Resort Rodziny i Polityki Społecznej, w związku z licznymi pytaniami dot. drugiej edycji konkursu „Samorząd PRO FAMILIA” przygotowało praktyczny przewodnik. O starcie konkursu pisaliśmy TUTAJ.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs jest skierowany do gmin z całej Polski. Celem konkursu jest promowanie działań prorodzinnych w ramach zadań realizowanych przez samorządy gminne, promowanie pozytywnego wizerunku władz samorządowych jako podmiotów tworzących optymalne warunki do funkcjonowania rodzin oraz wybór wiodących gmin, których działania w zakresie polityki prorodzinnej, przynoszą efekty w postaci poprawy warunków funkcjonowania rodzin i mogą być przykładem „dobrych praktyk”.

Zgłoszenia będą przyjmowane w następujących kategoriach: Gmina wiejska; Gmina wiejsko-miejska; gmina miejska do 20 tys. mieszkańców; Gmina miejska powyżej 20 tys. do 100 tys. mieszkańców; Gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców. Regulamin konkursu nie przewiduje zgłoszeń powiatów.

Kto dokonuje zgłoszenia?

Zgłoszenia dokonuje samorząd gminny, a warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie poprawnie wypełnionego zgłoszenia w terminie od dnia 21 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r. Zgłoszenia dokonane po wskazanej dacie nie będą uwzględniane.

Na czym polega zgłoszenie?

Zgłoszenie musi zawierać wypełniony Formularz zgłoszeniowy, którego integralną częścią jest ankieta oraz Opis długofalowej strategii działań podejmowanych przez samorząd w ramach polityki prorodzinnej. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Realizowana przez gminy polityka prorodzinna powinna być kierowana do wszystkich rodzin (m.in. niezależnie od ich statusu materialnego czy społecznego – nie należy utożsamiać jej wyłącznie z pomocą społeczną). Powinna ona mieć na celu tworzenie odpowiednich warunków funkcjonowania wszystkich rodzin i przychodzenia na świat dzieci, a także powstawania nowych rodzin. Polityka prorodzinna ma służyć wzmacnianiu rodziny, jak również tworzeniu pozytywnego wizerunku rodziny.

Jak wysłać zgłoszenie?

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  w postaci elektronicznej poprzez udostępniony urzędom gmin system CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna). 21 stycznia 2021 r. wszystkie gminy otrzymały mailem szczegółowe informacje o dostępie do Centralnej Aplikacji Statystycznej. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Zgłoszenia dokonane w sposób nieprawidłowy, w szczególności dokonane w formie innej niż wskazana w regulaminie konkursu lub podpisane przez osobę nieuprawnioną zostaną odrzucone z powodów formalnych.

Do kiedy można wysyłać zgłoszenia?

Do 31 marca 2022 roku.

Co zawierają poszczególne dokumenty?

Formularz zgłoszeniowy (Nazwa i adres samorządu; Dane osoby do kontaktu <imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail>; Kategorie, w której zgłaszany jest samorząd; Oświadczenia m.in. o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu konkursu, zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych; Data oraz czytelny podpis / podpis elektroniczny); ankieta: (22 pytania plus 10 pytań uzupełniających; Pytania dotyczą m.in. istnienia odrębnej lokalnej strategii lub programu wskazującego kierunki realizacji polityki prorodzinnej, udziału pracowników gminy w konferencjach i szkoleniach poświęconych prowadzeniu polityki prorodzinnej, organizacji wydarzeń adresowanych do rodzin, świadczeń dla rodzin finansowych z budżetu gminy, korzystania z prorodzinnych programów rządowych czy stosowania form zatrudnienia ułatwiającego łączenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym); Opis długofalowej strategii działań podejmowanych przez samorząd w ramach polityki prorodzinnej (opis długofalowej strategii działań podejmowanych przez samorząd w ramach polityki prorodzinnej, wraz ze wskazaniem, czym w prowadzeniu polityki prorodzinnej samorząd wyróżnia się na tle innych samorządów).

Jakie są zasady wyboru laureatów?

Konkurs prowadzony będzie w dwóch etapach. W pierwszym Kapituła konkursu zweryfikuje i oceni zgłoszenia samorządów. Na tym etapie Kapituła konkursu może m.in. sprawdzić, czy gmina rzeczywiście realizuje działania, które opisała w swoim zgłoszeniu, zwrócić się do samorządu o udzielenie dodatkowych wyjaśnień i wziąć pod uwagę wskaźniki demograficzne gminy.

W ramach oceny gmina może uzyskać łącznie maksymalnie 250 punktów, w tym maksymalnie 100 punktów z Ankiety oraz maksymalnie 150 punktów przyznanych przez Kapitułę Konkursu, z czego maksymalnie 100 punktów jako ocena Długofalowej strategii działań podejmowanych przez samorząd w ramach polityki prorodzinnej oraz maksymalnie 50 punktów za szczególnie wyróżniający się element polityki prorodzinnej.

Po trzy najwyższej oceniane samorządy (w każdej kategorii konkursu) przejdą do etapu drugiego. Kapitała może wskazać też gminy do wyróżnienia. W drugim etapie Minister Rodziny i Polityki Społecznej, w porozumieniu z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Polityki Demograficznej, wybierze po jednej gminie w każdej z kategorii, które otrzymają tytuł Samorząd PRO FAMILIA.

Wyniki konkursu?

Lista gmin, które przeszły do drugiego etapu, zostanie ogłoszona na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nie później niż do dnia 7 maja 2022 r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz wyróżnień nastąpi w maju 2022 r. Organizator Konkursu zawiadomi nagrodzone i wyróżnione gminy o dokładnej dacie uroczystości.

oprac. kjp
źródło: gov.pl
zdjęcie: gov.pl