MEN: „Prezydent miasta jako organ prowadzący szkoły nie posiada kompetencji, aby narzucać rodzicom wartości…”

fot. Lukas PlewinaW związku z podpisaniem w połowie lutego br. przez prezydenta Warszawy Deklaracji LGBT (od ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender), która zakłada m.in. edukację seksualną w warszawskich szkołach zgodnie ze standardami WHO, grupa senatorów złożyła oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej, w którym prosi o zajęcie stanowiska przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w tej sprawie.

 W odpowiedzi na to wiceminister Marzena Machałek w piśmie z dnia 29 marca br. skierowanym do Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego napisała m.in.: „Prezydent miasta, jako organ prowadzący szkoły, nie posiada kompetencji, aby narzucać rodzicom wartości, w duchu którym mają być wychowywane ich dzieci. Ustawowym obowiązkiem organu prowadzącego jest budowa, remont i doposażenie szkół w stopniu pozwalającym najpełniej realizować zadania dydaktyczno-wychowawcze, określone w podstawie programowej. Organ prowadzący szkoły i placówki ma obowiązek działania na podstawie prawa i w zakresie prawa. (…) Jeśli rodzice wiedzą o tym, że dziecko w szkole uczestniczy w wydarzeniu niezgodnym z ich wartościami, mają prawo wyrazić swój stanowczy sprzeciw dyrektorowi szkoły lub placówki. Jeżeli okaże się, że interwencja nie przyniesie oczekiwanego efektu, należy zwrócić się do właściwego terytorialnie kuratora oświaty, który podejmie adekwatne do zgłaszanego problemu działania nadzorcze.

 Jest to kolejne potwierdzenie, że samorząd lokalny jako organ prowadzący szkoły nie ma prawa ingerować w wychowywanie dzieci.

 
fot. LukasPlewina/commons.wikimedia.com
Fixed Bottom Toolbar