Fot. do tekstu nr 10W lipcu br. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020 kierunki realizacji polityki oświatowej. Okazuje się, że do priorytetów należą: profilaktyka uzależnień; wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych; wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych; rozwijanie matematycznych kompetencji uczniów; rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego; tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym, wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Również w lipcu powołano Pełnomocnika Rządu ds. Wspierania Wychowawczej Funkcji Szkoły. Została nim Iwona Michałek. Do jej zadań należy m.in.: analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań w zakresie wychowawczej funkcji szkoły i placówki, w szczególności przepisów prawa i rozwiązań dotyczących wspomagania przez szkołę i placówkę wychowawczej roli rodziny; analiza propozycji zgłaszanych przy „okrągłym stole edukacyjnym” w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki; przygotowanie propozycji nowych rozwiązań prawnych i inicjatyw w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, w tym projektów programów rządowych w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Warto mieć nadzieję, że nie oznacza to, iż szkoła będzie bardziej wchodziła w kompetencje rodziców, ale, że przestrzegając zasady pomocniczości, będzie lepiej służyła rodzicom wsparciem…


(Monitor Dyrektora Szkoły)

Zdjęcie ilustracyjne