W budżecie Miasta Poznania zaplanowano dwieście tysięcy złotych na sfinansowanie edukacji antydyskryminacyjnej w poznańskich szkołach. Rozstrzygnięty został konkurs (kolejna już edycja) na projekty, w ramach których są realizowane tego typu zajęcia. W tej chwili, od lutego do czerwca br., zajęcia antydyskryminacyjne odbywają się w pięćdziesięciu dziewięciu poznańskich szkołach (trzydziestu ośmiu podstawowych, czternastu liceach, sześciu technikach i w jednej szkole branżowej).  

Urząd Miasta Poznania opracował i wydał broszurę "Edukacja antydyskryminacyjna w szkole. Pomocnik dydaktyczny", informując na swojej stronie internetowej, że” trafił on do poznańskich szkół”. Opracował ponadto materiał pod nazwą: "Współpraca z NGO w dziedzinie edukacji antydyskryminacyjnej i przeciwdziałającej wykluczeniom. Oferty",  zamieszczając go na swojej stronie internetowej i pisząc: „Zapraszamy do skorzystania z oferty organizacji pożytku publicznego w zakresie współpracy przy realizacji zajęć”. Przy czym w opracowaniu rekomenduje następujące organizacje: Centrum Inicjatyw Młodzieżowych „Horyzonty”, Europejski Instytut Mediacji Fundacji Freda Gijbelsa, Fundacja Akceptacja, Fundacja BEZLIK, Fundacja Rozwoju Motylarnia, Fundacja Niesztuka, Fundacja Tęczowe Rodziny, Migrant Info Point, Stowarzyszenie Lepszy Świat, Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, Stowarzyszenie Reformowanych Katolików.
 
Działania Urzędu Miasta w Poznaniu wzbudziły niepokój rodziców. Zrodziło się bowiem wiele wątpliwości i pytań. Na przykład:

- Dlaczego Urząd Miasta Poznania finansuje zajęcia antydyskryminacyjne, jeśli Ministerstwo Edukacji Narodowej 2017 r. wycofało ze szkół obowiązek prowadzenia tego typu zajęć (nota bene obowiązywał tylko dwa lata)?

- Czy samorząd jako organ prowadzący (który nie zajmuje się ani edukacją, nad którą pieczę ma MEN, ani programami wychowawczymi, o których decydują rodzice) ma uprawnienia rozesłania do szkół publikacji typu „Edukacja antydyskryminacyjna w szkole. Pomocnik dydaktyczny”?

- Czy samorząd jako organ prowadzący ma uprawnienia do rekomendowania szkołom organizacji społecznych i w jaki sposób te organizacje zostały wybrane?  I dlaczego właśnie te?

- Czy samorząd jak organ prowadzący ma uprawnienia, żeby na swojej stronie internetowej zamieścić „Pomocne linki do zajęć antydyskryminacyjnych”, w tym „Podręczniki z opisanymi ćwiczeniami i wskazówkami do pracy w szkole/organizacji dostępne w internecie”?

- Czy rekomendowane podręczniki znajdują się w wykazie podręczników MEN, a tym samym spełniają wszelkie standardy, które muszą spełniać szkolne podręczniki (np. ocenę rzeczoznawców)?

- Czy Urząd Miasta Poznania, rekomendując „podręczniki”, opracowując „Pomocnik dydaktyczny” konsultował swoje działania z nadzorem pedagogicznym, np. z Kuratorium Oświaty w Poznaniu?


Fundacja Głos dla Życia wysłała do Prezydenta Miasta Poznania pismo w trybie dostępu do informacji publicznej z prośbą o wyjaśnienie szeregu wątpliwości zgłaszanych przez rodziców. Niestety, udzielona odpowiedź, nie wyczerpała tematu, nie tylko nie usuwając wątpliwości rodziców, ale powodując, że pojawiły się kolejne. Nie ulega wątpliwości, że sprawa nie została zakończona. I że rodzicom należą się o wiele bardziej szczegółowe wyjaśnienia. Zatem sprawy nie można jeszcze uznać za zakończoną. 
 
 

Odpowiedz Urzędu Miasta Poznania na pismo w sprawie edukacji antydyskryminacyjnej

No file for previewing found

Pismo do Prezydenta Miasta Poznania w sprawie dostępu do informacji publiczne

No file for previewing found