Urodziło ci się dziecko? Pamiętaj, że możesz dostać od państwa jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka – tzw. becikowe. Szczegółowe informacje na temat świadczenia zwanego becikowym publikuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Poznaj odpowiedzi na najważniejsze pytania.
 
Kto może uzyskać
* rodzic nowo narodzonego dziecka,
* opiekun prawny dziecka, czyli osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
* opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która przejęła opiekę nad dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka.
 
Prawo do becikowego przysługuje:
* obywatelom polskim mieszkającym w Polsce,
* cudzoziemcom mieszkającym w Polsce, jeśli spełnią następujące warunki:
- mają obywatelstwo Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii (dotyczy przyjazdu do Polski obywateli tego kraju przed 1 stycznia 2021 r.),
- mają obywatelstwo innego kraju i posiadają np. zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji; dokument uprawniający do pobytu i wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 
Kiedy możesz uzyskać
* Dochód na osobę w twojej rodzinie nie przekracza w miesiącu 1 922 zł netto.
* Matka dziecka od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu była pod opieką medyczną (nie dotyczy: opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, osób, które przysposobiły dziecko).
* Jeśli samotnie wychowujesz dziecko – możesz otrzymać becikowe tylko wtedy, gdy zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica. Wyjątki:
- drugi rodzic nie żyje,
- ojciec dziecka jest nieznany,
- sąd oddalił powództwo o ustalenie alimentów od drugiego rodzica,
- sąd zobowiązał tylko jednego z rodziców do utrzymania dziecka,
- rodzice – zgodnie z orzeczeniem sądu – sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną.
 
Co musisz przygotować
* dane do wypełnienia wniosku online: przede wszystkim dane swoje i dziecka, na które będziesz składać wniosek, numery PESEL, adres e-mail, numer rachunku, na który ma być przekazywane świadczenie;
* inne dokumenty (w tym oświadczenia i zaświadczenia) niezbędne do ustalenia prawa do becikowego m.in.:
- zaświadczenie od lekarza albo położnej, które potwierdza, że matka dziecka od co najmniej 10 tygodnia ciąży była pod opieką lekarską,
- jeśli sytuacja dochodowa twojej rodziny się zmieniła – dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym dokument, który potwierdza utratę albo uzyskanie dochodu przez ciebie lub kogoś z twojej rodziny,
- w przypadku cudzoziemca – dokument uprawniający do pobytu i wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. karta pobytu.
 
DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU POD MATERIAŁEM WIDEO:
  
Jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko, dołącz:
* wydany lub zatwierdzony przez sąd dokument, który zobowiązuje drugiego rodzica do płacenia alimentów np. orzeczenie sądu, odpis protokołu z treścią ugody sądowej, ugoda zawarta przed mediatorem,
* jeśli drugi rodzic nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany – odpis aktu stanu cywilnego,
* postanowienie sądu o odmowie ustalenia alimentów od drugiego rodzica,
* orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej obojga rodziców nad dzieckiem.
 
Co musisz zrobić
* Złóż wniosek za pośrednictwem strony Emp@tia
(możesz zalogować się tam poprzez: profil zaufany lub podpis kwalifikowany)
* wypełnij i wyślij wniosek online.
* Poczekaj na odpowiedź urzędu. Wniosek rozpatruje organ właściwy dla twojego miejsca zamieszkania. Jest to najczęściej urząd miasta, urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej, który:
- sprawdza prawidłowość wypełnienia wniosku,
- ocenia czy spełniasz warunki (m.in. kryterium dochodowe) do przyznania świadczenia i
- wydaje decyzję administracyjną.
* Poczekaj na wypłatę świadczenia. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 
niemowle
 
Kiedy składasz wniosek
* Wniosek złóż w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Na przykład: jeśli dziecko urodziło się 1 lutego 2021 roku – wniosek złóż najpóźniej 1 lutego 2022 roku.
* Jeśli dziecko ma mniej niż 18 lat (i jesteś jego: opiekunem prawnym lub opiekunem faktycznym lub rodzicem adopcyjnym), wniosek złóż w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym obejmiesz opiekę nad dzieckiem albo przysposobisz dziecko.
Ile będziesz czekać
 
Wniosek powinien zostać rozpatrzony:
* w ciągu 1 miesiąca,
* w przypadku szczególnie skomplikowanej sprawy – w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 
Ile otrzymasz
Otrzymasz jednorazowo 1000 zł.
Pieniądze dostaniesz: przelewem na konto lub przekazem pocztowym.
 
Ważne!
Jeśli dochód w twojej rodzinie nie przekracza w miesiącu 674 zł netto na osobę lub 764 zł, gdy w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością, dodatkowo możesz dostać zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu urodzenia dziecka. Czasami urzędy gmin i miast same przyznają dodatkową, jednorazową pomoc finansową, jeśli została uchwalona w danej gminie. Dowiedz się więcej w twoim urzędzie gminy lub urzędzie miasta.
 
Informacje dodatkowe
Jeżeli urząd odmówi wypłaty becikowego, możesz odwołać się od tej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Złożenie odwołania jest bezpłatne.
Odwołanie złóż w instytucji, która wydała decyzję odmowną:
* osobiście,
* pocztą – najlepiej listem poleconym (zachowaj potwierdzenie wysłania).
 
Szczegółowe informacje na temat becikowego uzyskasz:
* w urzędzie, który realizuje świadczenia rodzinne (urzędzie miasta, urzędzie gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce gminy właściwej dla twojego miejsca zamieszkania),
na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
 
CZYTAJ TAKŻE:
 
 
 
 
 
__________
oprac.: kjp
źródło: MRiPS
zdjęcie: Pixabay