Jeszcze tylko dwa dni na złożenie wniosku w swojej gminie mają rodzice dzieci urodzonych w grudniu, listopadzie, a nawet październiku, którzy do tej pory nie ubiegali się o przyznanie świadczenia wychowawczego – przypomina Dziennik Gazeta Prawna.

W myśl znowelizowanych przepisów, od i stycznia 2022 r. będą mogli to zrobić tylko w ZUS. Jak czytamy, składanie wniosków za pośrednictwem bankowości elektroniczne do ZUS zacznie działać od 4 stycznia 2022 r. i początkowo taką usługę będzie oferować sześć banków.

– Przeniesienie obsługi świadczeń wychowawczych z poziomu samorządów do ZUS, wyłączenie możliwości składania wniosków w formie papierowej oraz wypłacanie pieniędzy na dzieci tylko na konto rodzica. To trzy najważniejsze zmiany, jakie do sztandarowego rządowego programu wprowadza ustawa z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1981), która zacznie obowiązywać od nowego roku. Przy czym na początku obejmą one tylko niektórych rodziców – czytamy na łamach Dziennika Gazety Prawnej.

Kto otrzyma świadczenie od 2022 r.?

Przypomnijmy, świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli jesteś matką albo ojcem, albo opiekunem faktycznym dziecka i dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je. Ponadto uprawnionymi do pobierania świadczenia są opiekunowie prawni dziecka, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, szefowie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz dyrektorzy domów pomocy społecznej.

Kiedy z kolei świadczenie nie przysługuje? Jak tłumaczy ZUS, nie otrzymasz świadczenia wychowawczego, jeśli: dziecko pozostaje w związku małżeńskim; dziecko zostało umieszczone w instytucji, która zapewnia nieodpłatne pełne utrzymanie: w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, gdy pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko, jak również gdy Tobie lub członkowi Twojej rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego (nie dotyczy to świadczeń z państw członkowski UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii).

Od kiedy przysługuje prawo do świadczenia?

Jak czytamy na stronie tej instytucji, prawo do świadczenia wychowawczego ZUS ustali na tzw. okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego.

– Jeśli złożysz wniosek od 1 lutego do 31 maja roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, otrzymasz prawo do świadczenia od 1 czerwca do 31 maja roku następnego (np. jeśli złożysz wniosek od 1 lutego do 31 maja 2022 r., otrzymasz świadczenie od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.) – tłumaczy ZUS. – Jeśli złożysz wniosek po 31 maja roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, to ZUS przyzna Ci prawo do świadczenia od miesiąca, w którym złożysz wniosek do końca okresu świadczeniowego, ale nie wcześniej niż od dnia urodzenia dziecka czy objęcia go opieką..

O czym jeszcze powinniśmy pamiętać? Jeśli złożymy wniosek o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, otrzymamy świadczenie od dnia urodzenia dziecka. Natomiast, jeśli dziecko kończy 18. rok życia w trakcie okresu świadczeniowego, ZUS przyzna świadczenie wychowawcze do dnia ukończenia przez dziecko 18 lat.

autor: kjp
źródło: Dziennik Gazeta Prawna, ZUS
zdjęcie: gov.pl