Rodzic ma prawo być z dzieckiem w szpitalu

Obraz1444„W polskich szpitalach dochodzi do przypadków, kiedy personel odmawia rodzicom prawa do towarzyszenia swoim dzieciom w trakcie wykonywania procedur medycznych” – informuje na swojej stronie internetowej Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris i publikuje Opinię prawną w sprawie obowiązku umożliwienia przez szpitale obecności rodziców podczas udzielania świadczeń medycznych ich dzieciom, która dostępna jest tutaj.

„Konieczność dbania o dobro dzieci wynika m.in. z przepisów Konstytucji RP (art. 72) – czytamy w tekście Odmawianie rodzicom prawa do towarzyszenia dziecku w szpitalu niezgodne z przepisami opublikowanym na stronie internetowej Ordo Iuris. I dalej: „Ustawa zasadnicza w art. 68 ust. 3 zobowiązuje władze publiczne do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i ludziom w podeszłym wieku. Z kolei przyjęta przez Polskę Konwencja Praw Dziecka w art. 3 ust 1. przesądza o tym, że we wszystkich działaniach dotyczących dzieci nadrzędną sprawą powinno być jak najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka.

Co zrozumiałe, dzieciom trudno jest skutecznie egzekwować swoje prawa w procesie leczenia, a niemowlęta nie mogą wyrazić swoich potrzeb inaczej niż poprzez mowę ciała lub płacz. Dlatego, z racji przywołanego powyżej, jak najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka, obecność jego rodzica zwykle jest nieodzowna. O prawie do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych mówi wprost Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 21 ust. 1), a także zasady etyki zawodowej, sformułowane w Kodeksie Etyki Lekarskiej (Art. 19). Prawo to przysługuje wszystkim pacjentom, a więc również dzieciom. Z tego powodu ani preferencje lekarza, ani żadne regulacje szpitala nie mogą naruszać gwarantowanych konstytucyjnie i ustawowo praw pacjenta”.


(OrdoIuris.pl)

Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay.com
Fixed Bottom Toolbar