Karta dużych korzyści

pexels photo 4127457Piotr Tomczyk

Już ponad milion rodzin korzysta z Karty Dużej Rodziny. Jej posiadacze - czyli rodziny z trojgiem i większą liczbą dzieci - uprawnieni są do różnego rodzaju zniżek. Urzędy państwowe, koleje, kina, teatry, muzea, banki, firmy ubezpieczeniowe, motoryzacyjne, fryzjersko-kosmetyczne, prawnicze, remontowo-budowlane... Na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej znajdziemy szczegółowy wykaz partnerów Karty Dużej Rodziny. Program jest stale rozbudowywany, a samej karty możemy też używać jako aplikacji telefonicznej.

Lokalne karty dużej rodziny działają w Polsce już od 2009 r. Pierwsze z nich wprowadzone zostały w Grodzisku Mazowieckim, Wrocławiu i Sandomierzu. Od ponad sześciu lat rodziny wielodzietne mogą korzystać także z ogólnopolskiej karty. Pierwsze wydane zostały 1 lipca 2014 roku. Od 2015 r. program funkcjonuje jako zadanie zlecone samorządom na mocy ustawy o ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny, którego obsługa jest finansowana z budżetu państwa.

Karta Dużej Rodziny, to ogólnopolski system zniżek na towary i usługi, przysługujący rodzinom wielodzietnym. Już w pierwszych latach funkcjonowania mogli z niej korzystać członkowie rodziny wielodzietnej, czyli rodzice z co najmniej trojgiem dzieci, które są na ich utrzymaniu do ukończenia 18. roku życia lub do 25. roku życia, jeśli dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, lub też bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Użytkownikom karty przysługiwały zniżki oferowane zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne.

Od 1 stycznia 2019 r. uprawnienia do zniżek zostały rozszerzone. Aktualnie, prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, niezależnie od tego, ile ich dzieci mają dzisiaj lat. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka. Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom w wieku do 18. roku życia, a także w wieku do 25. roku życia - w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej - oraz bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. Rodzice otrzymują ją na całe życie. Karta przyznawana jest także dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas przebywania w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, do ukończenia 18. roku życia. Oprócz karty tradycyjnej dostępna jest również w formie aplikacji mobilnej.

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne. Aby ją otrzymać, należy pobrać wniosek, wypełnić go i złożyć w urzędzie gminy lub miasta. Wniosek można też złożyć przez Internet, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia. Lista firm i instytucji przystępujących do programu, jak i usług objętych rabatami stale się wydłuża. Na stronie Ministerstwa Rodziny Polityki Społecznej znajdziemy szczegółowy wykaz partnerów Karty Dużej Rodziny. Na mapie można odnaleźć firmy znajdujące się w naszym województwie, jak również na terenie całej Polski.


Autor jest ekonomistą, wydawcą i publicystą, dziennikarzem ekonomicznym Radia Poznań, a także współtwórcą i pierwszym redaktorem naczelnym Tygodnika „Wielkopolanin". Ojcem dwojga dzieci i dziadkiem dwóch wnuków.


Zdjęcie ilustracyjne/Pexels.com

banner 750
Fixed Bottom Toolbar