innymi i przebywać powinna wyłącznie w wyznaczonej na stałe sali;

- zajęcia w danej klasie przeprowadzają ci sami nauczyciele, którzy nie powinni prowadzić lekcji w innych klasach;

- należy ustalić indywidualny harmonogram dnia (tygodnia) dla każdej klasy;

-  zaleca się by uczniowie korzystali z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, rekomenduje wyjścia w miejsca otwarte pod warunkiem zachowania odpowiedniego dystansu i zasad;

- obowiązkiem rodziców i opiekunów jest zapewnienie każdemu dziecku ochrony nosa i ust do stosowania w trakcie przebywania we wspólnych przestrzeniach szkoły.

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

- należy regularnie myć ręce wodą z mydłem i dopilnować stosowania tej czynności przez uczniów, szczególnie po wejściu do szkoły, przed posiłkami, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z przerwy na świeżym powietrzu;

- pomieszczenia lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie zajęć, również przed rozpoczęciem lekcji przez dzieci;

- należy czyścić i dezynfekować przedmioty w salach zajęć i ciągach komunikacyjnych, a zwłaszcza utrzymywać czystość w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych.

GASTRONOMIA

- spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach z zasadami zachowania ustalonego dystansu 1,5 m między stolikami;

- zaleca się wykluczenie samoobsługi i podawanie posiłków wyłącznie przez osoby z obsługi;

- zaleca się usunięcie ze stolików wszelkich pojemników z cukrem, sztućcami, serwetkami;

- dopuszcza się stosowanie naczyń i sztućców wielorazowego użytku pod warunkiem ich odpowiedniego mycia (w zmywarce, lub ręcznie z detergentem w temp. min. 60 st. C, lub wyparzenie gorącą wodą);

- w szkołach, w których nie ma możliwości właściwego umycia naczyń i sztućców od dostawców cateringu powinno się wymagać dostarczania naczyń i sztućców jednorazowych;

- po każdej grupie spożywającej posiłek należy czyścić i dezynfekować blaty stołów i poręcze krzeseł:

- dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKÓW SZKOŁY

- należy wyznaczyć i przygotować miejsce, w którym będzie przebywać osoba z zaobserwowanymi, lub zgłoszonymi objawami infekcji dróg oddechowych;

- należy zapoznać się i stosować procedury postępowania wymagane w wypadku stwierdzenia na terenie szkoły obecności osoby podejrzanej o zakażenie oraz w przypadku, gdy takie zakażenie zostanie u niej potwierdzone.

Wytyczne opracowały wspólnie Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektor Sanitarny. Z pełnym wykazem zasad można zapoznać się TUTAJ


Źródło: gov.pl, oprac. wt

Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com

Fixed Bottom Toolbar