Kurator oświaty powinien dokonać oceny działalności miasta Poznań jako organu prowadzącego szkoły - sugeruje Ordo Iuris

children 4526384 1280Na stronie internetowej Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris ukazało się opracowanie pod nazwą Analiza konkursu na zajęcia dodatkowe z „edukacji antydyskryminacyjnej” realizowane w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań, w którym pada między innymi następujące stwierdzenie: „Inicjowanie i koordynowanie przez miasto Poznań działań z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej jest nie do pogodzenia z rolą jednostki samorządu terytorialnego w systemie oświaty. Tego rodzaju działania należy uznać za faktyczne wprowadzanie „edukacji antydyskryminacyjnej” do szkół, co wykracza poza kompetencje organów jednostki samorządu terytorialnego. Ani Prawo oświatowe, ani wydane na podstawie (…) ustawy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej nie przewidują prowadzenia „edukacji antydyskryminacyjnej” w ramach edukacji szkolnej”.

Wydaj się to zgodne z tym, co w wywiadzie dla naszego portalu powiedział Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski: „Podstawowym zadaniem jednostek samorządu terytorialnego jest budowa i remont szkół oraz zapewnienie uczniom jak najlepszych warunków do nauki i rozwoju. Na tym przede wszystkim samorządy powinny koncentrować swoją aktywność w zakresie oświaty. Organ prowadzący i organ nadzorujący, czyli kurator oświaty, mogą ingerować w działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły. Nie oznacza to jednak, że wójt, burmistrz czy prezydent miasta może narzucać rodzicom wartości, na podstawie których mają być kształcone i wychowywane ich dzieci. Może jednak zaoferować finansowanie np. dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania, zajęcia artystyczne czy sportowe”.

Po przeanalizowaniu programów proponowanych do realizacji jako zajęcia dodatkowe w poznańskich szkołach w ramach tzw. edukacji antydyskryminacyjnej, Ordo Iuris we wspomnianym dokumencie stwierdza, że „treści [te] pozostają jednocześnie w istotnej części sprzeczne z podłożem aksjologicznym, o które opiera się polski system oświaty, wyrażonym w preambule do Prawa oświatowego zgodnie z którą „nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki”, a szkoła powinna „zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych”. Zajęcia de facto wprowadzane przez organ wykonawczy miasta Poznania przyczyniają się zatem do dekompozycji systemu edukacji określonego aktami prawa powszechnie obowiązującego. Partycypująca w nich młodzież kształcona jest wedle dwóch sprzecznych ze sobą modeli edukacyjnych i wychowawczych”.

W opracowaniu pada także stwierdzenie, że "w związku z przypuszczanymi istotnymi naruszeniami prawa, właściwy miejscowo kurator oświaty (a zatem w tym przypadku Kurator Wielkopolski) powinien – stosownie do art. 56 ust. 1 Prawa oświatowego – dokonać oceny działalności miasta Poznania jako organu prowadzącego”.

Warto zatem przyglądać się działaniom jednostek nadzorujących, a także zapoznać się z całym opracowaniem Ordo Iuris, które dostępne jest tutaj. Można również obejrzeć konferencję prasową Ordo Iuris poświęconą temu zagadnieniu tutaj

(OrdoIuris.pl)

Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay.com
Fixed Bottom Toolbar