Po co nam spacery?

park 2863734 1280prof. Jakub Isański 

Spacerowanie nie wymaga specjalnego opisu - trudno byłoby znaleźć kogoś, kto nie wie na czym polega. Natomiast jakie korzyści mogą z niego płynąć, a szczególnie ze spacerowania z dziećmi, to już zdecydowanie ciekawszy temat.

Na czym to polega?
Spróbujmy jednak przez chwilę zastanowić się na czym polega samo spacerowanie. Zwłaszcza w ostatnich miesiącach, gdy wiele innych rodzajów aktywności fizycznej podlega rozmaitym ograni-czeniom, spacerowanie na świeżym powietrzu jest jedną z niewielu dostępnych form ruchu. Jednym z rodzajów tej aktywności jest nordic walking, kiedy nadal spacerujemy, tyle że z kijkami, wykonując po drodze różne ćwiczenia ogólnorozwojowe.

Spacerowi pomocnicy
Na rozmaite warunki pogodowe podczas spacerowania mamy do dyspozycji bogatą ofertę różnych strojów sportowych. Pomocą mogą służyć nam także smartfony liczące kroki, dystans i szereg in-nych, mniej lub bardziej potrzebnych, wartości. W miastach dostępne są także parki i tereny zielone, a poza obszarami zurbanizowanymi możliwości wyboru trasy stają się wręcz nieograniczone.

Zdjęcia w czasie przechadzki
Do czego zatem może służyć spacerowanie z dziećmi? W jednym z badań na temat aktywności fizycznej i z zamieszczanych na portalach społecznościowych fotografii, dało się zauważyć nastę-pującą prawidłowość: przy różnych rodzajach aktywności, to właśnie podczas spacerowania ludzie częściej robią zdjęcia otoczenia, przyrody, innych osób.

Przy pozostałych rodzajach aktywności są skupieni na sobie, na wynikach, na tempie. Ale to wła-śnie podczas spacerowania fotografują i opisują elementy przyrody, grupy ludzi wokół siebie, albo zwierzęta i rośliny napotkane po drodze.

Obserwacja i rozmowa
Być może to także pomysł na spacerowanie z dziećmi - w lesie, albo chociaż poza terenem zabu-dowanym. To okazja nie tylko do zauważenia i nazywania elementów krajobrazu, albo gatunków drzew, ale także do spokojnego porozmawiania na ważne tematy rodzinne. Może to być także pre-tekst do zrobienia rodzinnej fotografii, albo okazja do zatelefonowania do babci, gdy uda się wypa-trzyć w okolicy pierwszą parę bocianów albo żurawi.

Ruszaj się dla zdrowia
Spacer może być okazją nie tylko do obserwacji, ale także do zaplanowania jakiejś trasy. Dłuższe dystanse, to także wymóg odpowiedniego przygotowania się - na deszcz, na obowiązkową przeką-skę i nagłe pragnienie wypicia czegoś przez dzieci. Spacer jest także ważny dla zdrowia - tak fi-zycznego, jak i psychicznego. Daje nam okazję do odpoczynku, do chwilowej choćby zmiany oto-czenia, do oderwania się od powtarzalnej codzienności. Możemy wówczas poznać bliższą i dalszą okolicę, obserwować przyrodę o różnych porach roku. Każdy, kto lubi spacerować, bez trudu doda jeszcze kilka argumentów.


Autor jest socjologiem, pracownikiem naukowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-niu. W badaniach zajmuje się socjologią kultury, socjologią migracji, ruchliwością społeczną i współ-czesnym społeczeństwem polskim. Jest członkiem Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim, a także podharcmistrzem, ratownikiem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i honoro-wym dawcą krwi. Tata trzech córek.

Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com
Fixed Bottom Toolbar