poznan 3597198 480Na prośbę rodziców Fundacja Głos dla Życia wysłała do Prezydenta Miasta Poznania pismo w trybie dostępu do informacji publicznej z prośbą o wyjaśnienie szeregu wątpliwości zgłaszanych przez rodziców a związanych z edukacją antydyskryminacyjną w poznańskich szkołach. O sprawie pisaliśmy tutaj.

Niestety, udzielona odpowiedź, nie wyczerpała tematu, m.in. nie zostały udzielone odpowiedzi na niektóre pytania, a na inne nie w pełni. Dlatego Fundacja Głos dla Życia, wystosowała do Prezydenta Miasta Poznania kolejne pismo, tym razem jako „ponaglenie w sprawie o udostępnienie informacji publicznej”, przypominając jednocześnie, że: „Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 7 września 2012 r. (sygn. akt II SAB/Wa 149/12) potwierdził, że >Przedstawienie informacji zupełnie innej niż ta, na którą oczekuje wnioskodawca, informacji niepełnej lub też informacji wymijającej czy wręcz nieadekwatnej do treści wniosku, świadczy zatem o bezczynności podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej, do którego skierowano wniosek o jej udostępnienie<”.

Przypomnijmy, że w budżecie Miasta Poznania zaplanowano dwieście tysięcy złotych na sfinansowanie edukacji antydyskryminacyjnej w poznańskich szkołach. Rozstrzygnięty został konkurs (kolejna już edycja) na projekty, w ramach których są realizowane tego typu zajęcia. W tej chwili, od lutego do czerwca br., zajęcia antydyskryminacyjne odbywają się w pięćdziesięciu dziewięciu poznańskich szkołach (trzydziestu ośmiu podstawowych, czternastu liceach, sześciu technikach i w jednej szkole branżowej).

Urząd Miasta Poznania opracował i wydał broszurę "Edukacja antydyskryminacyjna w szkole. Pomocnik dydaktyczny", informując na swojej stronie internetowej, że ”trafił on do poznańskich szkół”. Opracował ponadto materiał pod nazwą: "Współpraca z NGO w dziedzinie edukacji antydyskryminacyjnej i przeciwdziałającej wykluczeniom. Oferty", zamieszczając go na swojej stronie internetowej i pisząc: „Zapraszamy do skorzystania z oferty organizacji pożytku publicznego w zakresie współpracy przy realizacji zajęć”. Przy czym w opracowaniu rekomenduje następujące organizacje: Centrum Inicjatyw Młodzieżowych „Horyzonty”, Europejski Instytut Mediacji Fundacji Freda Gijbelsa, Fundacja Akceptacja, Fundacja BEZLIK, Fundacja Rozwoju Motylarnia, Fundacja Niesztuka, Fundacja Tęczowe Rodziny, Migrant Info Point, Stowarzyszenie Lepszy Świat, Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, Stowarzyszenie Reformowanych Katolików.

Działania Urzędu Miasta w Poznaniu wzbudziły niepokój rodziców. Zrodziło się bowiem wiele wątpliwości i pytań. Na przykład:
- Dlaczego Urząd Miasta Poznania finansuje zajęcia antydyskryminacyjne, jeśli Ministerstwo Edukacji Narodowej 2017 r. wycofało ze szkół obowiązek prowadzenia tego typu zajęć (nota bene obowiązywał tylko dwa lata)?
- Czy samorząd jako organ prowadzący (który nie zajmuje się ani edukacją, nad którą pieczę ma MEN, ani programami wychowawczymi, o których decydują rodzice) ma uprawnienia rozesłania do szkół publikacji typu „Edukacja antydyskryminacyjna w szkole. Pomocnik dydaktyczny”?
- Czy samorząd jako organ prowadzący ma uprawnienia do rekomendowania szkołom organizacji społecznych i w jaki sposób te organizacje zostały wybrane? I dlaczego właśnie te?
- Czy samorząd jak organ prowadzący ma uprawnienia, żeby na swojej stronie internetowej zamieścić „Pomocne linki do zajęć antydyskryminacyjnych”, w tym „Podręczniki z opisanymi ćwiczeniami i wskazówkami do pracy w szkole/organizacji dostępne w internecie”?
- Czy rekomendowane podręczniki znajdują się w wykazie podręczników MEN, a tym samym spełniają wszelkie standardy, które muszą spełniać szkolne podręczniki (np. ocenę rzeczoznawców)?
- Czy Urząd Miasta Poznania, rekomendując „podręczniki”, opracowując „Pomocnik dydaktyczny” konsultował swoje działania z nadzorem pedagogicznym, np. z Kuratorium Oświaty w Poznaniu?

Rodzice wciąż nie uzyskali wyczerpujących odpowiedzi na powyższe pytania.

Fot. Pixabay.com