Już tylko kilka dni pozostało na złożenie deklaracji dotyczących sposobu ogrzewania domu. Należy je złożyć do 30 czerwca. W codziennym zabieganiu obowiązek ten może umknąć uwadze wielu rodzicom. Jak dotąd wypełniła je zaledwie połowa zainteresowanych, a za niedopełnienie obowiązku grozi kara finansowa.
 

Każdy właściciel domu ma obowiązek zgłosić, jakich źródeł ciepła używa

Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel domu jest zobowiązany do złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i rodzaju spalanych paliw. Dotyczy to urządzeń grzewczych uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. w już istniejących budynkach.
 
W przypadku domów jednorodzinnych zgłoszenia muszą dokonać sami właściciele, dla budynków wielorodzinnych obowiązek zgłoszenia spoczywa na wspólnocie mieszkaniowej lub spółdzielni, właścicielu albo zarządcy budynku. Nowy obowiązek dotyczy także obiektów usługowych.
 
870 house 588461 1280
 
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) jest spisem sposobów zaopatrywania domów w ciepło i ciepłą wodę (ewidencją kotłów, pieców, kuchenek itp.). Każdy właściciel domu ma obowiązek zgłosić, jakich źródeł ciepła używa.
 
Wg danych GUS na koniec 2020 r. w Polsce było ponad 15 mln mieszkań. Liczbę budynków jednorodzinnych szacuje się na ponad 6 mln, a w 2021 r. oddano do użytku prawie 235 tys. nowych domów i mieszkań. Zatem należy oczekiwać złożenia ponad 20 mln deklaracji.
 

Jakie źródła ciepła należy zgłosić w deklaracji do CEEB

Trzeba zgłosić wszystkie źródła ciepła. W formularzu są one wszystkie wymienione. Należy zaznaczyć, które są zainstalowane i eksploatowane oraz podać ich liczbę. W formularzu deklaracji jest również rubryka dotycząca sposobu wykorzystania – do ogrzewania budynku i/lub produkcji ciepłej wody użytkowej.
 
870 pexels mikhail nilov 6530539
 

W jaki sposób zgłosić źródło ciepła - deklaracja CEEB

Deklarację CEEB składa się na urzędowym formularzu (do pobrania w urzędach gmin lub miast bądź ze strony gunb.gov.pl. Właściciel (lub zarządca) budynku wypełnioną deklarację składa do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zgłoszenie źródła ciepła można zrobić na dwa sposoby:
 
• elektronicznie - czyli przez Internet za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB na stronie gunb.gov.pl (trzeba mieć jednak do tego profil zaufany);

• na papierze - wysyłając deklarację pocztą albo składając osobiście w miejscowym urzędzie gminy lub miasta. Deklaracje, które zostały złożone w formie papierowej, zostaną wprowadzone do systemu przez urzędników. Mają oni na to 30 dni (nowe źródła) lub 6 miesięcy (stare źródła).
 
870 cat 1154649 1280
 
Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554) w deklaracji trzeba podać takie informacje jak:

• imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
• adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
• informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
• numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
• adres e-mail (opcjonalnie).
 
Osoby niekorzystające z Internetu do załatwiania spraw urzędowych mogą wypełnić formularz odręcznie i wysłać go pocztą albo doręczyć osobiście do właściwego ze względu na umiejscowienie domu urzędu miasta lub gminy. Urzędnik za nich wprowadzi dane do systemu.


Jak wypełnić deklarację CEEB

Właściciele (zarządcy) domów jednorodzinnych, budynków i lokali mieszkalnych wybierają formularz „A”.

W pierwszej części podajemy dane adresowe budynku i jego rodzaj (jednorodzinny, wielorodzinny lub zbiorowego zamieszkania, liczba lokali).
 
Druga część jest przeznaczona na wskazanie rodzaju i liczby wszystkich źródeł ciepła zainstalowanych oraz eksploatowanych w budynku, z podaniem ich funkcji (c.o. i c.w.u.). Należy tu wskazać również te urządzenia, które nie są używane. Do wyboru mamy: sieć ciepłowniczą (miejską bądź lokalną), kocioł na paliwo stałe (z ręcznym albo automatycznym podawaniem paliwa), kominek, kozę, ogrzewacz powietrza lub piec kaflowy na paliwo stałe, trzon kuchenny, pieco-kuchnię, kuchnię węglową, kocioł gazowy, bojler gazowy, podgrzewacz gazowy przepływowy, kocioł olejowy, pompę ciepła, ogrzewanie elektryczne, bojler elektryczny, podgrzewacz elektryczny przepływowy, instalację klimatyzacyjną oraz kolektory słoneczne do c.w.u. lub z funkcją wspomagania ogrzewania. Jeśli mamy w domu kocioł na paliwo stałe, musimy dodatkowo określić jego klasę (na podstawie tabliczki znamionowej umieszczonej z boku kotła lub instrukcji jego obsługi; jest też możliwość zaznaczenia opcji „brak informacji”) oraz rodzaj stosowanego w nim paliwa (węgiel, pellet drzewny, drewno kawałkowe czy inny rodzaj biomasy).
 
870 moon 1131128 1280

Na końcu podajemy dane kontaktowe i adresowe osoby wypełniającej formularz (właściciela domu). Jeżeli jest kilku współwłaścicieli, wystarczy, że deklarację złoży jeden z nich.

Jeśli w budynku mieszkalnym znajduje się lokal niemieszkalny (np. usługowy) wyposażony w odrębne źródło ciepła, należy dodatkowo wypełnić formularz „B” (zawiera podobne pozycje co formularz „A”). To samo dotyczy sytuacji, gdy oprócz domu mamy na posesji inny budynek niemieszkalny (na przykład gospodarczy lub garaż) z odrębnym ogrzewaniem.
 

Deklaracja CEEB - wzór do pobrania

• Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A (.pdf)
• Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B (.pdf)
 
Więcej informacji – TUTAJ.
 

Terminy złożenia deklaracji do CEEB:

• dla właścicieli budynków ze źródłem ciepła uruchomionym przed 1 lipca 2021 r. – 12 miesięcy liczone od 1 lipca 2021 r., czyli do 30 czerwca 2022 r.

• dla właścicieli nowo powstających budynków – 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw (zgodnie z nowym art. 27g Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków). Za termin uruchomienia tych instalacji uznaje się dzień skutecznego złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;

• w wypadku wymiany lub montażu nowego źródła ciepła lub spalania paliw – 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana.
 
Oprac.: wit
Źródło: muratordom.pl, gunwb.gov.pl
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com