Zdrowie prokreacyjne gdańskiej młodzieży? – o analizie miejskiego programu

gdansk 1044857 1280W Gdańsku realizowany jest „Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Gdańska w latach 2017-2020", którego część stanowi program edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowia prokreacyjnego młodzieży. Okazuje się, że rodzice nie są zadowoleni z niektórych działań samorządu w związku z realizacją tego programu. Już w marcu ub.r. pisaliśmy o tym – informację można przeczytać tutaj

Kontrowersje wzbudza np. wydana przez samorząd broszura. „Zgodnie z informacją udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Gdańska w ramach programu edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowia prokreacyjnego młodzieży opracowane zostały dwie wersje broszury „Zdrovve Love” przeznaczonej dla młodzieży i młodych osób dorosłych” – można przeczytać w opracowaniu Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris pt.: „Analiza programu edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowia prokreacyjnego młodzieży w ramach programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska”. I dalej: „Jak wskazano w treści Narodowego Programu Zdrowia „Zdrowie prokreacyjne stanowi ważny element definicji zdrowia jako całości dobrostanu fizycznego, psychicznego oraz społecznego, a nie tylko braku choroby czy zaburzeń w obszarze wszystkich zagadnień związanych z układem rozrodczym i prokreacją u obu płci we wszystkich fazach życia. Obejmuje ono zagadnienia pokwitania i przekwitania, płodności i niepłodności, planowania rodziny, zdrowia podczas ciąży, porodu i połogu, nowotworów narządów płciowych i piersi”. Z punktu widzenia tak sformułowanego określenia za zupełnie nieadekwatne uznać należy niektóre części broszury - odnoszące się do tzw. praw seksualnych, wprowadzające pojęcia „transseksualizmu” i „transpłciowości”, „heteronormatywności”, LGTIQ, płci „społeczno-kulturowej” oraz „prawnej”, „cispłciowości”, ról płciowych oraz wytycznych edukacji seksualnej według WHO (cz. II, VI oraz strona końcowa pozostająca poza strukturą broszury). Nadmienić również należy, że już podczas drugich zajęć w cyklu składającym się na program uczniowie szkół ponadpodstawowych mają zapoznawać się z niektórymi z wyżej wymienionych pojęć (transseksualizm, heteronormatywność), zaś całe zajęcia szóste mają zostać poświęcone rolom płciowym i społecznym analizowanym z uwzględnieniem terminologii charakterystycznej dla ideologii gender.”

We wspomnianym opracowaniu Ordo Iuris analizie poddaje „Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Gdańska w latach 2017-2020" szczególnie w odniesieniu do edukacji młodzieży. „Prezentowane w ramach gdańskiego programu edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowia prokreacyjnego młodzieży treści wskazują, że nie stanowi on w istocie programu edukacji zdrowotnej. - czytamy w materiale zamieszczonym na stronie internetowej Ordo Iuris. - Należy uznać, że jest on próbą przypisania jednostce samorządu terytorialnego - miastu na prawach powiatu, jakim jest Gdańsk - kompetencji do wprowadzania w lokalnych szkołach zajęć z zakresu permisywnej edukacji seksualnej uzupełnionej elementami o charakterze ideologicznym. Jakkolwiek nie można zanegować kompetencji samorządów do prowadzenia programów edukacyjnych jako takich, to przede wszystkim przekazywane treści powinny być adekwatne do charakteru programu wdrażanego w oparciu o prawidłową podstawę prawną, a po wtóre nie mogą one stać w sprzeczności z ustaloną podstawą programową dla dzieci i młodzieży na danym etapie kształcenia. Proces nauczania musi mieć charakter kompleksowy i spójny, a dzieciom i młodzieży nie powinny być przekazywane informacje sprzeczne z podstawą programową i nacechowane ideologicznie, wprowadzające w błąd czy też pomijające milczeniem istotne okoliczności mające znaczenie dla oceny różnego rodzaju zjawisk (nie tylko moralnej, ale również zdrowotnej)”.

Opracowanie Ordo Iuris kończy się następującymi wnioskami: „W związku z poczynionymi ustaleniami należy stwierdzić, że:
1. realizowany w Gdańsku program edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowia prokreacyjnego młodzieży stanowi w istocie zakamuflowaną formę wdrażania zajęć z permisywnej edukacji seksualnej;
2. przekazywane w ramach tego programu treści stoją w rażącej sprzeczności z treściami określonymi w podstawie programowej ustalonej dla uczniów szkół ponadpodstawowych przez Ministra Edukacji Narodowej;
3. przekazywane w ramach tego programu treści są także sprzeczne z założeniami edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowia prokreacyjnego określonymi w Narodowym Programie Zdrowia;
4. opracowane materiały dydaktyczne, wykorzystywane przy wdrażaniu gdańskiego programu edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowia prokreacyjnego młodzieży budzą zasadnicze wątpliwości metodologiczne;
5. przywołana w Uchwale nr XL/1117/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Gdańska w latach 2017-2020” podstawa prawna jest błędna;
6. w związku z przypuszczalnymi naruszeniami prawa Wojewoda Pomorski powinien wystąpić do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o stwierdzenie niezgodności z prawem Uchwały nr XL/1117/17 w zakresie, w jakim stanowi ona podstawę prawną dla realizacji programu edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowia prokreacyjnego młodzieży”.

Z treścią całego opracowania Ordo Iuris można zapoznać się tutaj.


Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay.com
Fixed Bottom Toolbar